Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Status prawny

 Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
z siedzibą: 27-400 Ostrowiec Św., ul. Długa 8
Spółka została wpisana do rejestru sądowego ;
W SĄDZIE REJONOWYM W KIELCACH X WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
w dniu:   21.11.2002 roku pod numerem 0000139529

Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z o.o. powstał na mocy aktu założycielskiego sporządzonego w dniu 28.06.1993 roku – repertorium “A” Nr 1682/93, wpisany do rejestru handlowego Sądu Rejonowego w Kielcach w dniu 16.07.1993 roku.w  celu:

- utrzymania, kontynuowania i  rozwijania   dotychczasowej działalności gospodarczej likwidowanego Rejonowego   Przedsiębiorstwa Gospodarki  Komunalnej w zakresie usług pogrzebowych,

- realizacji zadań własnych Gminy Ostrowiec  Świętokrzyski w szczególności dotyczących cmentarzy gminnych - zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w szczególności:

    Cmentarzem Komunalnym wraz z terenami przyległymi ,

    Urządzeniami, obiektami i budowlami na terenie cmentarza w tym domem przedpogrzebowym z kaplicę cmentarną, chłodnią oraz nadstawką socjalna, budynkiem biura obsługi klienta , budynkiem kotłowni wraz z garażami.

Akt założycielski Spółki:

Jednolity tekst aktu założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Pogrzebowych
Tekst jednolity uwzględniający:
- akt notarialny z dnia 28.06.1993 r. Repertorium A Nr 1682/93
- akt notarialny z dnia 28.10.1997 r. Repertorium A Nr 6013/97
- akt notarialny z dnia 25.11.1998 r. Repertorium A Nr 6605/98
- akt notarialny z dnia 17.09.2002 r. Repertorium A Nr 2865/2002
- akt notarialny z dnia 02.06.2004 r. Repertorium A Nr 1254/2004
- akt notarialny z dnia 15.12.2009 r. Repertorium A Nr 2531/2009
- akt notarialny z dnia 10.10.2013 r. Repertorium A Nr 1911/2013
- akt notarialny z dnia 27.01.2016 r. Repertorium A Nr 256/2016
- akt notarialny z dnia 18.10.2017 r. Repertorium A Nr 2322/2017

§ 1. Stawiający oświadczają, że w imieniu Gminy Ostrowiec Św. zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką celem prowadzenia działalności gospodarczej.
§ 2. 1. Spółka prowadzona będzie pod firmą: „ Zakład Usług Pogrzebowych” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej nazwy „ ZUP Spółka z o. o.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.
§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 4. Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.
§ 5. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać, powoływać i prowadzić zakłady, oddziały i filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych powiązaniach
gospodarczych.
§ 6. Spółka powstaje w celu utrzymania, kontynuowania i rozwijania dotychczasowej działalności gospodarczej likwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w zakresie usług pogrzebowych – w pełnym zakresie.Gmina przekaże aportem majątek wydzielony z likwidowanego przedsiębiorstwa jako majątek Spółki.
§ 7. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka rozpoczyna działalność z chwilą jej zarejestrowania.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
§ 8. Spółka realizować będzie zadania między innymi z zakresu zadań własnych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w szczególności dotyczących cmentarzy gminnych, w tym zarządzać Cmentarzem Komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim. Przedmiotem
działalności spółki jest:
1) 96.03.Z - Pogrzeby i działalność pokrewna,
2) 81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,
3) 16.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
4) 25.99.Z– Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5) 43.99.Z– Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6) 47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach,
7) 47.99.Z- Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepowa, straganami i targowiskami,
8) 52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
9) 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
10) skreślony,
11) 82.9 - Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI
§ 9. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi sto tysięcy złotych (100.000 zł.) i dzieli się na dwieście ( 200 ) udziałów po pięćset złotych (500 zł.) każdy.
Udziały w Spółce są równe i niepodzielne . Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i pokryte w następujący sposób:
1) wkładem pieniężnym w wysokości 4.000 zł.(cztery tysiące złotych),
2) wkładem niepieniężnym w postaci składników majątkowych o wartości 94.200 zł.(dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście złotych),
3) środkami własnymi Spółki w wysokości 1.800 zł.(tysiąc osiemset złotych).
2. Liczba udziałów nie jest ograniczona.
3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Umorzenie udziałów może nastąpić zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
5. Założyciel uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taką ilością udziałów jaka jest uwidoczniona w księdze udziałów Spółki i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych.
7. Pracownicy mają prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów w Spółce na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.
§ 10. Podwyższenie kapitału zakładowego uchwałą Zgromadzenia Wspólników przez wniesienie wkładów pieniężnych i niepieniężnych do wysokości 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku nie powoduje zmiany umowy Spółki.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 11. Organami Spółki są:
- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.
§ 12. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Do czasu, gdy jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.
§ 13.1. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki a w przypadku bezczynności Zarządu – przez Radę Nadzorczą Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w siedzibie wspólnika.
§ 14. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności następujące sprawy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) powzięcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
3) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej,
4) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
5) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
6) zmiana wielkości kapitału zakładowego Spółki,
7) zmiana umowy Spółki,
8) ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
9) ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
10) przystąpienie do innej Spółki oraz stowarzyszeń branżowych,
11) tworzenie przez Spółkę nowych Spółek,
12) podział i przekształcenie Spółki,
13) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
14) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
15) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
16) umorzenie udziałów i określenie warunków umorzenia,
17) rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
18) określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 20 ust. 2,
19) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.
§ 15. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
§ 16. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.
§ 17. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy stały nadzór i kontrola nad działalnością Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy
Spółki, a w szczególności:
1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2) ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny Rady Nadzorczej i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Spółki,
4) kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników,
5) skreślony,
6) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między nimi,
7) zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu Spółki,
8) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
9) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
10) zatwierdzanie wprowadzanych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki,
11) rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki,
12) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.
§ 18. 1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
§ 19. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 4 (czterech) członków. Kadencja członka Rady trwa 3 (trzy) lata.
2. Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i dowołuje Zgromadzenie Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może odwołać członków Rady Nadzorczej w każdym czasie. 
4. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu większości Członków Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
5. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo regulamin uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
6. Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.
7. skreślony.
8. skreślony.
§ 20. 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy – składa się z Prezesa Zarządu powoływanego przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony.
2.Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
§ 21. Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszej umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sadem.
§ 22. 1. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.
2.Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
§ 23. 1.Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz do podpisywania dokumentów w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.
2.Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki dokonuje za Spółkę Prezes Zarządu jednoosobowo. Prezes Zarządu może wyznaczyć inną osobę do dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI
§ 24. Spółka prowadzi działalność gospodarczą i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 25. 1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Zarząd Spółki w ciągu trzech (3) miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, które z upływem następnych trzech (3) miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Zarząd Spółki udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 2 zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie później niż piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.
§ 26. 1. Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat.
2. Spółka może tworzyć w miarę potrzeb kapitały rezerwowe oraz inne fundusze celowe, które są każdorazowo uchwalane przez Zgromadzenie Wspólników.
3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
1) odpis na kapitał zapasowy,
2) odpis na kapitał rezerwowy,
3) odpis na fundusz inwestycyjny,
4) odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
5) dywidendę dla Wspólników.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.
Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:04:44

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-07 15:35:48

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2014-04-23

Liczba wyświetleń: 2769

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 09:23:22
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 11:19:42
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:30:54
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:31:08
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:31:28
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:32:05
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:32:50
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:33:07
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:34:05
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:34:32
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:35:12
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:35:58
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:38:00
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:40:29
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:41:48
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-04-23 08:48:00
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-04-23 08:48:30
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-04-23 08:48:47
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-04-23 08:49:00
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:50:50
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:51:41
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-04-23 08:52:21
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2014-04-23 08:52:25
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:55:35
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:55:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:56:05
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 08:18:04
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 08:23:54
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 08:30:35
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 08:52:31
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 09:01:16
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 09:01:16
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 09:04:00
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 09:11:24
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 09:22:02
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-04 09:22:03
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-07 15:35:48

Strona została odwiedzona 433951 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies