Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Misja ARL Sp. z o.o.


Misja i cele ARL Sp. z o.o.:

Misją i celem głównym działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywiania społeczno-gospodarczego lokalnego rynku, tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji. Spółka podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczny i gospodarczy z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizuje i wspiera przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw społecznych, wdraża krajowe i europejskie programy pomocowe. Działalność pożytku publicznego Spółka prowadzi zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.


Cele szczegółowe:

1) upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej, edukacyjnej, doradczej,

2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczny i gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, również społecznej,

3) podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także inicjatyw oddolnych; prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej,

4) współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi, dydaktycznymi, organizacjami społecznymi, poradniami, ośrodkami i centrami profilaktyki i leczenia uzależnień oraz ze wszystkimi, którzy działają dla rozwoju, w szczególności poprzez realizację wspólnych działań rozwojowych,

5) promocja zatrudnienia, działania wspomagające oraz aktywizacja społeczna i zawodowa lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, dzieci, młodzieży, osób eksperymentujących z substancjami i/lub czynnościami psychoaktywnymi, używających szkodliwie i uzależnionych od takich substancji i/lub czynności, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin i wszystkich potrzebujących,

6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; profilaktyka uzależnień; prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz innych form profilaktyki i leczenia uzależnień (np. grupy wsparcia),

7) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój ekonomii społecznej,

8) promocja i organizacja wolontariatu,

9) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wysokiej jakości usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i prawnego, interwencji kryzysowej, mieszkań wspomaganych, placówek wsparcia dziennego, dziennych i całodobowych domów pobytu dla seniorów i innych osób potrzebujących,

10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

12) ochrona i promocja zdrowia,

13) prowadzenie Ostrowieckiego Parku Przemysłowo - Technologicznego i związane z prowadzeniem tego Parku, zarządzanie nieruchomościami Parku,

14) prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i związane z prowadzeniem tego Centrum, zarządzanie nieruchomościami Centrum,

15) rozwój kadr współczesnej gospodarki z uwzględnieniem kadr sektora przedsiębiorstw, administracji, usług społecznych, zdrowotnych, edukacji i szkolnictwa wyższego.”

Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Salwerowicz
Data opublikowania w BIP: 2013-10-24 15:07:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-28 15:23:13

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Marcin Sztaba
Data wytworzenia informacji: 2018-01-10

Liczba wyświetleń: 1316

Strona została odwiedzona 54663 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies