Dziś jest Wtorek, 24 października 2017 r.

menu przedmiotowe

rozmiar tekstu: A A A

Biuletyn Informacji PublicznejWitamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


 


Zgodnie z zarządzeniem nr 75/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę w 2017 r.

dzień 17 listopada 2017 jest wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zarządzenie 75/2017UWAGA!


Nowy okres zasiłkowy -
wzory wniosków

Nowy 2017/2018 okres zasiłkowy - 500+
Informujemy, iż z dniem 24 marca 2017 roku zostają zmienione godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzykim ul. Świętokrzyska 22

Ośrodek pracuje w godzinach:
poniedziałek – czwartek  od 7.00 do 15.00
piątek  od 8.00 do 16.00

Zmiany czasu pracy Ośrodka podyktowane są względami praktycznymi i koniecznością dostosowania do potrzeb klientów.


Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/

dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Aktualizacja jest związana ze zmianą kryterium dochodowego od dnia 1 stycznia 2017 r. Obecne kryterium wynosi 200% kryterium uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1028 zł dla osoby w rodzinie.


Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa jest pobudzenie świadomości społecznej na temat bezpieczeństwa osób starszych, a co za tym idzie ograniczenie liczby przestępstw popełnianych na szkodę osób starszych, ochronę interesów konsumentów (seniorów) oraz promocję zdrowego i bezpiecznego stylu życia wśród seniorów.

Ulotka - Bezpieczny i Aktywny Senior

Jak wybrać placówkę TT

Informator - Bezpieczny i Aktywny Senior
W związku z centralizacją rozliczeń podatku VAT od towarów i usług w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski z dniem 01 stycznia 2017 r. jednostki organizacyjne gminy mają obowiązek stosowania jednego numeru NIP.

Mając powyższe na względzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim zwraca się z uprzejmą prośbą o wystawianie od dnia 01 stycznia 2017 r. faktur/rachunków/not księgowych według wzoru:


Nabywca:                   Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
NIP:                              661-000-39-45
Odbiorca (płatnik):   Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
                                      ul. Świętokrzyska 22
                                      27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Korespondencję prosimy nadal przesyłać na adres Ośrodka.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. informuje, że istnieje możliwość podjęcia współpracy z podmiotami działalności gospodarczej, które w swojej ofercie handlowej posiadają artykuły pierwszej potrzeby.
Zapraszamy sklepy spożywcze, chemiczne, wielobranżowe, itp. do zapoznania się z naszą ofertą współpracy.
W celu zapoznania się ze szczegółami wspomnianej współpracy prosimy o kontakt z kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego tut. Ośrodka panem Andrzejem Kaczmarskim pod nr tel. 41-276-76-30 lub Głównym Specjalistą ds. Administracji i Zarządzania panem Pawłem Śmieszek pod nr tel. 41-276-76-60.Dochód uzyskany (świadczenia rodzinne i wychowawcze)

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny świadczeniobiorcy Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych  należy dostarczyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (np. umowę o pracę, umowę zlecenie, decyzję  przyznającą zasiłek dla bezrobotnych itp.) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu. Zaświadczenie to powinno zawierać następujące dane: przychód, koszty uzyskania przychodu, składka społeczna, składka zdrowotna (9%), podatek.Pismo pani Elżbiety Rafalskiej, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące możliwości pozyskiwania środków finansowych na tworzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.


treśćDarmowe konta bankowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz.128 z późniejszymi zmianami), od 20 sierpnia 2016 r. beneficjenci tutejszego Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji (w tym opłat za używanie karty w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji.
Rachunki rodzinne można będzie zakładać również w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (SKOK).
Osoby zainteresowane będą zobligowane dostarczyć do banku, z którym zdecydują się zawrzeć umowę, zaświadczenie z tutejszego Ośrodka o numerze rachunku MOPS.


Wsparcie dla ucznia. Nie zapomnij!

O stypendium szkolne może starać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie i występujących w rodzinie innych problemów - bezrobocie, choroba, wielodzietność. Stypendium przysługuje uczniom i słuchaczom szkół policealnych do 24 urodzin, ale nie mogą się o nie ubiegać studenci ani dzieci z oddziałów „0”. Stanowi ono refundację poniesionych kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia ucznia. Wypłacane jest więc po okazaniu dokumentów poświadczających te zakupy. Jeśli jednak kogoś nie stać na wyłożenie pieniędzy za zakup przyborów szkolnych, może najpierw dostać pieniądze, a później przedstawić dokumenty zakupu. Uznawane będą wydatki poniesione po 1 lipca 2016 roku.
Stypendium przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto  514,00  zł miesięcznie. Ubiegając się o nie, trzeba przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Do wniosku o stypendium powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, można złożyć, w uzasadnionych przypadkach, „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów”, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jeśli natomiast rodzina korzysta z pomocy społecznej, wystarczy do wniosku dołączyć zaświadczenie, że z takiej pomocy korzysta. Do dochodu rodziny nie zaliczana jest wysokości otrzymanej pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz świadczenia 500+.
Stypendium wypłacane jest przez cały rok szkolny, czyli od września do czerwca. Jego wysokość uzależniona jest od dochodu rodziny oraz od wysokości poniesionych wydatków. Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 94,40 zł i wyższa niż 236 zł.
UWAGA! Wnioski można pobierać od 1  sierpnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Świętokrzyska 22, w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych II piętro pokój nr 2.22. lub w Punkcie Obsługi Klienta (parter budynku). Składanie wniosków rozpoczyna się od 1.09.2016 r.  i trwa do 15.09.2016 r.
Należy pamiętać, że uczeń lub słuchacz musi być mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego.
    Należy podkreślić, że w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty,) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Taki wydatek powinien zostać pokryty np. ze świadczenia wychowawczego (500 +), które jest przeznaczone właśnie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem potomka.
Stypendia szkolne przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego, z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego, dla konkretnego dziecka.


UWAGA!!!
Zmiana numeru rachunku bankowego
Informujemy, iż od dnia 01.08.2016r. obsługę bankową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie prowadził bank PKO BP S.A. W związku
z powyższym zmianie ulegają numery rachunków bankowych.

Nazwa
rachunku

Stary numer

Nowy numer

RACHUNEK
BIEŻĄCY

38 1240 1372 1111 0010 4649 4284

75 1020 2629 0000 9202 0341 0487

RACHUNEK
DOCHODÓW

28 1240 1372 1111 0010 4658 0600

93 1020 2629 0000 9102 0341 0503

RACHUNEK
WINDYKACJI

36 1240 1372 1111 0010 4802 7211

25 1020 2629 0000 9802 0341 0511


               DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
       w Ostrowcu Świętokrzyskim

        mgr Magdalena Salwerowicz

 


Bieżące informacje na temat świadczeń przyznawanych w MOPS Ostrowiec Św. można odnaleźć na Oficjalnym Portalu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakładce Sfera Społeczna
http://www.um.ostrowiec.pl/pl/sfera-spoleczna/aktualnosciMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 (trwający od 01-11-2016 roku do 31-10-2017 roku) przyjmowane będą począwszy od 1 września 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego przyjmowane są od miesiąca kwietnia bieżącego roku, a prawo do w/w świadczenia ustalane jest do 30 września 2017r.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 (trwający od 01-10-2016 roku do 30-09-2017roku) przyjmowane będą począwszy od 1 sierpnia 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 roku, ustalanie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie  od dnia 1 września do dnia 31 października 2016 roku, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 roku.

W zakładce Zasiłki rodzinne i dodatki znajdują się wzory wniosków na bieżący okres śświadczeniowy.Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500+ ”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) wprowadza program ,, Rodzina 500 plus ”, w ramach którego rodzice ( opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka ) będą otrzymywać na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W skład rodziny wchodzą rodzice dzieci (opiekun prawny, opiekun faktyczny) oraz zamieszkujące z nimi, będące na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci które ukończyły 25 lat, legitymujący się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje:

- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych,
- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ( w przypadku rolników),
- w przypadku cudzoziemców stosowane pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
- dokumenty dotyczące rozwodu / separacji, zasądzonych alimentów,
- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub faktycznego.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016r.

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od 1 kwietnia i kończy się dnia 30 września 2017r.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do w/w świadczenia jest rok 2014.
Ponadto wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, (zakładka eWnioski na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/)
- udostępnionego przez ZUS,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. (Dz. U. poz. 214).

Wnioski do programu „Rodzina 500 plus” będą dostępne od 21 marca 2016r. Będzie można je pobrać osobiście w siedzibie MOPS ul. Świętokrzyska 22 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Informacje o warunkach uzyskania świadczenia można również uzyskać z infolinii uruchomionej przez Wydział Polityki Społecznej w Kielcach pod numerem: (41)3421635 oraz (41)3421205 oraz pod adresami e-mail wps39@kielce.uw.gov.plwps40@kielce.uw.gov.pl

 

Informator RODZINA 500+

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu świadczenia wychowawczego

500 plus - krok po kroku - wniosek do pobrania

Informator "Rodzina 500 plus"

Pytania i odpowiedzi


Osoba, która opublikowała informację: Jacek Łakomiec
Data opublikowania w BIP: 2013-10-30 07:07:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Magdalena Salwerowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 200733

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-30 15:02:02
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-30 15:02:13
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-31 09:31:37
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-10-31 14:36:57
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-04-28 12:40:55
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-05-14 09:00:50
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-06-30 10:43:14
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-06-30 10:44:17
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2014-07-10 10:52:27
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-07-16 11:10:04
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-07-16 11:10:50
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-08-12 11:48:34
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-08-12 11:49:08
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2015-09-07 09:36:12
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:15:30
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:16:05
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-04 12:17:04
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:10:36
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:11:57
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:12:26
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:14:01
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-15 13:15:19
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:45:06
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:45:27
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:46:28
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-03-17 08:48:03
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-06 13:20:53
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-06 13:56:59
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:01:28
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:02:41
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:03:20
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-06-24 14:03:44
 • Strona została zaktualizowana przez Jacek Łakomiec o 2016-07-27 14:30:38
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-08-19 09:03:29
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-08-19 09:04:09
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-09-01 14:45:07
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-09-23 07:13:22
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-09-23 07:13:34
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-09-23 07:13:47
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:49:55
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:50:21
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:52:13
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:52:38
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:53:07
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:53:31
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:54:04
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:54:39
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 10:54:55
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 11:29:18
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-11-25 11:53:44
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-12-02 11:24:22
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-12-02 11:24:37
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-12-14 14:15:41
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-12-14 14:20:54
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-12-14 14:21:23
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-12-14 14:21:34
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2016-12-14 14:21:52
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-04 10:20:18
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-09 09:19:33
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-13 08:00:07
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-13 08:00:24
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-26 08:43:49
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-26 08:47:28
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-26 08:47:50
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-26 08:50:42
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-26 08:55:32
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-26 08:56:34
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-01-30 13:32:56
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-02-21 15:00:26
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-03-07 14:29:20
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-03-30 11:13:24
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-03-30 11:13:30
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-05-24 08:42:36
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-05-24 08:43:37
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-05-24 08:44:35
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-05-24 08:44:56
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-05-24 11:38:10
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-06-29 13:25:26
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-06-29 13:27:17
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-06-29 13:31:11
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-07-04 07:23:17
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-07-04 07:25:19
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-07-20 13:09:27
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-07-20 14:37:17
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-07-21 13:10:07
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-07-21 13:12:07
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-07-21 13:13:43
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-08-31 10:14:17
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-08-31 10:14:42
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-08-31 10:15:49
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-08-31 10:16:06
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-08-31 10:16:25
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-08-31 10:17:00
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-08-31 10:17:55
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-10-03 09:48:02
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-10-10 10:43:38
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-10-10 10:43:47
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-10-10 10:45:33
 • Strona została zaktualizowana przez Sylwester Wesołowski o 2017-10-10 10:46:00
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Ciepiel o 2017-10-11 07:47:35

Strona została odwiedzona 828771 razy
Administracja techniczna serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies