Dziś jest Wtorek, 19 stycznia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Stawki


 


 

 UCHWAŁA NR LVIII/39/2018
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 Z DNIA 27 KWIETNIA 2018 R


Plik do pobrania
CENNIK ZBIORCZY

TARGOWISK MIEJSKICH w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIML.p.

Rodzaj i sposób sprzedaży

Dzienna stawka opłaty targowej
(brutto)

1.

Sprzedaż z ręki, z kosza, z wiadra, z wózka ręcznego, z łóżka, ze stolika itp. urządzeń

2,00 zł/m2

2.

Sprzedaż z samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, z przyczep lub naczep, zwanych dalej „pojazdami”:


a) w przypadku, gdy towar do sprzedaży w całości wystawiony jest poza pojazdem

2,00 zł/m2

powierzchni poza pojazdem zajętej do prowadzenia sprzedaży

b) w przypadku, gdy towar do sprzedaży w znajduje się całości w/na pojeździe

2,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd

c) w przypadku, gdy większa część towaru do sprzedaży znajduje się w/na pojeździe

2,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez pojazd

3.

Sprzedaż z namiotu lub spod parasola

10,00 zł – za jeden moduł handlowy


Na potrzeby poboru w/w opłaty targowej:

1) przez „jeden moduł handlowy” - rozumie się namiot lub czworokątny parasol, zwany dalej „parasolem”, o powierzchni do 12 m2 lub o linii ekspozycji towaru do 3 mb,

2) przez „linię ekspozycji towaru” - rozumie się linię, na której wyeksponowano towar do sprzedaży z zastrzeżeniem, że:

a) jeżeli towar został wyeksponowany na więcej niż jednej linii – przyjmuje się linię najdłuższą,

b) w przypadku nierównomiernego wyeksponowania towaru w całym wnętrzu namiotu (parasola) – przyjmuje się dłuższy bok namiotu (parasola),

3) przekroczenie 3 mb długości linii ekspozycji towaru lub 12 m2 powierzchni namiotu (parasola) jest równoznaczne z zajęciem odpowiednio drugiego lub kolejnych modułów handlowych.

4.

Sprzedaż:


a) ze straganu pomarańczowego

10,00 zł

b) ze straganu brązowego lub walizkowego

6,00 zł

c) ze stołu

2,00 zł/m2 stołu

5.

Sprzedaż posiłków lub napojów:


a) z przyczep lub pojazdów kempingowych

15,00 zł

b) z punktów ruchomych np. wózków

6,00 zł

6.

Sprzedaż hurtowa towaru znajdującego się w/na poniższych pojazdach lub obok nich w granicach oznaczonego miejsca handlowego:


a) samochód osobowy

10,00 zł

b) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

20,00 zł

c) samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub ciągnik z przyczepą

30,00 zł

7.

Sprzedaż inna niż wymieniona w l.p. 1 – 6

2,00 zł/m2

L.p.

Wynajem powierzchni

Minimalna, miesięczna stawka czynszu
(netto)

8.

Powierzchnia placu pod pawilony obce:


a) pawilony handlowe do 150 m2 powierzchni

13,00 zł/m2

b) pawilony handlowe powyżej 150 m2 powierzchni

6,00 zł/m2

c) pawilony usługowe

6,87 zł/m2

9.

Dodatkowa powierzchnia przy pawilonie lub straganie

5,30 zł/m2

10.

Powierzchnia pod tablice ogłoszeniowe lub reklamowe

12,00 zł/m2

11.

Rezerwacja placu, straganu lub stołu

56,91 zł/szt.

12.

Rezerwacja stołu pomarańczowego

65,04 zł/szt.

13.

Hala biała:


a) lokale branży przemysłowej

34,00 zł/m2

b) lokale branży spożywczej

53,00 zł/m2

c) bar na antresoli

10,00 zł/m2

14.

Pozostałe lokale:


a) lokale handlowe

10,30 zł/m2

b) lokale usługowe

6,40 zł/m2

L.p.

Pojazdy

Stawka opłaty
(brutto)

15.

Wjazd na płytę targowisk samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony celem prowadzenia sprzedaży detalicznej lub parkowania na potrzeby tej sprzedaży

4,00 zł

26,00 zł (karnet miesięczny)

16.

Parkowanie na parkingach targowisk:


a) samochód o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

3,00 zł

b) autobus lub samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony

10,00 zł

17.

Pojazdy inwalidów

Bezpłatnie

18.

Pojazdy dostawców zaopatrujących podmioty sprzedające na targowiskach

Bezpłatnie

L.p.

Inne

Stawka opłaty

19.

Spółdzielnie socjalne z siedzibą na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

50% dla wszystkich stawek

20.

Bonifikata za regularne opłacanie czynszu przez 12 miesięcy

2% łącznej kwoty netto wpłaconego czynszu

21.

Bonifikata za wpłatę z góry za 12 miesięcy z tytułu czynszu najmu lub za rezerwację

5% wpłaconej kwoty netto UCHWAŁA NR XXXVI/1/2016
MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 Z DNIA 7 STYCZNIA 2016R


Plik do pobraniaUCHWAŁA NR LVI/81/2014
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 Z dnia 29 maja 2014 r.


Plik do pobrania
UCHWAŁA NR LIII/45/2014
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Z DNIA 18 MARCA 2014R.


Plik do pobrania 

Stawka opłaty targowej

 

sprzedaż detaliczna obnośna: z ręki, z kosza,  z wiadra, z wózka ręcznego, z łóżka, ze stolika itp. urządzeń

 

2,00 zł/m2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

sprzedaż detaliczna z  samochodów osobowych, z

samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, z przyczep lub z naczep, zwanych dalej „pojazdami” :

a)      w przypadku, gdy towar do sprzedaży wystawiony jest poza pojazdem, z zastrzeżeniem lit.c,

 

b)      w przypadku, gdy towar do sprzedaży znajduje się w całości w/na  pojeździe,

 

c)      w przypadku gdy większa część  towaru do sprzedaży znajduje się w/na pojeździe  

 

 

 

 

 

 

2,00 zł/m2 

powierzchni poza pojazdem zajętej do prowadzenia sprzedaży

 

2,00 zł/m2 

powierzchni zajętej przez pojazd

 

2,00 zł/m2 

powierzchni zajętej przez pojazd

Przy poborze opłaty targowej za sprzedaż wymienioną w lit. a-c, prowadzoną dodatkowo z użyciem
 namiotów lub parasoli,  znajdują także zastosowanie zasady poboru opłaty targowej, określone w l.p.3 niniejszej tabeli.
 
 

 

 

 

 

3.

sprzedaż detaliczna pod namiotami i parasolami:

a)      jeżeli towar przeznaczony do sprzedaży nie jest eksponowany na konstrukcji lub poszyciu namiotu  lub parasola

 

b)      jeżeli towar przeznaczony do sprzedaży jest eksponowany na konstrukcji lub poszyciu

namiotu lub parasola

 

 

2,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez towar

 

2,00 zł/m2

powierzchni zajętej przez

namiot lub parasol

 

 

 

4.

sprzedaż detaliczna :

a)      ze straganu pomarańczowego

b)      ze straganu brązowego lub walizkowego

c)      ze stołu

 

 

10,00 zł

Times New Roman,serif; FONT-SIZE: 12pt">  6,00 zł

   2,00 zł/m2

 

5.

sprzedaż detaliczna w halach targowych i targowiskach pod dachem:

a)      w boksach o powierzchni do 20 m2

b)      w boksach o powierzchni powyżej 20 m2

 

 

2,00 zł

5,00 zł

 

 

6.

sprzedaż detaliczna posiłków lub napojów:

a)      z przyczep samochodowych lub z pojazdów samochodowych

b)      z punktów ruchomych (wózków)

 

 

15,00 zł

 

6,00 zł

 

 

 

 

7.

sprzedaż hurtowa:

a)      z samochodu osobowego

b)      z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony

c)      z samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony lub z ciągnika z przyczepą

d)     w przypadku, gdy towar do sprzedaży wystawiony jest poza pojazdami wymienionymi w lit. a-c

 

8,00 zł

 

15,00 zł

 

20,00 zł

 

 2,00 zł/m²

powierzchni poza pojazdem zajętej do prowadzenia sprzedaży

 

 

8.

 

sprzedaż inna niż wymieniona w l.p. 1 – 7

 

 

2,00 zł/m2

 
 3. Wysokość opłaty targowej pobierana od sprzedającego, zgodnie z ust. 1 – 2, nie może przekraczać  681,54 zł. dziennie.
            §  3. 1. Opłatę targową pobiera się bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży.
 2. Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.
            § 4. Zwalnia się z opłaty targowej sprzedaż towarów i usług prowadzoną na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podczas imprez, festynów i kiermaszów organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.
             §  5.  1. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa.
 2. Inkaso opłaty targowej powierza się gminnemu zakładowi budżetowemu „Targowiska Miejskie” z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Juliusza Słowackiego 70, zwanemu dalej „Targowiskami Miejskimi”.
  3. Opłata targowa podlega uiszczeniu do rąk pracowników – inkasentów zatrudnionych przez „Targowiska Miejskie”, za otrzymaniem przez sprzedającego pokwitowania będącego drukiem ścisłego zarachowania – według wzoru ustalonego przez „Targowiska Miejskie” (bilet opłaty targowej).
  4. Pobrane kwoty opłaty targowej „Targowiska Miejskie” przekazują w całości za okresy miesięczne na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, w terminie  do 7 dnia każdego miesiąca kalendarzowego za miesiąc poprzedni.
          § 6. Za inkaso opłaty targowej ustala się dla „Targowisk Miejskich” wynagrodzenie  w wysokości 30% pobranej opłaty targowej, które będzie wypłacane miesięcznie w terminie do 14 dnia każdego następnego miesiąca, po przedłożeniu faktury VAT.
            §  7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
             § 8. Traci moc uchwała Nr XXI/239/99 Rady Miejskiej w  Ostrowcu Świętokrzyskim  z dnia     21 grudnia 1999r.  w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru zmieniona uchwałami Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego: Nr XXXII/537/2000 z dnia 29 grudnia 2000r., Nr XXXIII/566/2001 z dnia 25 stycznia 2001r., Nr XLI/701/2001 z dnia 29 sierpnia 2001r.,  Nr XLVI/778/2001  z dnia 28 grudnia 2001r., Nr XIX/245/2007 z dnia 20 grudnia 2007r. i Nr XX/259/2008 z dnia 24 stycznia 2008r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 25, poz. 375).
               § 9. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
               § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010r.
 
 

Cennik usług

Zarządzenie Nr III/162/2011
Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 17 lutego 2011r.

w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r Nr 96, poz. 874 i Nr 199, poz. 1937, z 2008r. Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 19 poz. 100,101, Nr 157 poz. 1241 z 2010r. Nr 106 poz.675, Nr 127 poz. 857) i § 28 ust. 3 uchwały Nr XXXI/420/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie regulaminu targowisk miejskich (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2009r. Nr 48, poz. 705 z późn. zm.) oraz na wniosek Dyrektora „Targowisk Miejskich” w Ostrowcu Św., ul. Juliusza Słowackiego 70 zarządza się, co następuje:


 

§1.1. Ustala się poniższą odpłatność brutto (z podatkiem VAT) z tytułu korzystania z usług i urządzeń targowiska miejskiego prowadzonego przez Zakład Budżetowy „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Słowackiego 70, zwanych dalej „Targowiskami”:

 

1) wjazd na płytę targowisk samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 4,00zł,

2) parkowanie na parkingu przy ul. Juliusa Słowackiego:

 a) samochodem o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t – 3,00 zł
 b) autobusem lub samochodem ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5t-10,00 zł

 

 
2. Opłaty za wjazd na płytę targowisk, o których mowa w ust.1 pkt 1, nie obowiązują:
 

1) pojazdów dostawców zaopatrujących podmioty sprzedające na targowiskach,
2) pojazdów inwalidów.

3. Uiszczanie opłaty za wjazd na płytę targowisk, o której mowa w ust.1 pkt 1, może odbywać się również poprzez wykupienie comiesięcznego abonamentu na kwotę 26,00 brutto zł, zwanego dalej „karnetem”, z terminem płatności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego.

4. Do zakupu karnetu uprawnione są podmioty, które zawarły z Targowiskami umowę najmu placu lub pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży lub umowę miesięcznej rezerwacji placu, stołu lub straganu oraz nie zalegają z żadnymi płatnościami na rzecz Targowisk.


5. Zakupienie karnetu upoważnia jego właściciela także do bezpłatnego wjazdu na parking w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Juliusza Słowackiego, prowadzony przez Targowiska.

 
§ 2. 1. Przy wynajmowaniu (wydzierżawianiu) lub doraźnym udostępnieniu przez Targowiska miejsc do prowadzenia handlu lub usług, powierzchni pod ogłoszenia lub reklamy oraz przy rezerwacji placu, straganu lub stołu obowiązują, wynegocjowane przez Dyrektora Targowisk w wyniku rokowań, umowne stawki czynszu najmu lub za rezerwacje, przy uwzględnieniu poniższych minimalnych miesięcznych stawek bazowych netto (bez podatku VAT):

1) powierzchnia placu pod pawilony obce – 13,00 zł za m2

2) dodatkowa powierzchnia przy pawilonie lub straganie – 5,30 zł za m2

3) powierzchnia pod tablice ogłoszeniowe lub reklamowe – 12,00 zł za m2

4) rezerwacja placu, straganu lub stołu – 56,91 zł za miejsce, niezależnie od m2

5) rezerwacja stołu pomarańczowego – 65,04 zł za jeden stół.


2. W przypadku zgłoszenia się więcej niż jednego oferenta na najem lub rezerwacje, o których mowa w ust. 1, ustalenie stawki czynszu najmu lub stawki za rezerwacje następuje w drodze przetargu nieograniczonego, a kwoty określone w ust. 1, stanowią stawki wywoławcze w przetargu. W takim przypadku odpowiednio stosuje się regulamin przeprowadzania przetargów, o którym mowa w ust. 3.


3. Najem lokali użytkowych na terenie targowiska przy ul. Juliusza Słowackiego 70, następuje w drodze przetargu, na zasadach określonych w „Regulaminie przeprowadzania przetargów na najem lokali użytkowych na terenie targowiska miejskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Juliusza Słowackiego 70”, zatwierdzonym na wniosek Dyrektora Targowisk przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.


4. W przetargu, o którym mowa w ust.3, obowiązują poniższe minimalne miesięczne stawki wywoławcze netto (bez podatku VAT) za m2 powierzchni lokali:

1) w nowej hali targowej:

 a) lokale branży przemysłowej - 34,00 zł

 b) lokale branży spożywczej - 53,00 zł

 c) bar na antresoli - 10,00 zł

2) pozostałe lokale:

 a) lokale handlowe - 10,30 zł

 b) lokale usługowe - 6,40 zł

5. W przypadkach, gdy zgodnie z Regulaminem, o którym mowa w ust.3, udostępnienie lokali następuje w drodze bezprzetargowej kwoty czynszu najmu, określone w ust. 4, są minimalnymi stawkami bazowymi do rokowań przeprowadzanych przez Dyrektora Targowisk.

6. Dyrektorowi Targowisk przysługuje prawo podwyższania kwoty czynszu najmu ustalonej za m2 w umowach najmu, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym, o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłaszany w Monitorze Polskim obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Aktualizacja stawki czynszu najmu odbywa się w drodze pisemnej, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie okresu wypowiedzenia.


§ 3. 1. Określa się poniższe zasady udzielania przez Dyrektora Targowisk bonifikaty z tytułu terminowego lub jednorazowego uiszczenia należności, o których mowa w § 2:

1) w przypadku, gdy najemca przez cały rok (12 miesięcy) regularnie uiszcza w należnej wysokości czynsz najmu oraz towarzyszące mu opłaty dodatkowe, korzysta on z bonifikaty w obowiązującym go miesięcznym czynszu najmu; bonifikata udzielana jest w jednym miesiącu, bezpośrednio po w/w 12 miesięcznym okresie – w wysokości 2% łącznej kwoty netto wpłaconego przez najemcę czynszu za poprzednie 12 miesięcy,

2) w przypadku, gdy najemca lub dokonujący rezerwacji wpłaca z góry, za co najmniej 12 miesięcy, należność z tytułu czynszu najmu lub za rezerwację, korzysta on z jednorazowej bonifikaty w obowiązującym go czynszu najmu lub opłacie za rezerwację – w wysokości 5% łącznej, wpłaconej przez niego z góry kwoty netto czynszu najmu lub opłaty za rezerwację.


2. Bonifikaty, o której mowa w ust.1, Dyrektor Targowisk udziela bez konieczności złożenia wniosku przez osobę, której bonifikata przysługuje.

 

§ 4. Do umów najmu i rezerwacji obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego zarządzenia stosuje się stawki określone tym zarządzeniem.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Targowisk.

§ 6. Traci moc zarządzenie Nr 9/II/2007 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 10 stycznia 2007r. w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń Zakładu Budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskiego, z późniejszymi zmianami.

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Targowisk oraz na jego stronach internetowych.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
Jarosław Wilczyński

 


http://targowiskaostrowiec.pl/index.php?id=cenniki_oplaty

 

Zarządzenie Nr III/509/2013

Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

z dnia 30 sierpnia 2013r

zmieniające zarządzenie w sprawie opłat za korzystanie z usług i urządzeń  Zakładu Budżetowego

"Targowiska Miejskie" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zarządzenie


UCHWAŁY nr XLVIII/188/2013
RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

z dnia 4 grudnia 2013r.

w sprawie opłaty targowej


Uchwała

Osoba, która opublikowała informację: Kinga Piórkowska
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 14:20:01

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-07-17 13:45:20

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Kinga Piórkowska
Data wytworzenia informacji: 2017-09-20

Liczba wyświetleń: 2120

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-11-07 15:38:17
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-01-07 09:18:34
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-01-07 09:20:23
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-01-07 09:21:25
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-01-07 09:29:40
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-01-07 09:31:05
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-04-11 12:02:46
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-04-11 14:08:38
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-06-18 10:05:59
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-06-18 10:06:55
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-06-18 10:07:46
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2016-01-13 09:12:18
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2016-01-13 09:17:49
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2016-01-13 09:20:51
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2016-01-13 10:11:06
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2016-01-13 10:11:59
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2016-01-13 10:12:35
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2016-01-13 11:05:32
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2016-01-13 11:08:25
 • Strona została zaktualizowana przez Kinga Piórkowska o 2017-09-20 12:38:06
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:03:15
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:04:38
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:05:48
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:06:39
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:08:14
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:08:53
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:10:02
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:15:16
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:15:55
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 12:42:20
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 13:20:30
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 13:22:28
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 13:23:30
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 13:37:22
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 13:38:48
 • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2018-07-17 13:45:20

Strona została odwiedzona 240800 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies