Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2014

Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2014 roku.


Kontrola projektu konkursowego „WBREW BARIEROM” realizowanego ze środków PO KL Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej.

1. Organ kontrolujący

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce                           

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis oraz brakiem możliwości sprawdzenia realizowanych form wsparcia), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:
a) Prawidłowości rozliczeń finansowych
b) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu
c) Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu
d) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ( w ramach zbioru PEFS 2007 ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
e) Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta
f) Poprawności udzielania zamówień publicznych
g) Poprawności stosowania zasady konkurencyjności  
h) Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP
i) Prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych
j) Zapewnienia właściwej ścieżki audytu
k) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowana w na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Lidera.
16,17, i 19.12.2014 r. 

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół sporządzony w dniu 20.01.2015 r. przekazany do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w dniu 26.01.2015 r.

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń 

6. Podjęte działania

 Brak


Kontrola projektu konkursowego „KOMPETENTNI W ZAWODZIE” realizowanego ze środków PO KL Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

1. Organ kontrolujący

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce                               
                               

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:
a. Prawidłowości rozliczeń finansowych,
b. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
c. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,
d. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ( w ramach zbioru PEFS 2007 ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
e. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
f. Poprawności udzielania zamówień publicznych,
g. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,
h. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomoc de minimis
i. Prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych,
j. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
k. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta
26-28.02.2014 r. oraz 30.04.2014 r. 

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

  Protokół sporządzony w dniu 03.06.2014 r. przekazany do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w dniu 09.06.2014 r.

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

 


Kontrola projektu konkursowego „WSPÓLNA SPRAWA” realizowanego ze środków PO KL Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

1. Organ kontrolujący

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce                              
                               

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:
a. Prawidłowości rozliczeń finansowych,
b. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
c. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,
d. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ( w ramach zbioru PEFS 2007 ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
e. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
f. Poprawności udzielania zamówień publicznych,
g. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,
h. Poprawność udzielania pomocy publicznej / pomocy de minimis
i. Prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych,
j. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
k. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu,
l. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowana na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Realizatora projektu oraz kontrola w miejscu realizacji usługi (wizyta monitorująca)
02-05.12.2014 r. oraz 11, 12, 15.12.2014 r.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

Protokół sporządzony w dniu 12.01.2015 r. przekazany do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w dniu 21.01.2015 r.

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń 

6. Podjęte działania

 Brak


Kontrola projektu konkursowego „KOMPETENTNI W ZAWODZIE” realizowanego ze środków PO KL Działanie 9.3 Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

1. Organ kontrolujący

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce                               
                               

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:
a. Prawidłowości rozliczeń finansowych,
b. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
c. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,
d. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ( w ramach zbioru PEFS 2007 ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
e. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
f. Poprawności udzielania zamówień publicznych,
g. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,
h. Poprawność udzielania pomocy publicznej/pomoc de minimis
i. Prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych,
j. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
k. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta
26-28.02.2014 r. oraz 30.04.2014 r. 

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

  Protokół sporządzony w dniu 03.06.2014 r. przekazany do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w dniu 09.06.2014 r.

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

 

Kontrola projektu konkursowego „TWOJA SZKOŁA – TWÓJ SUKCES” realizowanego ze środków PO KL Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

1. Organ kontrolujący

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ul. Jagiellońska 70, 25-956 Kielce                 

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:
a. Prawidłowości rozliczeń finansowych,
b. Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
c. Sposobu rekrutacji oraz kwalifikowalność uczestników projektu,
d. Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ( w ramach zbioru PEFS 2007 ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
e. Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
f. Poprawności udzielania zamówień publicznych,
g. Poprawności udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto, do których nie mają zastosowania zapisy ustawy PZP,
h. Prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych,
i. Zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
j. Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.
k. Prawidłowości realizowanych form wsparcia.


3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta
25-28.03.2014 r. oraz 03.04.2014 r.  


4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przekazania

 Protokół sporządzony w dniu 15.05.2014 r. przekazany do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w dniu 22.09.2014 r. 

5. Wnioski, zalecenia

Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak


Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Salwerowicz
Data opublikowania w BIP: 2015-02-02 10:06:47

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-28 13:58:04

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Magdalena Salwerowicz
Data wytworzenia informacji: 2015-01-30

Liczba wyświetleń: 998

Strona została odwiedzona 54684 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies