Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole 2013

Kontrole przeprowadzone w Spółce w 2013 roku.

 

Kontrola projektu konkursowego „WBREW WYKLUCZENIU” realizowanego ze środków PO KL Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

1. Organ kontrolujący

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ul. Jagiellońska 70
25-956 Kielce                               

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:
a) Prawidłowości rozliczeń finansowych,
b) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
c) Sposobu rekrutacji uczestników projektu,
d) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ( w ramach zbioru PEFS 2007 ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
e) Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
f) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
g) Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto, do których nie mają zastosowania zapisy zasady konkurencyjności,
h) Prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych,
i) Zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
j) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowa na miejscu obejmująca kontrolę po zakończeniu realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta
19-21,24.06.2013 r.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przkazania

Protokół sporządzony w dniu 24.07.2013r. przekazany do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w dniu 02.08.2013r.   

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący sprawdzając poprawność realizacji projektu bez uwag ceniają działania Beneficjenta w zakresie kontrolowanych obszarów. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień
w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń

6. Podjęte działania

 Brak

 

Kontrola projektu konkursowego „PASZPORT DO SUKCESU” realizowanego ze środków PO KL Działanie 9.3 Upowszechnianie formalnego  kształcenia ustawicznego w formach szkolnych

1. Organ kontrolujący

Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego Biuro Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Ul. Jagiellońska 70
25-956 Kielce                         

2. Zakres kontroli

W związku z tym, że Projekt nie przewidywał działań objętych pełnym wynikającym z Programu zakresem (brak udzielania pomocy publicznej/pomocy de mini mis), tematyką kontroli objęte zostały obszary dotyczące:
a) Prawidłowości rozliczeń finansowych,
b) Kwalifikowalności wydatków dotyczących personelu projektu,
c) Sposobu rekrutacji uczestników projektu,
d) Sposobu przetwarzania danych osobowych uczestników projektu ( w ramach zbioru PEFS 2007 ) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
e) Zgodności danych przekazywanych we wniosku o płatność w części dotyczącej postępu rzeczowego oraz postępu finansowego z dokumentacja dotyczącą realizacji projektu dostępną w siedzibie beneficjenta,
f) Poprawność stosowania zasady konkurencyjności,
g) Poprawność udokumentowania rozeznania rynku w przypadku wydatków o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14 tys. euro netto, zaś powyżej wartości 20 tys. zł. netto, do których nie mają zastosowania zapisy zasady konkurencyjności,
h) Prawidłowość realizacji działań informacyjno- promocyjnych,
i) Zapewnienia właściwej ścieżki audytu,
j) Sposobu prowadzenia i archiwizacji dokumentacji projektu.

3. Czas przeprowadzonej kontroli

Kontrola planowa w miejscu obejmująca kontrole w trakcie realizacji projektu konkursowego w siedzibie Beneficjenta
18,19,22,23.04.2013 r.

4. Protokół, orzeczenie, sprawozdanie, data przkazania

Protokół sporządzony w dniu 25.04.2013r. przekazany do Agencji Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 30.04.2013r.

5. Wnioski, zalecenia

Kontrolujący sprawdzając poprawność realizacji projektu bez uwag oceniają działania Beneficjenta w zakresie kontrolowanych obszarów. Na podstawie zweryfikowanej dokumentacji Zespól kontrolujący nie stwierdził nieprawidłowości ani uchybień w skontrolowanych obszarach.
Brak zaleceń  

6. Podjęte działania

Brak

 

Oryginały protokołów kontroli znajdują się w siedzibie Spółki i są udostępniane na wniosek zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Osoba, która opublikowała informację: Magdalena Salwerowicz
Data opublikowania w BIP: 2013-10-24 15:07:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2013-10-24 16:07:02

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Magdalena Salwerowicz
Data wytworzenia informacji: 2013-10-24

Liczba wyświetleń: 1843

Strona została odwiedzona 163153 razy
Administracja serwera : Marcin Sztaba ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies