Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Usługi, cennik

Usługi świadczone przez  Zakład Usług Pogrzebowych Spółkę z o.o.

1. Załatwianie wszelkich formalności związanych z pochówkiem , w tym : 
- trumny  i urny,
- tabliczki na trumny i krzyże, 
- wykonanie nekrologów,
- stroiki , wieńce , wiązanki,
- karawany,
- autobusy,
- żałobnicy ,
- odzież żałobna,
- przewóz i przechowywanie zwłok,
- kremacja zwłok,
- udostępnianie kaplicy przystosowanej do uroczystości zarówno świeckich jak i wyznaniowych,
- przygotowanie zwłok do pochówku,
- usługi grabarskie: 
* ekshumacje zwłok, 
* pochowanie do grobów ziemnych i murowanych, zarówno tradycyjnych jak i urnowych, 
* inne usługi związane z przebudową grobów,
- wykonanie i przebudowa grobów murowanych- krypt, 
- sprzedaż pomników ,
- wykonanie wylewek  i układanie kostki brukowej wokół grobów,
- usługi pielęgnacji grobów:
*porządkowanie terenu wokół grobu,
*sprzątanie i mycie nagrobków,
* palenie zniczy na grobie.2. Sprzedaż miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym.

..................................................................................................................................................................

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW
I URZĄDZEŃ CMENTARZA KOMUNALNEGO W OSTROWCU ŚW.


Wprowadzone Zarządzeniem Nr V/6/2019 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 9 stycznia 2019 r. 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 lutego 2019 r.
Do stawek opłat określonych w niniejszym cenniku dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.
 Obowiązująca stawka VAT na dzień 01.02.2019 r. wynosi 8% 


1. Opłata za udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
1.1. pod grób murowany jednomiejscowy dwuosobowy i więcej - 
usytuowany pionowo                                                                               974,00 zł
1.2. pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy 
dwuosobowy i więcej – usytuowany pionowo                                       974,00 zł
1.3. plac pod grób murowany wielournowy                          610,00 zł
1.4. w kolumbarium                                390,00 zł
1.5. plac pod grób urnowy murowany pojedynczy                               268,00 zł

Uwaga: zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w/w rodzaje grobów nie podlegają ponownej opłacie po upływie 20 lat

2. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów na okres 20 lat:

2.1.  pod grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy         390,00 zł
2.2.  pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy         590,00 zł
2.3.  pod grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy              1.180,00 zł
2.4.  pod każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy
        z prawem zabudowy                                 590,00 zł
2.5.  pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy                 650,00 zł
2.6.  pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy
        jednoosobowy  ( kolejne groby murowane jednomiejscowe, 
        bezpośrednio przylegające do siebie, traktuje się jak groby 
        jednomiejscowe, jednoosobowe)                           650,00 zł
2.7.  pod grób dziecięcy ziemny lub murowany                 140,00 zł
2.8.  plac pod grób urnowy ziemny pojedynczy                  130,00 zł

3. Opłata za zachowanie grobu istniejącego (placu) na dalsze 20 lat za:

3.1.  grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy                   390,00 zł
3.2.  grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy                   590,00 zł
3.3.  grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy                1.180,00 zł
3.4.  każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy 
        z prawem zabudowy                                   590,00 zł
3.5.  grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy                   650,00 zł
3.6.  każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy
        jednoosobowy (kolejne groby murowane jednomiejscowe, bezpośrednio
        przylegające do siebie, traktuje się jak groby jednomiejscowe 
        jednoosobowe)                                                                                                 650,00 zł
3.7.  grób dziecięcy ziemny lub murowany                          140,00 zł
3.8.  plac pod grób urnowy ziemny pojedynczy                   112,00 zł

Uwaga: Opłaty za zachowanie istniejącego grobu wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od: utworzenia grobu; dochowania w tym grobie; upływu kolejnego okresu 20-letniego. W przypadku wniesienia opłaty w latach późniejszych niż w roku, w którym upływa 20 lat, opłata ulega zwiększeniu o okres od dnia wygaśnięcia prawa do grobu do dnia wniesienia opłaty - wg stawek naliczonych za każdy rok różnicy, określonych w pkt I.4. Cennika.


4. Opłata za przedłużenie praw w związku z dochowaniem do istniejącego grobu

Prawo do grobu przedłuża się na okres 20 lat od dochowania. Opłatę koryguje się o różnicę lat z dotychczas wniesionej opłaty.
Stawka opłaty za każdy rok różnicy lat wynosi:

4.1.  ziemnego jednomiejscowego bez prawa zabudowy                   19,50 zł
4.2.  ziemnego jednomiejscowego z prawem zabudowy                   29,50 zł
4.3.  każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy
        z prawem zabudowy                                   29,50 zł
4.4.  grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy                                               32,50 zł
4.5.  każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy 
  jednoosobowy ( kolejne groby murowane jednomiejscowe, 
  bezpośrednio przylegające  do siebie, traktuje się jak groby 
   jednomiejscowe, jednoosobowe )                                    32,50 zł
4.6.  pojedynczego grobu urnowego ziemnego                    6,50 zł

5. Opłata za zmianę istniejącego grobu:
5.1.  ziemnego jednomiejscowego bez prawa zabudowy na grób ziemny 
        jednomiejscowy z prawem zabudowy                          200,00 zł
5.2.  murowanego jednomiejscowego jednoosobowego na grób murowany 
        jednomiejscowy dwuosobowy i więcej                          324,00 zł
5.3.  ziemnego jednomiejscowego na grób murowany 
        jednomiejscowy jednoosobowy                            61,00 zł
5.4.  ziemnego jednomiejscowego na grób murowany jednomiejscowy 
        dwuosobowy i więcej                                  383,00 zł
5.5.  ziemnego urnowego pojedynczego na grób urnowy murowany pojedynczy  156,00 zł

6. Opłata za:
6.1.wykup wcześniejszy placu pod grób murowany jednomiejscowy        2.450,00 zł
6.2. wykup wcześniejszy każdego następnego miejsca (placu) pod grób 
        murowany jednomiejscowy                                2.450,00 zł
6.3.  wykup 1 m2 dodatkowego placu                                1.980,00 zł
6.4.  wcześniejszy wykup placu pod grób urnowy murowany pojedynczy           468,00 zł
6.5.  wcześniejszy wykup placu pod grób murowany wielournowy                1.520,00 zł
6.6. wykup wcześniejszy stałego miejsca w kolumbarium               1.020,00 zł
6.7.  udostępnienie miejsca na dochowanie urny do grobu tradycyjnego
        (ziemnego lub murowanego) oraz kolumbarium                                     176,00 zł
6.8.  za każde odzyskane miejsce w grobie murowanym
        po pogłębieniu szczątków                          322,00 zł
6.9. dopłata za plac pod grób murowany usytuowany przy alejce
              dot. grobów tradycyjnych i wielournowych                                          500,00 zł  
6.10. dopłata za plac pod grób murowany jedno lub dwuurnowy 
               usytuowany przy alejce                          140,00 zł
 
II. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY I CHŁODNI

1. Opłata za przechowanie w chłodni:
1.1. zwłok osób zmarłych – za każdą rozpoczętą dobę*                       58,00 zł
1.2. urny z prochami w chłodni – za każdą rozpoczętą dobę*                                    15,00 zł
* czas liczony od godziny przyjęcia zwłok/urny do chłodni
2. Korzystanie z urządzeń w chłodni podczas ubierania zwłok                                   70,00 zł

3. Korzystanie z kaplicy podczas uroczystości pogrzebowych 
     – za każde rozpoczęte pół godziny                                                                         80,00 zł

III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z MIENIA I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO

1. Opłata za wjazd na teren cmentarza:
1.1.  jednorazowy do budowy grobu murowanego, nagrobka lub prac remontowych przy grobie
 - samochody osobowe z przyczepą, dostawcze do 3,5 tony oraz inne pojazdy 
(w tym z napędem elektrycznym) przeznaczone do transportu materiałów                   110,00 zł
1.2.  jednorazowy do prac remontowych przy grobie – samochody osobowe*               55,00 zł 
* nie dotyczy przedsiębiorców 

2. Opłata za uzyskanie zezwolenia na*:
2.1. budowę, remont lub wymianę nagrobka wraz z zagospodarowaniem 
 otoczenia grobu (w tym wielournowego)                   230,00 zł
2.2. budowę, remont lub wymianę nagrobka na grobie dziecięcym
 lub urnowym pojedynczym wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu     90,00 zł
2.3. budowę grobu murowanego urnowego pojedynczego
 wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu                     86,00 zł
2.4. budowę grobu murowanego wielournowego 
 wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu                   170,00 zł
2.5. budowę grobu murowanego na jednym miejscu (placu) grzebalnym
 a) za pierwsze miejsce w grobie                       175,00 zł
 b) za każde kolejne miejsce w grobie                         87,50 zł
2.6. zagospodarowanie otoczenia grobu            45,00 zł
2.7. wykonanie grobu ziemnego                 120,00 zł
2.8. wykonanie ekshumacji                         120,00 zł
2.9. przekazanie prawa do grobu (cesja)           55,00 zł

*opłata za korzystanie z urządzeń cmentarza, zawierająca czynności kancelaryjne i terenowe związane z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez wykonawcę określonych w zezwoleniu czynności, tj. wskazanie miejsca, wytyczenie grobu, dopilnowanie zgodności prac ze wskazaną lokalizacją, ochrona grobów istniejących, odbiór robót pod względem warunków technicznych i przepisów sanitarnych, akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury i zgodności z ogólną koncepcją urządzenia cmentarza, odbiór końcowy wykonanych robót na cmentarzu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48, poz. 284).

3. Opłata za czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu:
3.1 do istniejącego grobu murowanego                      100,00 zł
3.2 do pozostałych grobów                        60,00 zł

4. Kaucja – zwracana po wykonaniu budowy i uporządkowaniu terenu      600,00 złOsoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:04:44

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-02-01 14:11:48

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 16876

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:10:54
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:13:00
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:14:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:33:06
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:33:32
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:43:09
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 07:56:21
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:03:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:06:34
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:08:24
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:10:02
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:10:27
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 09:38:46
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 15:37:22
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 15:52:08
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 15:57:04
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 15:59:38
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 17:40:43
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 17:46:51
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 17:50:55
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 17:54:06
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 18:37:14
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 18:57:10
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 18:59:06
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:01:35
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:07:40
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:09:05
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:10:41
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:15:13
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:16:50
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:25:50
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:38:57
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-03-01 08:04:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-03-01 08:13:02
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-03-01 08:15:34
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-03-02 09:57:47
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-15 12:26:21
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-09-21 13:36:22
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:22:22
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:25:33
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:27:35
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:38:04
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:40:45
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:41:18
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:42:34
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:43:05
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:45:32
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:46:48
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 12:49:30
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:19:29
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:21:18
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:22:23
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:27:18
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:30:27
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:42:56
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:55:56
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:57:58
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 13:58:32
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 14:11:06
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 14:11:08
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2019-02-01 14:11:48

Strona została odwiedzona 433991 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies