Dziś jest Czwartek, 26 maja 2016 r.

menu przedmiotowe

rozmiar tekstu: A A AWitamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Bieżące informacje na temat świadczeń przyznawanych w MOPS Ostrowiec Św. można odnaleźć na Oficjalnym Portalu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakładce Sfera Społeczna
http://www.um.ostrowiec.pl/pl/sfera-spoleczna/aktualnosciW zakładce Zasiłki rodzinne i dodatki znajdują się wzory wniosków na bieżący okres świadczeniowy.


Program 500+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpocznie od 21 marca br. wydawanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w swojej siedzibie Ostrowiec  ul. Świętokrzyska 22 na parterze,  natomiast od 23 marca wnioski będą wydawane także w sekretariatach ostrowieckich szkół podstawowych nr 1,  nr 3, nr 4, nr 5, nr 7, nr 9, nr 10, nr 11, nr 14. Można korzystać również z wniosków umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta Ostrowca Św. oraz MRPiPS.

Informacje dotyczące programu 500+ można uzyskać w MOPS pod nr tel. 41/2767659, 41/2767636, 41/2767610.

Od 1 kwietnia 2016r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej V piętro, pokój nr 5.15, 5.16, 5.18.

Wniosek na drugie i kolejne dziecko można składać od 1kwietnia  br. w sekretariatach w/w szkół podstawowych.

Ponadto wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą:
- Portalu Emp@tia  (empatia.mrpips.gov.pl),
- bankowości elektronicznej,
- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
- platformy ePUAP.Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500+ ”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195) wprowadza program ,, Rodzina 500 plus ”, w ramach którego rodzice ( opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka ) będą otrzymywać na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie.

Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto, jeśli jest w niej wychowywane dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W skład rodziny wchodzą rodzice dzieci (opiekun prawny, opiekun faktyczny) oraz zamieszkujące z nimi, będące na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dzieci które ukończyły 25 lat, legitymujący się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje:

- świadczenie pielęgnacyjne,
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- zasiłek dla opiekuna.

Dochód rodziny będzie ustalany tylko przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.

Do wniosku trzeba będzie dołączyć:

- oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych,
- oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego ( w przypadku rolników),
- w przypadku cudzoziemców stosowane pozwolenia na pobyt i pracę w Polsce,
- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych z działalności opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej,
- dokumenty dotyczące rozwodu / separacji, zasądzonych alimentów,
- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka lub faktycznego.

Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica i świadczenie z funduszu alimentacyjnego.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego można składać od 1 kwietnia 2016r.

Kto złoży wniosek do 1 lipca 2016r. dostanie wyrównanie od 1 kwietnia.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 1 lipca, świadczenie zostanie przyznane od miesiąca jego złożenia bez wyrównania za miesiące poprzednie.

Organ ma na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego trzy miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku z kompletem dokumentów.

Pierwszy okres, na który ustalone jest prawo do świadczenia wychowawczego rozpoczyna się od 1 kwietnia i kończy się dnia 30 września 2017r.

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody będą stanowiły podstawę do ustalenia prawa do w/w świadczenia jest rok 2014.
Ponadto wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

- utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, (zakładka eWnioski na portalu http://empatia.mpips.gov.pl/)
- udostępnionego przez ZUS,
- banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

Sposób i tryb postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016r. (Dz. U. poz. 214).

Wnioski do programu „Rodzina 500 plus” będą dostępne od 21 marca 2016r. Będzie można je pobrać osobiście w siedzibie MOPS ul. Świętokrzyska 22 oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej http://www.mpips.gov.pl/

Informacje o warunkach uzyskania świadczenia można również uzyskać z infolinii uruchomionej przez Wydział Polityki Społecznej w Kielcach pod numerem: (41)3421635 oraz (41)3421205 oraz pod adresami e-mail