Dziś jest Wtorek, 25 czerwca 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Cel działania

Cel działania:

1) upowszechnianie i rozwijanie działalności naukowej, szkoleniowej, oświatowej, wychowawczej, edukacyjnej, doradczej,

2) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój społeczny i gospodarczy, w tym przedsiębiorczości, również społecznej,

3) podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na rozwój wspólnot, społeczności lokalnych; działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także inicjatyw oddolnych; prowadzenie Centrum Aktywności Obywatelskiej,

4) współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi, dydaktycznymi, organizacjami społecznymi, poradniami, ośrodkami i centrami profilaktyki i leczenia uzależnień oraz ze wszystkimi, którzy działają dla rozwoju, w szczególności poprzez realizację wspólnych działań rozwojowych,

5) promocja zatrudnienia, działania wspomagające oraz aktywizacja społeczna i zawodowa lokalnej społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, dzieci, młodzieży, osób eksperymentujących z substancjami i/lub czynnościami psychoaktywnymi, używających szkodliwie i uzależnionych od takich substancji i/lub czynności, zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych, osób niepełnosprawnych, seniorów, rodzin i wszystkich potrzebujących,

6) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; profilaktyka uzależnień; prowadzenie punktów konsultacyjnych ds. przeciwdziałania uzależnieniom oraz innych form profilaktyki i leczenia uzależnień (np. grupy wsparcia),

7) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój ekonomii społecznej,

8) promocja i organizacja wolontariatu,

9) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wysokiej jakości usług społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem poradnictwa specjalistycznego, terapeutycznego i prawnego, interwencji kryzysowej, mieszkań wspomaganych, placówek wsparcia dziennego, dziennych i całodobowych domów pobytu dla seniorów i innych osób potrzebujących,

10) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,

12) ochrona i promocja zdrowia,

13) prowadzenie Ostrowieckiego Parku Przemysłowo - Technologicznego i związane z prowadzeniem tego Parku, zarządzanie nieruchomościami Parku,

14) prowadzenie Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej, w tym prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i związane z prowadzeniem tego Centrum, zarządzanie nieruchomościami Centrum,

15) rozwój kadr współczesnej gospodarki z uwzględnieniem kadr sektora przedsiębiorstw, administracji, usług społecznych, zdrowotnych, edukacji i szkolnictwa wyższego.”

2. Cel Spółki realizowany jest w ramach prowadzonej działalności gospodarczej w przedmiocie:
1) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

2) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

3) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

4) 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

5) 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne

6) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

7) 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

8) 58.11.Z Wydawanie książek

9) 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)

10) 58.13.Z Wydawanie gazet

11) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

12) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

13) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

14) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

15) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

16) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi

17) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

18) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

19) 63.12.Z Działalność portali internetowych

20) 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

21) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne

22) 64.30.Z Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

23) 64.91.Z Leasing finansowy

24) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

25) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

26) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

27) 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

28) 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

29) 69.10.Z Działalność prawnicza

30) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

31) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

32) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

33) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

34) 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

35) 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

36) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

37) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

38) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

39) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

40) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

41) 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

42) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

43) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej

44) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

45) 79.11.B Działalność pośredników turystycznych

46) 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki

47) 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej

48) 80.10.Z Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

49) 80.20.Z Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

50) 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

51) 81.21.Z Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

52) 81.22.Z Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych

53) 81.29.Z Pozostałe sprzątanie

54) 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

55) 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

56) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

57) 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

58) 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

59) 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

60) 85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

61) 85.59.A Nauka języków obcych

62) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

63) 85.60. Z Działalność wspomagająca edukację

64) 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

65) 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

66) 60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych

67) 63.91.Z Działalność agencji informacyjnych

68) 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza

3. Wyżej określony przedmiot działalności nie uchybia przepisom , które uzależniają podjęcie działalności od uzyskania zezwolenia (koncesji) odpowiedniego organu państwowego.

Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Salwerowicz
Data opublikowania w BIP: 2013-10-24 15:07:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-28 14:37:39

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Marcin Sztaba
Data wytworzenia informacji: 2018-01-10

Liczba wyświetleń: 1448

Strona została odwiedzona 54681 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies