Dziś jest Czwartek, 14 listopada 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zgromadzenie Wspólników


Zgromadzenie Wspólników - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) zmiany umowy Spółki, .

5) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienie z niej,

6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,.

7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich prawa rzeczowego,

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

9) połączenie lub rozwiązanie Spółki,

10) zatwierdzenie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu rocznych

i wieloletnich planów działalności Spółki,

11) rozpatrywanie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,

12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej.

13) skreśla się.

14) skreślony

15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej .

16) zwrot dopłat

17) skreśla się.

18) ustalanie wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki

Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Czuba
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 10:15:15

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2014-05-20 12:30:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Czuba
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 1322

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-01-17 13:51:50
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-05-20 12:30:07

Strona została odwiedzona 56118 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies