Dziś jest Wtorek, 19 stycznia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Regulamin przetargów

                                                                    Załącznik do Zarządzenia
                                                                    Nr II/187/2010  Prezydenta Miasta
                                                                    Ostrowca Świętokrzyskiego
                                                                    z dnia  16 marca 2010r.

 

Regulamin przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych na terenie targowiska miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Juliusza Słowackiego  70

 

Tekst jednolity
I.  Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwany dalej „Zakładem”, jako trwały zarządca gminnych nieruchomości położonych na terenie targowiska miejskiego w Ostrowcu Św. przy ul. Juliusza Słowackiego 70 udostępnia w najem lokale użytkowe na w/w targowisku, zwane dalej „lokalami”, w drodze przetargu,  z zastrzeżeniem ust.2.

2. Dyrektor Zakładu może oddawać lokale w najem w drodze bezprzetargowej, z zastrzeżeniem  ust. 3,  w następujących przypadkach:

1) na rzecz dotychczasowego najemcy, po ustaniu umowy najmu zawartej z nim w wyniku przetargu,
2)w przypadkach zamiany lokali pomiędzy ich najemcami, jeżeli umowa najmu na te lokale została zawarta w drodze przetargu,
3)gdy dwukrotny przetarg na lokal zakończył się wynikiem negatywnym,
4)przy przedłużaniu umów najmu na rzecz dotychczasowych najemców lub ich następców prawnych, z którymi zawarto po raz pierwszy umowy najmu lokali bez przetargu przed dniem wejścia w życie  Regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych w nowej hali targowej na terenie targowiska miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim  przy ul. Juliusza Słowackiego 70, zatwierdzonego zarządzeniem Nr II/289/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 marca 2007r., z późniejszymi zmianami.

3. Oddanie lokali w najem w drodze bezprzetargowej w przypadkach, o których mowa w ust. 2. może nastąpić na poniższych warunkach:


1) w przypadkach, o których mowa w pkt. 1, 2 i 4, gdy  najemca lokalu lub najemcy zamienianych lokali przez ostatnie 3 miesiące przed dniem ustania ostatniej umowy najmu lub przed dniem zamiany lokali nie zalegali wobec Zakładu z płatnościami czynszu najmu lub opłatami za media za lokal lub lokale będące przedmiotem zamiany,
2) w przypadkach, o których mowa w pkt. 3 i 4 – po wpłaceniu kaucji zabezpieczającej, o której mowa w §15 ust.3 – 6.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 4, w dacie zawarcia umowy najmu lokalu obowiązuje stawka czynszu najmu za lokal z ostatniego miesiąca wygasłej umowy najmu lokalu.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, w dacie dokonanej zamiany lokali, najemców lokali obowiązują stawki czynszu najmu za lokale określone w w/w dacie w umowach najmu lokali będących przedmiotem zamiany.

6. W przypadkach, o których mowa w ust.2 pkt.3, stawkę czynszu najmu lokalu ustala Dyrektor Zakładu w wysokości uzgodnionej z najemcą w drodze rokowań, z odpowiednim zastosowaniem postanowień § 10.

§ 2. Najem lokali w drodze przetargowej lub bezprzetargowej – w przypadkach,  o których mowa    w § 1 ust. 2 – zawierany jest na okres do 3 lat, a za zgodą Prezydenta Miasta na okres powyżej   3 lat.

§ 3. 1. Przetarg ogłasza i  organizuje Dyrektor Zakładu.

2. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa, o której mowa w § 9.

§ 4. 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „ uczestnikami przetargu”,  które  spełniają warunki określone w §8 ust.3 i 4, w tym m.in. wpłacą wadium w wysokości i terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.

§ 5. 1. Wadium wnosi się w pieniądzu. Wysokość wadium i  sposób jego wpłaty ustala Dyrektor Zakładu.

2. Wadium zwraca się uczestnikowi przetargu niezwłocznie, z zastrzeżeniem ust. 3, jednakże nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:

1)  odwołania przetargu,
2)  unieważnienia przetargu,
3)  zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym,
4)  przegrania przetargu.

3. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg podlega zwrotowi w dniu podpisania  z nim umowy najmu lokalu.

4. W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w ust. 2 – 3, wadium ulega przepadkowi na rzecz Zakładu.”

§ 6. 1. Dyrektor Zakładu podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem przetargu.

2. Ogłoszenie o przetargu wywiesza  się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu, na drzwiach lokalu przeznaczonego do przetargu oraz na stronach internetowych Zakładu.

3. W jednym ogłoszeniu o przetargu można zamieścić informacje o przetargach na najem więcej niż jednego lokalu.

4. Ogłoszenie o przetargu zawiera w szczególności informacje o:


1) lokalu będącym przedmiotem przetargu, w tym o jego powierzchni, przeznaczenia, 
  wyposażenia, itp.,
2) terminie i miejscu przetargu,
3) warunkach udziału w przetargu, w tym:

a) terminie i miejscu składania pisemnego zgłoszenia udziału w przetargu oraz wymaganych dokumentach dołączonych do zgłoszenia,
b) wysokości, terminie i sposobie wniesienia wadium,


4) wywoławczej stawce czynszu najmu,
5) minimalnym wymaganym postąpieniu w stosunku do stawki czynszu najmu, o której mowa w pkt. 4,
6) możliwości zapoznania się uczestników przetargu z niniejszym Regulaminem i wzorem umowy najmu lokalu,
7) warunkowaniu zawarcia umowy najmu lokalu od wpłacenia przez uczestnika, który wygrał przetarg, kaucji zabezpieczającej oraz o jej wysokości, terminie i  miejscu wpłaty,
8) skutkach uchylania się od zawarcia umowy najmu lokalu przez uczestnika, który wygrał przetarg.

§ 7.  Dyrektor Zakładu może odwołać ogłoszony przetarg z uzasadnionej przyczyny niezwłocznie informując o tym w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.


Rozdział II

Przeprowadzanie przetargu

 

§ 8. 1. Przetarg przeprowadza się w formie ustnego przetargu nieograniczonego (licytacji), z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Przetarg ma na celu uzyskanie najwyższej miesięcznej stawki czynszu najmu za 1 m2 lokalu, zwanej w niniejszym Regulaminie „stawką czynszu najmu”.
3. W przetargu mogą brać udział uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem ust. 5, którzy w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu:


1) pisemnie złożą zgłoszenie udziału w przetargu,
2) wpłacą wadium,
3) wraz ze zgłoszeniem, o którym mowa w pkt. 1, złożą następujące dokumenty:


a) oświadczenie o posiadaniu przez uczestnika przetargu wpisu odpowiednio do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego,    
b) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz z innymi płatnościami na rzecz Zakładu lub budżetu Gminy  Ostrowiec Św., bądź uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia  na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu,  dotyczącej zaległych płatności,
c) oświadczenie, że nie są dłużnikami wobec dostawców mediów oraz wobec innych  wynajmujących,
d) dowód wpłaty wadium
e) ewentualne pełnomocnictwo dla osoby trzeciej do udziału w przetargu w imieniu i na rzecz uczestnika przetargu,
f) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i z projektem umowy najmu lokalu oraz o akceptacji postanowień w nich zawartych.
3a) Zakład dokonuje samodzielnej weryfikacji faktu wpisu uczestnika, który wygrał przetarg  do odpowiedniej ewidencji, o której mowa w ust. 3 pkt 3 lit. a. W przypadkach, w których Zakład nie będzie w stanie dokonać samodzielnej weryfikacji dotyczącej przedmiotowych wpisów, będzie żądał od uczestnika, który wygrał przetarg, przedłożenia – najpóźniej do daty podpisania umowy najmu lokalu - wydruku z poczty elektronicznej, na którą przedsiębiorca otrzymał potwierdzenie złożenia wniosku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zaświadczenia urzędu gminy o złożeniu takiego wniosku bądź aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.3b) Negatywny skutek weryfikacji, o której mowa w ust. 3a, skutkuje odmową zawarcia przez Zakład z uczestnikiem, który wygrał przetarg, umowy najmu lokalu, z uwzględnieniem §5 
ust.4


4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. b, c, e i f powinny być złożone na drukach pobranych w siedzibie Zakładu i złożone wraz ze zgłoszeniem udziału w przetargu i dowodem wpłaty wadium w siedzibie zakładu nie później niż w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.
5. Uczestnikami przetargu nie mogą być osoby, które wchodzą w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom (wstępni, zstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, konkubin(na) oraz osoby przysposabiające i przysposobione), a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.


§ 9. 1. Czynności  związane  z  przeprowadzeniem  przetargu wykonuje 3 osobowa komisja przetargowa.
2. Przewodniczącego i członków komisji przetargowej wyznacza Dyrektor Zakładu spośród pracowników Zakładu.
3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem § 11 ust. 6.

§ 10. Wywoławczą stawkę czynszu najmu podawaną w ogłoszeniu o przetargu ustala Dyrektor Zakładu w wysokości nie niższej, niż wynika to z treści zarządzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

§ 11. 1.  Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje, o których mowa w § 6 ust. 4 pkt. 1, 4, 5, 7 i 8 oraz podaje do wiadomości imiona i nazwiska osób albo nazwy  firmy, które wniosły wadium oraz dopełniły pozostałe warunki udziału w przetargu,  o którym mowa w § 8 ust. 3 i 4 oraz zostały dopuszczone do przetargu.
2.  Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej stawki czynszu najmu dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 5 % wywoławczej stawki czynszu najmu, z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

4. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu najmu, dopóki mimo trzykrotnego wywołania przez przewodniczącego komisji przetargowej  nie ma dalszych postąpień.

5. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie.

6. Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą zaoferowaną stawkę czynszu najmu i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która wygrała przetarg. 

§ 12. 1. Stawkę czynszu najmu, którą obowiązany jest uiszczać najemca lokalu, który wygrał przetarg, ustala się w wysokości stawki czynszu najmu uzyskanej w wyniku przetargu.

2. Dodatkowe opłaty związane z najmowanym lokalem tj. opłaty za media itp. najemca uiszcza zgodnie z postanowieniami umowy najmu lokalu.


§ 13. Jeżeli nie wystąpił chociaż jeden z warunków, o których mowa w § 11 ust. 3 i 5 albo jeżeli komisja przetargowa stwierdziła, że nikt nie został dopuszczony do przetargu, zgodnie z § 11 ust. 1, przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.

§ 14. 1.  Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół z przeprowadzonego przetargu. Protokół powinien zawierać informacje o:

1) terminie i miejscu przetargu,
2) oznaczeniu lokalu będącego przedmiotem przetargu,
3) o osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do przetargu, wraz z uzasadnieniem,
4) wywoławczej stawce czynszu najmu oraz o najwyższej stawce czynszu najmu osiągniętej w przetargu,
5) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez komisję przetargową,
6) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w wyniku przetargu jako najemcy lokalu albo stwierdzenie, że przetarg zakończył się wynikiem negatywnym,
7) imionach i nazwiskach przewodniczącego i członków komisji przetargowej,
8) dacie sporządzenia protokołu.

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu zawiera podpisy członków komisji przetargowej i osoby wyłonionej jako najemca lokalu.

3. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy najmu lokalu, z zastrzeżeniem § 15 ust. 2 i 3.

§ 15. 1. W przypadku nie unieważnienia przetargu, w trybie określonym w § 17 ust. 3 albo w razie uznania w tym trybie przez Prezydenta Miasta, że skarga jest niezasadna, Dyrektor Zakładu podaje do wiadomości publicznej, wywieszając w siedzibie Zakładu na okres 3 dni, informację o wyniku przetargu, która powinna zawierać:


                
1) datę i miejsce przeprowadzonego przetargu,
2) oznaczenie lokalu będącego przedmiotem przetargu,
3) liczbę osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do przetargu,
4) wywoławczą stawkę czynszu najmu oraz najwyższą stawkę czynszu najmu osiągniętą w  przetargu,
5) imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby ustalonej jako najemca lokalu.
 

2. Dyrektor Zakładu zawiadamia także osobę ustaloną jako najemca lokalu w wyniku przetargu o terminie i miejscu zawarcia umowy najmu, co powinno nastąpić w ciągu 3 dni od uprawomocnienia się rozstrzygnięcia przetargu, z zastrzeżeniem ust. 3  -  6  oraz o obowiązku wpłacenia kaucji zabezpieczającej.

3. Zawarcia umowy najmu lokalu uwarunkowane jest od wpłacania przez osobę, o której mowa w ust.2, kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługujących Zakładowi w dniu opróżnienia lokalu przez najemcę. Kaucję zabezpieczającą wnosi się do kasy Zakładu najpóźniej w dniu podpisania umowy najmu lokalu w gotówce, w kwocie dwumiesięcznego czynszu, wg stawki ustalonej w wyniku przetargu, zgodnie z § 11 ust. 6.

4. Kaucję zabezpieczającą, o której mowa w ust.3, Zakład wpłaca na bankowy rachunek lokaty terminowej pod warunkiem, że wysokość jednostkowej kaucji jest nie mniejsza niż 1000 zł lub w przypadku powstania możliwości wpłacenia przez Zakład lokaty na kwotę łączną nie mniejszą niż 1000 zł, powstałą   z sumowania kaucji jednostkowych.
    
5. Kaucja zabezpieczająca wraz z ewentualnym oprocentowaniem wynikającym z postanowienia ust. 4, podlega zwrotowi przez Zakład w ciągu 7 dni od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę, po potrąceniu należności Zakładu z tytułu najmu lokalu

6. Przez należności Zakładu z tytułu najmu lokalu, o których mowa w ust. 3 i 5  rozumie się zaległy czynsz najmu za lokal, zaległe opłaty dodatkowe związane z korzystaniem lokalu, odszkodowanie za szkody wyrządzone przez najemcę nienależytym wykonywaniem jego obowiązków oraz odszkodowanie za bezumowne korzystanie przez byłego najemcę z lokalu po wygaśnięciu umowy najmu.

7. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu nie stawi się bez usprawiedliwienia do podpisania umowy najmu lokalu lub nie wpłaci kaucji zabezpieczającej w terminach, o których mowa w ust. 2 i ust. 2a, Zakład może odstąpić od zawarcia umowy najmu, a opłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu, o którym mowa  w ust. 2, uprzedza się o uprawnieniu Zakładu  do odstąpienia od umowy i przepadku wadium.

§ 16. 1.  Jeżeli pierwszy przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, w rozumieniu określonym  w  § 13  lub został unieważniony, przeprowadza się po upływie minimum 7 dni  drugi przetarg.

2. Jeżeli dwa przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym lokal może być wynajęty w drodze bezprzetargowej w drodze rokowań, z których sporządza się stosowny protokół. W takim przypadku stawkę czynszu najmu lokalu za 1m2 Dyrektor Zakładu ustala z zachowaniem §1ust.5. Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu jest przedłożenie przez uczestnika rokowań dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt.  3 lit. a, b i c oraz wpłacenie kaucji zabezpieczającej, o której mowa §15 ust. 3 – 6 , z tym że wysokość tej kaucji wynosi kwotę dwumiesięcznego czynszu najmu lokalu wg stawki ustalonej w rokowaniach. Możliwość zawarcia umowy najmu lokalu w powyższym trybie nie może dotyczyć osób, o których mowa w § 8 ust. 5.

 

III.  Postanowienia końcowe

 

§ 17. 1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Prezydenta Miasta Ostrowca Św.

2. Skargę wnosi się na piśmie w terminie 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, za pośrednictwem Dyrektora Zakładu.

3. Prezydent Miasta Ostrowca Św. może uznać skargę za niezasadną, nakazać powtórzenie czynności przetargowych albo unieważnić przetarg. Rozpatrzenie skargi następuje w terminie siedmiu dni od daty jej wpływu.

4. W przypadku wniesienia skargi, o której mowa w ust.1, Dyrektor Zakładu wstrzymuje czynności związane z zawarciem umowy najmu lokalu.

5. O rozpatrzeniu skargi Prezydent Miasta zawiadamia skarżącego, a Dyrektor Zakładu wywiesza niezwłocznie, na okres trzech dni, w siedzibie Zakładu informację o rozstrzygnięciu skargi.

§ 18. Niniejszy Regulamin poza wywieszeniem na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zakładu oraz na stronach internetowych Zakładu podlega także udostępnieniu do wglądu w siedzibie Zakładu na wniosek osób zainteresowanych.

§ 19. W umowie najmu lokalu zawartej w wyniku przetargu na podstawie niniejszego Regulaminu lub w drodze bezprzetargowej w przypadkach określonych w §1 ust. 2 tego Regulaminu, dopuszcza się możliwość dokonywania zmian podmiotowych po stronie najemcy  za zgodą obu stron tej umowy oraz nowego najemcy, pod warunkiem zachowania okresu najmu i jego warunków, w tym dotyczących wysokości stawki czynszu najmu lokalu ustalonej  w wyniku przetargu na ten lokal oraz złożeniu przez jego najemcę dokumentów o których, mowa w  § 8 ust. 3 pkt. 3 lit. a, b i c, a także przez wpłacenie przez nowego najemcę kaucji zabezpieczającej, o której mowa w § 15 ust. 3 – 6.

§ 20. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie właściwym dla jego ustalenia.

§ 21.  Regulamin obowiązuje od dnia 16 marca 2010r.


Zarządzenie Nr III /510/2013

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 30 sierpnia 2013r

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych

na terenie targowiska miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. J. Słowackiego 70

Zarządzenie
Zarządzenie Nr III /720/2013

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 19 grudnia 2013r

zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych

na terenie targowiska miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. J. Słowackiego 70

ZarządzenieZarządzenie Nr III/237 /2014

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 25 kwietnia 2014 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przeprowadzenia przetargów na najem lokali użytkowych na terenie targowiska miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Juliusza Słowackiego 70

Zarządzenie
Osoba, która opublikowała informację: Kinga Piórkowska
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 14:20:01

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2014-07-01 07:28:23

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Kinga Piórkowska
Data wytworzenia informacji: 2013-10-26

Liczba wyświetleń: 1251

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-01-07 09:06:11
  • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-07-01 07:28:23

Strona została odwiedzona 240769 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies