Dziś jest Sobota, 28 maja 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Klauzule Informacyjne RODO- zamówienia publiczne

KLAUZULA INFORMACYJNA – Zamówienia publiczne
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Usług Pogrzebowych sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 8, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych e-mail: zup-ostrowiec@wp.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust.1 lit c RODO oraz po udzieleniu zamówienia w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa - osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych lub i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Następnie dane osobowe zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych przy czym nie może ono skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
7. Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do udzielenia zamówienia publicznego oraz realizacji umowy.
Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2018-12-10 15:41:39

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zbigniew Bień
Data wytworzenia informacji: 2018-12-10

Liczba wyświetleń: 682

Strona została odwiedzona 419712 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies