Dziś jest Czwartek, 28 maja 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

PrzetargOstrowiec Świętokrzyski, dnia 01.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Dotyczy Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną,
z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św.
przy ul. Kopernika 34a
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 27847 – 2017 z dnia 20.02.2017 r.


W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia:


Pyt 1. Prosimy o załączenie kompletnego projektu wykonawczego konstrukcji budynków. Brak dokumentacji uniemożliwia właściwą wycenę. Brak wykazu stali.
Odpowiedź: W załączeniu projekt wykonawczy konstrukcji z opisem stali (ZAŁĄCZNIK).


Pyt. 2 Prosimy o jednoznaczne określenie grubości płyty fundamentowej – wg dokumentacji architektonicznej(projekt budowlany) płyta ma grubość 50-60 cm, natomiast wg udostępnionej dokumentacji konstrukcyjnej(projekt wykonawczy) grubość płyty wynosi 60-75 cm.
Odpowiedź: Grubość płyty fundamentowej należy przyjąć do wyceny wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego.


Pyt. 3 W opisie technicznym pkt. 4.17. b) w witrynach należy zastosować szyby bezpieczne P4. Szyby P4 są szybami antywłamaniowymi. Jakie należy wycenić bezpieczne czy P4?
Odpowiedź: Szklenie należy wykonać jako bezpieczne – nie jest wymagane stosowanie szyb antywłamaniowych.


Pyt. 4 W opisie technicznym jest, że „okna należy zaopatrzyć w nawiewniki higro sterowalne w liczbie 1 szt. na skrzydło okienne”. Prosimy o wyjaśnienie czy 1 szt. nawiewnika ma być zamontowana w skrzydle okiennym czy w oknie. Czy w drzwiach balkonowych i witrynach należy zamontować nawiewniki?
Odpowiedź: Nawiewniki należy zamontować w ramie okiennej, nawiewniki należy zamontować w drzwiach balkonowych, w witrynach nie są wymagane.


Pyt. 5 Prosimy o sprecyzowanie klasy wkładek patentowych w drzwiach klasy B czy C. Czy opis wkładek dotyczy drzwi do lokali mieszkalnych. Ma to wpływ na cenę.
Odpowiedź:  W drzwiach do lokali mieszkalnych należy stosować wkładki klasy C w pozostałych klasy B.


Pyt. 6 Prosimy o określenie dostępności w systemie klucza uniwersalnego. Czy opis dotyczy drzwi do lokali mieszkalnych?
Odpowiedź:  Dostępność w systemie klucza uniwersalnego ma dotyczyć wszystkich drzwi poza drzwiami do lokali mieszkalnych.


Pyt. 7 W opisie technicznym okna i drzwi należy montować w warstwie docieplenia na kotwach systemowych. Wg rysunków architektury montaż okien i drzwi należy wykonać w świetle muru. Prosimy o wyjaśnienia.
Odpowiedź: Montaż okien i drzwi wykonać w świetle muru zgodnie z rysunkami architektonicznymi.


Pyt. 8 Prosimy o jednoznaczne określenie szerokości parapetów wewn. W opisie jest 72 cm.
Odpowiedź: Parapety wewnętrzne wykonać o szerokości około 35 cm tj. minimum 5 cm za lico ściany ( szerokość będzie zależna od profilu stolarki).


Pyt. 9 Od 01.01.2017 r. obowiązuje nowa norma cieplna dot. przegród budowlanych oraz stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej. Czy budynek został zaprojektowany z uwzględnieniem normy? Ponieważ decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana po 01.01.2017 r to obiekt podlega już nowej normie cieplnej.
Odpowiedź: Budynek spełnia obowiązujące normy zgodnie z projektem wykonawczym przyjęto rozwiązania i rodzaje materiałów pozwalające spełnić obowiązującą normę cieplną.


Pyt. 10 Brak przedmiaru na pergole stalowe.
Odpowiedź: Z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, do wyceny należy przyjąć wykonanie pergoli zgodnie z rysunkami szczegółowymi – schemat pergoli nr 1, 2, 3.


Pyt. 11 Brak przedmiaru na „rolety rzymskie” na pergolach. Prosimy o podanie danych technicznych (tj. z jakiego materiału mają być wykonane, jaki napęd – ręczny czy automatyczny).
Odpowiedź:  Z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia ryczałtowego, przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. Rolety Rzymskie należy wycenić zgodnie z rysunkami szczegółowymi, rolety należy wykonać z materiałów HDPE o gramaturze minimum 285 g/m2 (polietylen o dużej gęstości) w kolorze jasnym, zapewniającym wysoką ochronę przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym. Napęd rolet przewidzieć jako automatyczny.


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ następująco:

 1. W rozdziale XII pkt. 2 w ramce zmienia się na:
  "nie otwierać przed dniem 10.03.2017 r. godz. 10:15"

 1. W rozdziale XIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Oferty należy składać do dnia 10.03.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie OTBS Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej."


Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.

Piotr DasiosOgłoszenie nr 27847 - 2017 z dnia 2017-02-20 r.

Ostrowiec Świętokrzyski: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

tak

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 29087688800000, ul. ul. Sienkiewicza 65/10a  , 27400   Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 482 323, e-mail tbsostrowiec@poczta.neostrada.pl, faks 412 630 830. 
Adres strony internetowej (URL): www.otbs.ostrowiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

nie 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak              www.otbs.ostrowiec.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
w formie pisemnej
Adres: 
OTBS Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Swiętokrzyski

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a
Numer referencyjny: 
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej) oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (parkingi, dojścia, dojazdy, droga przeciwpożarowa, instalacje: oświetleniowa, hydrantowa i kanalizacji deszczowej). Budynki mieszkalne wielorodzinne zaprojektowano w formie dwóch prostych i funkcjonalnych brył o tej samej formie, zabudowanych na planie litery „L” urozmaiconych balkonami i przyokiennymi balustradami. Wykończenie budynków zaprojektowano w postaci tynku cienkowarstwowego i okładziny z płyt włókno – cementowych na fragmentach klatek schodowych. Obiekty wolnostojące, piętrowe (6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna) z garażami podziemnymi zlokalizowanymi w kondygnacjach podziemnych zaprojektowane w technologii mieszanej. Forma architektoniczna budynków wpisuje się w istniejące otoczenie oraz stanowi zharmonizowanie nowych obiektów z istniejącą formą architektoniczną budynków będących w sąsiedztwie realizowanej inwestycji. Bryły budynków tradycyjne dostosowane do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy. Działka na której realizowana będzie budowa przedmiotowych obiektów nie jest wpisana do rejestru zabytków. 1.1. Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie: 1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i energię cieplną – budynki będą posiadały przyłącza wodociągowe, kanalizacji sanitarnej oraz energii elektrycznej, w budynkach należy wykonać kotłownie zasilaną z sieci miejskiej, 2) usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów – ścieki sanitarne odprowadzane do sieci miejskiej poprzez studnię pośrednią; spływ wody opadowej z dachu w kierunku północnym, południowym, wschodnim i zachodnim do studni odparowujących; na terenie działki przewidziano miejsce na typowy szczelny pojemnik na śmieci wywożony przez koncesjonowany zakład oczyszczania, 3) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu – w obrębie budynków występuje sieć telekomunikacyjna. 1.2 Konstrukcja budynku 1) Ściany nośne zewnętrzne – gr. 30,0 cm z pustaka ceramicznego Porotherm, 2) Ściany nośne zewnętrzne klatki schodowej – gr. 24,0 cm z bloczków silikatowych Silka, 3) Ściany nośne wewnętrzne – gr. 24,0 cm z bloczków silikatowych Silka, 4) Ściany wewnętrzne między lokalowe (akustyczne) – gr. 18,0 cm z bloczków keramzytobetonowych np. Optiroc, 5) Ściany nośne kondygnacji podziemnej – gr. 25,0 cm żelbetowe monolityczne, 6) Stropy kondygnacji nadziemnych – żelbetowe prefabrykowane Teriva 4.0/Teriva 6.0, 7) Strop na garażem – gr. 20,0 cm żelbetowy monolityczny, konstrukcja stropu nad garażem podziemnym będzie umożliwiała poruszanie się i operowanie pojazdów pożarniczych na drodze pożarowej zlokalizowanej bezpośrednio na garażem, 8) Słupy podpierające strop nad garażem – żelbetowe monolityczne o wymiarach 35,0x35,0 cm 9) Słupy w kondygnacjach nadziemnych – żelbetowe monolityczne o wymiarach 30,0x30,0cm i 24,0x30,0 cm, 10) Ściany działowe – gr. 12,0 cm z pustaka ceramicznego Porotherm. 1.3 Rozwiązania konstrukcyjno - materiałowe. Przed przystąpieniem do robót ogólnobudowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi projektami branżowymi i zwrócić szczególną uwagę na tzw. przejścia instalacyjne. 1) Fundamenty. Posadowienie obiektów bezpośrednie na płycie fundamentowej gr. 50,0 – 60,0 cm (oddzielnej dla każdego obiektu). Przed przystąpieniem do fundamentowania należy zweryfikować projekt posadowienia budynku adaptując go do warunków gruntowych określonych w wykopie. W przypadku prowadzenia robót fundamentowych w okresie intensywnych opadów należy zabezpieczyć wykop przed wodą opadową, wykonany fundament obsypać przed nastaniem mrozów warstwą gruntu grubości min. 1,20 m. 2) Ściany fundamentowe. Ściany fundamentowe wykonać jako monolityczne, żelbetowe gr. 25,0 cm, ocieplone styropianem XPS gr. 12,0 cm, wykonać według opisu i rysunków projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Izolacja ścian fundamentowych typu ciężkiego. 3) Ściany zewnętrzne. Ściany zewnętrzne murowane z pustaków ceramicznych POROTHERM gr. 30,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej, ocieplone styropianem EPS100 – 038 gr. 12,0 cm. Ściany zewnętrzne klatek schodowych murowane z bloczków silikatowych SILKA gr. 24,0 cm ocieplone wełna mineralną gr. 15,0 cm. Od wewnątrz tynk gipsowy. W miejscach oparcia podciągów i nadproży należy przemurować bezpośrednio pod belką 2 – 3 warstwy z cegły pełnej. Wszystkie ściany konstrukcyjne należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym. 4) Ściany wewnętrzne. Ściany wewnętrzne nośne murowane z bloczków silikatowych SILKA gr. 24,0 cm na zaprawie cienkowarstwowej z obustronnym tynkiem gipsowym. W miejscach oparcia podciągów i nadproży należy przemurować bezpośrednio pod belką 2 – 3 warstwy z cegły pełnej. Wszystkie ściany konstrukcyjne należy zwieńczyć wieńcem żelbetowym. Ściany wewnętrzne między lokalowe (akustyczne) murowane z bloczków keramzytobetonowych np. OPTIROCK gr. 18,0 cm z obustronnym tynkiem gipsowym. Ściany wewnętrzne działowe murowane z pustaków ceramicznych POROTHERM gr. 11,5 cm z obustronnym tynkiem gipsowym. 5) Słupy i rdzenie. Słupy i rdzenie o różnych przekrojach wykonać jako monolityczne, żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy. Podciągi wykonać jako monolityczne, żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy. 6) Nadproża. Nadproża wykonać z prefabrykowanych belek typu L-19 oraz jako monolityczne, żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy. 7) Wieńce. Wieńce wykonać jako monolityczne, żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy. 8) Stropy. Strop nad garażem podziemnym gr. 20,0 cm wykonać jako monolityczny, żelbetowy wylewany na mokro na placu budowy, krzyżowo zbrojony. Strop nad kondygnacjami mieszkalnymi prefabrykowany typu TERIVA 4.0 oraz bezpośrednio pod tarasami zewnętrznymi TERIVA 6.0. 9) Schody. Schody wewnętrzne wykonać jako monolityczne, żelbetowe wylewane na mokro na placu budowy, grubość płyty biegowej wynosi 14,0 cm. 10) Dach. Dach wielospadowy z nachyleniem połaci dachowych 1,5 - 3% obudowany attyką murowaną. Dach ocieplony styropianem, powierzchnia górna formowana klinami styropianowymi. W ścianach attykowych należy wykonać otwory przelewowe. Wyjście na dach poprzez atestowane wyłazy dachowe o wymiarach 80x80 cm o wymaganej odporności ogniowej EI30 dostępne z każdej klatki schodowej na ostatniej kondygnacji. Do wyłazów dachowych należy zapewnić drabinkę stalową zaopatrzoną w urządzenia zabezpieczające przed upadkiem tj. obręcze ochronne rozmieszczone w rozstawie nie większym niż 0,8 m z pionowymi prętami w rozstawie nie większym niż 0,3 m. Drabinka zabezpieczona antykorozyjnie i malowana proszkowo. 11) Ściany attykowe. Ściany attykowe wykończone od góry opierzeniem z blachy stalowej powlekanej, mocowanej do płyty OSB wodoodpornej gr. 25,0mm, zamontowanej na warstwie papy termozgrzewalnej mocowanej do papy samoprzylepnej. Papę, której koniec nie został wywinięty pod opierzenie attyki, zakończyć listwą dociskową wykonaną z blachy. Należy zachować ciągłość w izolacji termicznej. 12) Trzony kominowe, wentylacyjne. Trzon wentylacyjne należy wykonać z prefabrykowanych pustaków np. Schiedel według wytycznych producenta. W celu prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacji grawitacyjnej należy zapewnić odpowiedni dopływ i odpływ powietrza poprzez nawiewniki montowane w górnej części okna lub ścianie zewnętrznej nad oknem. 13) Winda Dźwig osobowy elektryczny przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Udźwig min. 630 kg, kabina z przeznaczeniem dla 8 osób w szybie konstrukcji żelbetowej na żelbetowym fundamencie. 14) Izolacje. a) Termiczne • ocieplenie ścian fundamentowych styropianem XPS 300 gr. 12,0cm, • ocieplenie ścian zewnętrznych klatek schodowych wełną mineralną gr. 15,0cm, • ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 100 - 038 gr. 12,0cm, • ocieplenie podłogi na gruncie styropianem EPS 200 - 036 gr. 10,0-20,0cm, • ocieplenie stropu nad parterem styropianem EPS 100 - 038 gr. 10,0cm, • ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją styropianem EPS 200 - 036 gr. 20,0cm, b) Przeciwwilgociowe poziome • izolacja pozioma np. 2x papa termozgrzewalna, należy zachować ciągłość izolacji poziomej oraz wyprowadzić ją po zewnętrznej stronie ścian min. 30,0cm nad poziom terenu, • izolacja podłogi na gruncie np. z folii PE, c) Przeciwwilgociowe pionowe • izolacja pionowa ścian fundamentowych typu ciężkiego do połączenia z izolacją poziomą w cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (do stosowania pod styropian), d) Paroszczelna – folia PE, 15) Wykończenie wewnętrzne. a) Podłogi i posadzki - według wykazu pomieszczeń: panele, terakota, gres b) Tynki, malowanie i okładziny • tynki gipsowe gr. 1,5cm, • tynki cem.-wap. gr. 1,5cm, c) Stolarka • drzwi wewnętrzne oddzielające strefy pożarowe wykonać w wymaganej klasie odporności pożarowej drzwi pożarowe muszą posiadać wymagane atesty i certyfikaty, • drzwi wewnętrzne do komórek lokatorskich drewniane ażurowe z drewna impregnowanego, wyposażone w skobel z kłódką patentową, • drzwi wewnętrzne do mieszkań typowe płytowe, antywłamaniowe płaskie z wizjerem, klamką, z zamkiem patentowym z wkładką w systemie klucza uniwersalnego i kompletem kluczy, progiem systemowym, zastosować drzwi laminowane okleiną w kolorze szarym, ościeżnica stalowa w kolorze stolarki, d) Sufit - w pomieszczeniach mieszkalnych wykończone tynkiem gipsowym gr. 1,5cm, układane maszynowo, 16) Wykończenie zewnętrzne. a) Tynki, malowanie i okładziny • tynki elewacyjne cienkowarstwowe (kolorystyka zgodnie z częścią rysunkową), • cokół z tynku mozaikowego do wysokości min. 40,0cm nad poziom terenu, • okładzina zewnętrzna ścian klatek schodowy z płyt włókno - cementowych b) Stolarka • witryny zewnętrzne konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo, wzmacniana, ocieplona, szklenie bezpieczne P4, z możliwością otwierania ręcznego, drzwi bez progu, • stolarka okienna PCV o 5-cio komorowych profilach zaliczanych do najwyższej klasy „A”, w kolorze białym, rozwierno – uchylna według zestawienia, klamki standardowe w kolorze białym, tłumienie hałasu min. 30dB, w oknach zastosować szyby białe, niskoemisyjne termoizolacyjne jednokomorowe, składające się z dwóch szyb z przestrzenią międzyszybową wypełnioną gazem argonem, współczynnik przenikania ciepła dla ramy max. 1,4 W/(m2*K), współczynnik przenikania ciepła dla szyb zespolonych max. 1,1 W/(m2*K), wszystkie okna zaopatrzyć w nawiewniki okienne higrosterowane w liczbie 1 szt. na skrzydło okienne zewnętrzne zamontowane w ramach okiennych, c) Rynny i rury spustowe • system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.55 mm powlekane wg. wytycznych i rozwiązań systemowych wybranego producenta, • pusty dachowe wyposażone w przewód grzewczy, d) Obróbki blacharskie • należy zastosować obróbki dachowe systemowe lub wykonać indywidualnie z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm powlekanej, 17) Wyposażenia budowlano-instalacyjne. • przyłącze wodociągowe • przyłącze sanitarne • instalacja wewnętrzna energii elektrycznej • wentylacja – w garażu podziemnym wentylacja mechaniczna w pozostałej części budynku zastosowano tradycyjny system wentylacji grawitacyjnej nawiewno – wywiewnej; w celu prawidłowego funkcjonowania systemu wentylacji należy zapewnić odpowiedni dopływ i odpływ powietrza poprzez nawiewniki montowane w górnej części okna lub ścianie zewnętrznej nad oknem, otwory nawiewne o powierzchni netto 220,0 cm2 w dolnej części drzwi, • gaz – nie dotyczy • telekomunikacja – w obrębie projektowanych budynków występuje sieć telekomunikacyjna. 18) Instalacje • elektryczna - 230 V na wszystkich kondygnacjach, przewody prowadzone w rurkach pod tynkiem, główny wyłącznik prądu znajduje się na zewnątrz budynku, • ogrzewcza - centralne ogrzewanie budynku z sieci ciepłowniczej, • gazowa – brak, • odgromowa – budynki zostały wyposażone w instalacje odgromowe, • instalacja wentylacji mechanicznej – wentylacja mechaniczna w garażu podziemnym. 19) Kategoria zagrożenia ludzi. W budynkach znajdują się 2 strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV i PM: • I strefę pożarową obejmująca kondygnację podziemną (garaż) zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi PM, • II strefę pożarową obejmująca kondygnacje nadziemne oraz komórki lokatorskie zlokalizowane w kondygnacji podziemnej zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, 20) Klasy odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa elementów budowlanych. Budynki wielorodzinne posiadają 6 kondygnacji nadziemnych oraz 1 kondygnację podziemną. Budynki ze względu na wysokość zostały zakwalifikowane do budynków średniowysokich. Strefa pożarowa o kategorii zagrożenia ludzi PM ze względu na usytuowanie w części podziemnej posiada klasę odporności pożarowej „C””. Strefa pożarowa o kategorii zagrożenia ludzi ZL IV ze względu na zakwalifikowanie obiektów do budynków średniowysokich klasę odporności pożarowej „C”. 21) Zagospodarowanie budynku W kondygnacji podziemnej jest zlokalizowany garaż przeznaczony dla 40 samochodów osobowych oraz komórki lokatorskie i pomieszczenia techniczne (wentylatornia oraz wymiennikownia). Wejście do garażu i komórek lokatorskich z klatek schodowych przez wydzielony przedsionek przeciwpożarowy. Wjazd do garażu pochylnią szerokości 5,65 m usytuowaną od strony północnej. W kondygnacjach nadziemnych znajdują się lokale mieszkalne (40 lokali) wydzielone ścianami nośnymi oraz ścianami akustycznymi. Dostęp do lokali zapewniony bezpośrednio z klatek schodowych. 22) Charakterystyczne parametry techniczne budynków. Budynek nr 1: • powierzchnia zabudowy - 1627,20 m² • powierzchnia użytkowa - 4382,66 m² • kubatura - 21510,00 m³ • wymiary - 54,76x30,94m • wysokość budynku - 21,90m • ilość kondygnacji nadziemnych budynku - 6 • ilość kondygnacji podziemnych - 1 Budynek nr 2: • powierzchnia zabudowy - 1627,20 m² • powierzchnia użytkowa - 4382,66 m² • kubatura - 21510,00 m³ • wymiary - 54,76x30,94m • wysokość budynku - 21,90m • ilość kondygnacji nadziemnych budynku - 6 • ilość kondygnacji podziemnych - 1 1.4. Dodatkowe informacje dla wykonawców. 1) Wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zakończenie robót, złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu. Zamawiający udzieli stosownego upoważnienia wybranemu wykonawcy do występowania w jego imieniu i na jego rzecz przed odpowiednimi organami administracji. 2) W wycenie należy przewidzieć montaż drzwi rewizyjnych stalowych na każdym szachcie o wymiarach minimum 300/300 zapewniających dostęp do opomiarowania każdego lokalu. 3) Wykończenie lokali stan deweloperski tj. instalacje podtynkowe wod.-kan., co, energii elektrycznej i teletechniki, montaż grzejników, wykonanie tynków z zagruntowaniem, bez posadzek, malowania i białego montażu oraz bez drzwi wewnętrznych. 4) Ogrodzenie od strony ulicy Kopernika należy wykonać jako murowane wg załączonego rysunku szczegółowego od pozostałej stron ma być systemowe typu Vega. 5) Zakres prac przyłączeniowych i wyposażenie węzła będzie po stronie MEC-u. 

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45262410-8, 45313100-5, 45262520-2, 44112410-5, 45443000-4, 45331100-7, 45331210-1, 45310000-3, 45330000-9, 45231300-8, 45320000-6, 45421000-4, 45400000-1, 45111291-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w miesiącach: 18


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie określa się
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 4.000.000 zł ( cztery miliony zł ). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonej informacji z banku potwierdzającej wysokość dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na co najmniej 20 mieszkań lub budynku użyteczności publicznej o wartości każdego budynku min. 4.000.000 zł brutto i o kubaturze nie mniejszej niż 10.000 m3. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres realizacji zamówienia. 2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową, w tym kierował przynajmniej jedną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego ( rozumianego, jako budynku o min. 4 lokalach mieszkalnych) lub budynku użyteczności publicznej o wartości każdego budynku min. 2.000.000 zł brutto i o kubaturze min. 10.000 m3; b) geodetą ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku geodety. Pozostałe osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia ( kierownicy robót branżowych ) ustali wykonawca w zależności od potrzeb i terminów wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek przez przekazaniem terenu budowy posiadać wszystkie niezbędne osoby do wykonywania robót objętych zamówieniem. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę. 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 7.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia następujących oświadczeń i dokumentów : 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje : - imię i nazwisko osób przewidzianych do wykonania zamówienia, - funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba, - rodzaj I specjalność uprawnień ( z ograniczeniami lub bez ograniczeń ), numer, data wydania I organ wydający uprawnienia, - opis wykonywanych i zakończonych czynności kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat, geodety co najmniej 3 letnie doświadczenia zawodowe z podaniem miejsca i terminu rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora; 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 400.000,00 złotych, słownie : czterysta tysięcy złotych. 2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : PKO BP o/OSTROWIEC Nr rachunku : 62 1020 2674 0000 2602 0002 9066 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a 3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. 4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty. 5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty : a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-siębiorczości, b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej. 6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje: 1) nazwa i adres Zamawiającego; 2) nazwę przedmiotu zamówienia; 3) nazwę i adres Wykonawcy; 4) termin ważności gwarancji; 8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert. 9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli: a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

CENA wykonania zamówienia

60

Okres rękojmi za wady w wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

20

Skrócenie terminu wykonania zamówienia

20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr

czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, numeru rachunku. 2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, 4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy. 3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-6, pod warunkiem, że wystąpiła jedna z okoliczności wymienionych w § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. b) Umowy. Nie dopuszcza się zmiany ww. osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2 – 5 Umowy może być podstawą do rozwiązania Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy. 2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy, b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe powyżej 10 dni silne mrozy poniżej 15˚C, ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe powyżej 10 dni wysokie temperatury powyżej 30˚C powyżej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie, d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt. 9, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. 4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji projektowej na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia, wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu obarczonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy. 6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem: a) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, b) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inżyniera, c) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót budowlanych i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostały zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej, w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót lub poprawy funkcjonalności pomieszczeń Obiektu. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, a jeżeli będzie tego wymagał, to również zmiany decyzji pozwolenia na budowę. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych, to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy na podstawie zakresu zmian określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany, w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych podstawowym zakresem przedmiotu Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach podstawowego zakresu przedmiotu Umowy, 2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, 3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy, z którym zawarto Umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli : 1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł Umowę, nowym Wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1 ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2015r poz. 2008 , wynagrodzenie ulegnie zmianie w zakresie wynagrodzenia osobowego podlegającego ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia. 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 07/03/2017, godzina: 10:00, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Pliki do pobrania:

Projekt budowlany:

Projekt wykonawczy:

 

Program do odczytu plików *.pdf - do pobrania tutaj

Program do otwierania plików *.zip - do pobrania tutaj Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie treść
Data publikacji: 2017-02-20 12:47:02, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
SIWZ
Data publikacji: 2017-02-20 12:49:54, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zał 1 Formularz ofertowy
Data publikacji: 2017-02-20 13:25:01, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zał 1a Harmonogram R-F
Data publikacji: 2017-02-20 13:26:43, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zał 2 War. udziału w postępowaniu
Data publikacji: 2017-02-20 13:27:35, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zał 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Data publikacji: 2017-02-20 13:28:22, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zał 3a Oświadczenie podwykonawców o braku podstaw do wykluczenia
Data publikacji: 2017-02-20 13:29:29, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zał 4 Zobowiązanie
Data publikacji: 2017-02-20 13:30:04, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zał 5 Oświadczenie o przyn. do grupy kapitałowej
Data publikacji: 2017-02-20 13:30:48, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zał 6 Wzór umowy
Data publikacji: 2017-02-20 13:31:45, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Zmiana ogłoszenia 01.03.2017
Data publikacji: 2017-03-01 14:19:51, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2017-02-20 12:45:53

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2017-03-21 10:36:20

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Mariusz Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2017-02-20

Liczba wyświetleń: 1801

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 12:47:02
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 12:49:54
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:17:57
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:25:01
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:26:43
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:27:35
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:28:22
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:29:29
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:30:04
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:30:48
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:31:45
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:38:39
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:43:30
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:53:43
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-20 13:56:58
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-03-01 14:07:02
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-03-01 14:08:27
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-03-01 14:19:51
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-03-01 14:24:53
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-03-01 14:51:55
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-03-15 07:31:06
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-03-15 07:32:10
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-03-21 10:34:30
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-03-21 10:36:20

Strona została odwiedzona 207066 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies