Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zgromadzenie wspólników


Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Do czasu, gdy jedynym  udziałowcem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.


Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą;

 1. rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat,
 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 5. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i  członków Rady Nadzorczej,
 6. ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
 7. określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 20 ust. 2,
 8. zmiana wielkości kapitału zakładowego Spółki,
 9. dokonywanie zmian w umowie Spółki,
 10. przystąpienie do innej Spółki i stowarzyszeń branżowych,
 11. rozwiązanie i likwidacja Spółki jeżeli strata przewyższyła sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,
 12. tworzenie przez Spółkę nowych Spółek,
 13. nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 14. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 15. umorzenie udziałów,
 16. rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie  przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
 17. rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki,
 18. tworzenie funduszy rezerwowych,
 19. określenie wysokości i terminów dopłat oraz ich zwrotu,
 20. zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki przewyższających kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),
 21. wyrażanie zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika na rzecz osoby trzeciej.


Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Szeląg
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 16:43:58

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-16 09:11:14

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Szeląg
Data wytworzenia informacji: 2017-08-25

Liczba wyświetleń: 1739

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 13:54:25
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 13:59:39
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 14:00:04
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 14:00:24
 • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-05-16 09:11:14

Strona została odwiedzona 53829 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies