Dziś jest Środa, 26 października 2016 r.
rozmiar tekstu: A A A

Stypendia szkolneWitamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


 
Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że przyjmowanie interesantów odbywa się
w godzinach 10.00 - 14.00
.


Darmowe konta bankowe
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2015 r. poz.128 z późniejszymi zmianami), od 20 sierpnia 2016 r. beneficjenci tutejszego Ośrodka mogą otwierać w bankach rachunki rodzinne, które są wolne od jakichkolwiek opłat i prowizji (w tym opłat za używanie karty w bankomatach wskazanych przez bank). Na rachunek rodzinny mogą być wypłacane wyłącznie środki pieniężne pochodzące ze świadczeń niepodlegających egzekucji.
Rachunki rodzinne można będzie zakładać również w spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (SKOK).
Osoby zainteresowane będą zobligowane dostarczyć do banku, z którym zdecydują się zawrzeć umowę, zaświadczenie z tutejszego Ośrodka o numerze rachunku MOPS.


Wsparcie dla ucznia. Nie zapomnij!

O stypendium szkolne może starać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie i występujących w rodzinie innych problemów - bezrobocie, choroba, wielodzietność. Stypendium przysługuje uczniom i słuchaczom szkół policealnych do 24 urodzin, ale nie mogą się o nie ubiegać studenci ani dzieci z oddziałów „0”. Stanowi ono refundację poniesionych kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia ucznia. Wypłacane jest więc po okazaniu dokumentów poświadczających te zakupy. Jeśli jednak kogoś nie stać na wyłożenie pieniędzy za zakup przyborów szkolnych, może najpierw dostać pieniądze, a później przedstawić dokumenty zakupu. Uznawane będą wydatki poniesione po 1 lipca 2016 roku.
Stypendium przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto  514,00  zł miesięcznie. Ubiegając się o nie, trzeba przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Do wniosku o stypendium powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, można złożyć, w uzasadnionych przypadkach, „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów”, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jeśli natomiast rodzina korzysta z pomocy społecznej, wystarczy do wniosku dołączyć zaświadczenie, że z takiej pomocy korzysta. Do dochodu rodziny nie zaliczana jest wysokości otrzymanej pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz świadczenia 500+.
Stypendium wypłacane jest przez cały rok szkolny, czyli od września do czerwca. Jego wysokość uzależniona jest od dochodu rodziny oraz od wysokości poniesionych wydatków. Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 94,40 zł i wyższa niż 236 zł.