Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Cele i zadania placówki

Cele i zadania placówki określa statut:

§ 10

1. CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i  przepisach prawnych wydanych na jej podstawie uwzględniając plan rozwoju placówki.

2. W szczególności CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim:
1) umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki ,na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej szkoły;
2) przygotowuje słuchaczy do zdania matury i uzyskania świadectwa dojrzałości;
3) umożliwia słuchaczom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania, po zdaniu egzaminu, dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
4) umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia;
5) dostosowuje kierunki i treści kształcenia do wymagań rynku pracy oraz standardów
i wymagań egzaminacyjnych;
6) umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań słuchaczy w zakresie wybranych przedmiotów nauczania;
7) tworzy warunki umożliwiające nauczanie słuchaczom niepełnosprawnym;
8) kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazuje wiedzę
o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze
i środowisku naturalnym;
3. Cele, o których mowa w ust. 2 CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim osiąga poprzez prowadzenie kształcenia ustawicznego w szkołach dla dorosłych, które wchodzą w jej skład, oraz w formach pozaszkolnych, o których mowa w przepisach prawnych w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.
4. CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim współpracuje ze lokalnym środowiskiem,  diagnozuje potrzeby lokalnego rynku pracy oraz oczekiwania słuchaczy.
5. CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim systematycznie ewaluuje osiągnięcia słuchaczy na podstawie egzaminów zewnętrznych.

 § 11

1. Do zadań CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim należy:
1) opracowywanie i wydawanie materiałów metodyczno- dydaktycznych
do prowadzonego kształcenia;
2) przygotowywanie oferty kształcenia ustawicznego skierowanej do uczestników tego kształcenia, zwiększającej szansę ich  zatrudnienia oraz  współpracę z pracodawcami w tym zakresie;
3) gromadzenie informacji naukowo - technicznej dla potrzeb kształcenia ustawicznego ze szczególnym uwzględnieniem kierunków i form tego kształcenia.
2. CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim może ponadto:
1) realizować zadania z zakresu praktycznej nauki zawodu wynikające z programu nauczania dla danego zawodu;
2) organizować i prowadzić kształcenie ustawiczne umożliwiające spełnianie obowiązku nauki.
3. CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi kształcenie ustawiczne z uwzględnieniem:
1) współpracy w zakresie zadań statutowych o zasięgu ogólnokrajowym oraz z innymi placówkami prowadzącymi kształcenie ustawiczne;
2) współpracy z urzędami pracy w zakresie szkolenie osób zarejestrowanych w tych urzędach i pracodawcami w zakresie kształcenia Ustawicznego pracowników.
4. CKU w Ostrowcu Świętokrzyskim może  współpracować z organizatorami kształcenia ustawicznego za granicą.

Osoba, która opublikowała informację: Krystyna Jurys
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 14:45:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2013-10-25 14:45:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Krystyna Jurys
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 2920

Strona została odwiedzona 139226 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies