Dziś jest Sobota, 20 kwietnia 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Cele i zadania szkoły

Cele i zadania :

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w podstawie programowej, w zintegrowanym programie wychowawczym szkoły, w szkolnym programie profilaktycznym, w wewnątrzszkolnym systemie oceniania oraz przepisach wykonawczych wydanych na podstawie Ustawy, a w szczególności:
a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły przez:
- atrakcyjny i nowatorski proces nauczania, programy innowacyjne
- rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych
- organizowanie wycieczek turystyczno-krajoznawczych, wycieczek przedmiotowych, wędrówek regionalnych
- systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów
- realizację priorytetów programu wychowawczego i profilaktycznego
b) Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły poprzez:
- funkcjonowanie świetlicy szkolnej oraz środowiskowej
- umożliwienie spożywania obiadów oraz herbaty do drugiego śniadania
- pozyskiwanie finansowych środków na udzielanie uczniom potrzebującym pomocy materialnej w formie bezpłatnych obiadów
- udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez pedagogów szkolnych
- współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną
- prowadzenie zajęć reedukacyjnych i wyrównawczych
c) Umożliwia uczniom naukę religii lub etyki
d) Ściśle współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Ambroż
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:38:08

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2013-10-25 13:38:08

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Magdalena Ambroż
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 870

Strona została odwiedzona 71229 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies