Dziś jest Wtorek, 22 maja 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

Cel działania

Cel działania:

1. Celem głównym działania Spółki są wszelkie przedsięwzięcia zmierzające do ożywiania społeczno-gospodarczego lokalnego rynku, tworzenie sprzyjających warunków do powstawania na nim nowych podmiotów gospodarczych oraz obsługa już istniejących podmiotów gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i innych organizacji. Spółka podejmuje działania inspirujące, wspomagające oraz promujące rozwój społeczno-gospodarczy z uwzględnieniem standardów europejskich, a także aktywizuje i wspiera przedsiębiorczość ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw, wdraża krajowe i europejskie programy pomocowe.
Cele szczegółowe:
1) upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej, oświatowej, edukacyjnej
2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczno-gospodarczy, w tym  przedsiębiorczości, również społecznej
3) podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz regionalnych,
4) prowadzenie Ostrowieckiego Parku Przemysłowo Technologicznego i związane z prowadzeniem tego Parku, zarządzanie nieruchomościami Parku,
5) prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i związane z prowadzeniem tego Centrum, zarządzanie nieruchomościami Centrum,
6) współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi, organizacjami społecznymi oraz ze wszystkimi, którzy działają dla rozwoju,
7) działania wspomagające oraz aktywizacja społeczno-zawodowa lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy, młodzieży, zagrożonych wykluczeniem społecznym, uzależnionych, osób niepełnosprawnych i wszystkich potrzebujących.”
2. Cel Spółki realizowany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie:
1) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
2) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
3) 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie
4) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
5) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne
6) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
7) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
8) 58.11.Z Wydawanie książek
9) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)
10) 58.13.Z Wydawanie gazet
11) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
16) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
17) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
18) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
19) 63.12.Z Działalność portali internetowych
20) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
21) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
22) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych
23) 64.91.Z Leasing finansowy
24) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
25) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
26) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
27) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
28) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
29) 69.10.Z Działalność prawnicza
30) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
31) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
32) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
33) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
34) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
35) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
36) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
37) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
38) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
39) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
40) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
41) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
42) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
43) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
44) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
45) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych
46) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
47) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
48) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa
49) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa
50) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
51) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
52) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych
53) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
54) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
55) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
56) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
57) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
58) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
59) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
60) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
61) 85.59.A Nauka języków obcych
62) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
63) 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację
64) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
65) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
3. Wyżej określony przedmiot działalności nie uchybia przepisom , które uzależniają podjęcie działalności od uzyskania zezwolenia (koncesji) odpowiedniego organu państwowego.

Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Salwerowicz
Data opublikowania w BIP: 2013-10-24 15:07:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2013-10-24 15:07:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Magdalena Salwerowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-24

Liczba wyświetleń: 1297

Strona została odwiedzona 45009 razy
Administracja serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies