Dziś jest Piątek, 20 maja 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Umowa Spółki

 

 

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 

 

Tekst ujednolicony uwzględniający:

 

Akt Notarialny z dnia 08.08.2000 r. - Repertorium A 1969/2000 - umowa Spółki

Akt Notarialny z dnia 06.09.2000 r. - Repertorium A 2454/2000 - Aneks do umowy

Akt Notarialny z dnia 18.05.2001 r. - Repertorium A 2032/2001        

Akt Notarialny z dnia 13.12.2001 r. - Repertorium A 5355/2001 (Gm. Ostrowiec Św.)

Akt Notarialny z dnia 15.03.2002 r. - Repertorium A 871/2002   (Gm. Bodzechów)

Akt Notarialny z dnia 03.04.2002 r. - Repertorium A 997/2002   (Gm. Łagów)

Akt Notarialny z dnia 03.04.2002 r. - Repertorium A 1000/2002 (Gm. Kunów)

Akt Notarialny z dnia 15.04.2002 r. - Repertorium A 1115/2002 (Gm. Wojciechowice)

Akt Notarialny z dnia 16.04.2002 r. - Repertorium A 1118/2002 (Gm. Waśniów)

Akt Notarialny z dnia 21.05.2004 r. - Repertorium A 1157/2004

Akt Notarialny z dnia 06.06.2005 r. - Repertorium A 1014/2005

Akt Notarialny z dnia 11.05.2009 r. - Repertorium A 1405/2009

Akt Notarialny z dnia 25.02.2010 r. - Repertorium A 501/2010

Akt Notarialny z dnia 26.05.2011 r. - Repertorium A 1390/2011

Akt Notarialny z dnia 26.07.2012 r.- Repertorium A 2105/2012

Akt Notarialny z dnia 12.06.2013 r. – Repertorium A 1460/2013

Akt Notarialny z dnia 13.06.2017 r. – Repertorium A 2432/2017

Akt Notarialny z dnia 06.07.2017 r. – Repertorium A 2632/2017

Akt Notarialny z dnia 19.12.2017r. – Repertorium A 5028/2017

 

§ 1

 

Stawający – działający w imieniu wymienionych Gmin – oświadczają, że zawiązują Spółkę
z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką, celem prowadzenia działalności gospodarczej i przedkładają:

a)      uchwałę nr XV/150/99 Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 lipca 1999 roku w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” – Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienioną uchwałami Rady Miejskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim nr: XXIII/305/2000 z dnia 1 lutego 2000 roku
i XXVI/381/2000 z dnia 18 maja 2000 roku;

b)      uchwałę nr XI/90/99 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 29 listopada 1999 roku
w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienioną uchwałą nr VI/32/2000 Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 30 maja 2000 roku;

c)      uchwałą nr III/28/99 Rady Gminy w Bodzechowie z dnia 30 czerwca 1999 roku
w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienioną uchwałami Rady Gminy
w Bodzechowie Nr: I/11/2000  z dnia 1 lutego 2000 roku i IV/29/2000 z dnia 19 maja 2000 roku oraz kontrasygnatę Skarbnika Gminy Bodzechów z dnia 25 lutego 2000 roku;

d)     uchwałę nr VII/77/99 Rady Gminy Łagów z dnia 22 czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienioną uchwałą nr XIV/114/2000 Rady Gminy Łagów z dnia 30 maja 2000 roku oraz kontrasygnatę skarbnika Gminy z dnia 25 lutego 2000 roku;

e)      uchwałę nr V/26/99 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 22 września 1999 roku
w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienioną uchwałą nr II/23/2000 Rady Gminy
w Waśniowie z dnia 28 kwietnia 2000 roku oraz kontrasygnatę Skarbnika Gminy Waśniów z dnia 24 lutego 2000 roku;

f)        uchwałę nr IX/40/99 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością, zmienioną uchwałą nr XVII/96/2000 Rady Gminy w Wojciechowicach z dnia 27 czerwca 2000 roku oraz kontrasygnatę Skarbnika Gminy Wojciechowice z dnia 1 marca 2000 roku.

 

§ 2

 

Spółka będzie prowadzona pod firmą: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Spółka może używać nazwy w skrócie: ZUO „Janik” Sp. z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

 

§ 3

 

Siedziba Spółki znajduje się w Ostrowcu Świętokrzyskim, województwo świętokrzyskie.

 

§ 4

 

Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

 

§ 5

 

Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, i filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych powiązaniach gospodarczych.

 

§ 6

 

Spółka powstaje w celu realizowania zadań o charakterze użyteczności publicznej wynikających dla Gmin – Wspólników z przepisów o utrzymaniu czystości i porządku          w gminach oraz o odpadach, a także pozyskiwania środków finansowych na rozbudowę istniejącego składowiska i budowę nowych obiektów unieszkodliwiania odpadów.

 

§ 7

 

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka rozpoczyna działalność z chwilą zarejestrowania.

 

PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

 

§ 8

 

Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka dopuszczalna prawem działalność gospodarcza, wytwórcza, handlowa i usługowa w obrocie krajowym i zagranicznym, służąca rozwiązywaniu problemów gospodarki odpadami a w szczególności:

 

1)      zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.11.Z),

2)      zbieranie odpadów niebezpiecznych  (PKD 38.12.Z),

3)      obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),

4)      demontaż wyrobów zużytych (PKD 38.31.Z),

5)      odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z),

6)      pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane        (PKD 43.99.Z),

7)      pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

8)      pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane                        ( PKD 85.59.B),

9)      sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),

10)    transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

11)    pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana(PKD 96.09.Z),

12)    produkcja nawozów i związków azotowych(PKD 20.15.Z),

13)    odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD 37.00.Z),

14)    wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych(PKD 77.32.Z),

15)    wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane(PKD 77.39.Z),

16)    pozostałe sprzątanie(PKD 81.29.Z),

17)    działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami(PKD 39.00.Z).

 

§ 9

 

Realizacja zadań i celów Spółki odbywać się będzie zgodnie z najnowszymi technikami
i technologiami stosowanymi w gospodarce odpadami, nowoczesnymi metodami zarządzania.

 

§ 10

 

Wspólnik nie może prowadzić działalności sprzecznych z celami Spółki.

 

KAPITAŁ SPÓŁKI

 

§ 11

 

1.    Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.546.500 zł(jeden milion pięćset czterdzieści sześć tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na osiem (8) nierównych udziałów o wartości nominalnej: 915.800,00 zł(dziewięćset piętnaście tysięcy osiemset złotych), 157.200,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych, 140.100,00 zł (sto czterdzieści tysięcy sto złotych), 77.200,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), 76.200,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych), 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcyzłotych), 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

2.    Każdy ze Wspólników może posiadać tylko jeden udział. Dopuszczalne jest zbycie części udziału.

3.    Na każde 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) wartości nominalnej udziału przypada jeden głos.

4.    Udział Wspólnika może być umorzony.

5.    Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Do zbycia  udziałów stosuje się odpowiednio przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Udziały zbywa przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego, a w przypadku gminy wójt (burmistrz, prezydent miasta), przy czym zgodę na zbycie akcji należących do jednostki samorządu terytorialnego wyraża organ stanowiący tej jednostki.

Takie same zasady dotyczą zbycia części udziału, przy czym udział powstały w wyniku

podziału nie może być niższy niż 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

W przypadku nie wyrażenia zgody przez Zgromadzenie Wspólników na zbycie udziałów, w terminie 3 miesięcy od dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników, którego przedmiotem jest zbycie udziałów, spółka zobowiązana jest  do nabycia udziałów za cenę równą wartości nominalnej udziałów w celu ich umorzenia.

 

§ 12

 

1.    Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

1)      Gmina Ostrowiec Świętokrzyski obejmuje udział o wartości 915.800,00 zł (dziewięćset piętnaście tysięcy osiemset złotych),

2)      Gmina Kunów obejmuje udział o wartości 157.200,00 zł (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych),

3)      Gmina Starachowice obejmuje udział o wartości 150 000,00 zł (sto pięćdziesiąt  tysięcyzłotych),

4)      Gmina Bodzechów obejmuje udział o wartości 140.100,00 zł (sto czterdzieści  tysięcy sto złotych),

5)      Gmina Łagów obejmuje udział o wartości 77.200,00 zł (siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych),

6)      Gmina Waśniów obejmuje udział o wartości 76.200,00 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych),

7)      Gmina Ćmielów obejmuje udział o wartości 20.000,00 zł (dwadzieścia  tysięcy  złotych),

8)      Gmina Bałtów  obejmuje udział o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych).

 

2.    Udziały, o których mowa w ust. 1 zostały wniesione w następujący sposób:

1)   Przedstawiciele Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na pokrycie swojego udziału zobowiązują się wnieść aport w postaci:

a) własności gruntu o powierzchni 56.900 m2 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset metrów kwadratowych), jako działkę nr 485 położoną w Janiku, gmina Kunów, województwo świętokrzyskie, o wartości 25.612 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych), zabudowaną:

- budynkiem administracyjno-socjalnym, o wartości 56.405 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta pięć złotych);

- magazynem materiałów łatwopalnych, o wartości 22.345 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące trzysta czterdzieści pięć złotych);

- budynkiem stacji transformatorowej o wartości 37.823 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote);

- wiatą na sprzęt mechaniczny i surowce wtórne o wartości 64.876 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych);

- zbiornikiem przeciwpożarowym o wartości 24.424 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote);

- zbiornikiem bezodpływowym o wartości 17.787 zł (słownie: siedemnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt siedem złotych);

- ogrodzeniem o wartości 62.072 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dwa złote);

- masztem antenowym o wartości 8.470 zł (słownie: osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych);

- placami i chodnikami, o wartości 54.579 zł (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych);

- oświetleniem terenu o wartości 21.146 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto czterdzieści sześć złotych);

- skarpą o wartości 34.363 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złote);

- kablową linią zasilającą obiekty na składowisku, o wartości 13.696 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych);

- kablową linią energetyczną zasilającą studnię, o wartości 36.081 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych);

- kablową linią zasilającą składowisko, o wartości 229.021 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden złotych);

- rurociągiem od studni do wysypiska, o wartości 35.113 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto trzynaście złotych);

- studnią głębinową o wartości 30.756 zł (słownie: trzydzieści tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych);

- boksami do segregacji odpadów, o wartości 3.391 zł (słownie: trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt jeden złotych);

- wagą samochodową ze szlabanem, o wartości 104.862,40 zł (słownie: sto cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote czterdzieści groszy)

o łącznej wartości 882.822,40 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia dwa złote czterdzieści groszy);

b) gotówką w kwocie 33.000,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych);

2)   Przedstawiciele Gminy Kunów na pokrycie swojego  udziału zobowiązują się wnieść  aport w postaci:

a)    własności gruntu pod rozbudowę składowiska o powierzchni 6 ha (słownie: sześć hektarów) 49 a (słownie: czterdzieści dziewięć arów), stanowiącego działki nr:483      i 484 położone w Janiku, gmina Kunów, o wartości 151.103 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy sto trzy złote);

b) gotówką w kwocie 6.100,00 zł (słownie: sześć tysięcy sto  złotych);

3)   Gmina Bodzechów pokrywa swój udział wnosząc do Spółki gotówkę w kwocie 140.100 zł (słownie: sto czterdzieści  tysięcy sto  złotych);

4)   Gmina Łagów pokrywa swój udział wnosząc do Spółki gotówkę w kwocie
77.200 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysiące dwieście złotych);

5)   Gmina Waśniów pokrywa swój udział wnosząc do Spółki gotówkę w kwocie 76.200 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć  tysięcy dwieście złotych);

6)   Gmina Starachowice pokrywa swój udział wnosząc do Spółki gotówkę w kwocie 400.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych), przy czym nadwyżka wartości wnoszonego wkładu nad wartością nominalną obejmowanego udziału w kwocie 250 000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) przekazana zostaje na kapitał zapasowy.

7)   Gmina  Ćmielów pokrywa swój udział wnosząc do Spółki gotówkę w kwocie 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym nadwyżka wartości wnoszonego wkładu nad wartością nominalną obejmowanego udziału w kwocie  40.000 zł  (słownie: czterdzieści   tysięcy  złotych), przekazana zostaje na kapitał zapasowy.

8)   Gmina Bałtów pokrywa swój udział wnosząc do Spółki gotówkę w kwocie 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), przy czym nadwyżka wartości wnoszonego wkładu nad wartością nominalną obejmowanego udziału w kwocie 20.000 zł  (słownie: dwadzieścia  tysięcy złotych), przekazana zostaje na kapitał zapasowy.

3.    Nie ogranicza się przystąpienia do Spółki nowych Wspólników.

4.    Kapitał zakładowy Spółki będzie podwyższany do wysokości niezbędnej do realizacji zadań inwestycyjnych. O ile Zgromadzenie Wspólników nie określi innego sposobu podwyższenia kapitału Spółki, następuje to przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących posiadanych przez Gminy – Wspólników proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w każdej z nich.

5.    Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki do kwoty dziesięć milionów (10.000.000,00) złotych w terminie do dwa tysiące dwudziestego (2020) roku nie stanowi zmiany umowy Spółki.

6.    Terminy wniesienia wkładów, na poczet podwyższonego kapitału zakładowego określi Zgromadzenie Wspólników uchwałą o podwyższeniu tego kapitału.

 

§ 13

 

1.    Wspólnicy  mogą być zobowiązani do dopłat w wysokości do 50%( słownie: pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej posiadanego udziału.

2.    O wysokości i terminach dopłat decyduje Zgromadzenie Wspólników.

 

ORGANY SPÓŁKI

 

§ 14

Organami Spółki są:

-          Zgromadzenie Wspólników

-          Rada Nadzorcza

-          Zarząd Spółki.

 

1. Zgromadzenie Wspólników

 

§ 15

 

1.    Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

2.    Skreślony.

3.    Zgromadzenie Wspólników jest ważne jeżeli na zgromadzeniu jest obecnych co najmniej 5 Wspólników posiadających  co najmniej 50 % kapitału zakładowego.

 

§ 16

 

1.    Zgromadzenia Wspólników są zwoływane nie rzadziej niż jeden raz w roku. Posiedzenia Zgromadzenia odbywać się będąw Ostrowcu Świętokrzyskim.

2.    Prawo zwoływania zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jeżeli Zarząd nie zwoła go
w terminie określonym w art. 235 § 2 kodeksu spółek handlowych, przysługuje również każdemu Wspólnikowi.

3.    Każdy Wspólnik może żądać zwołania przez Zarząd Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, określając porządek obrad Zgromadzenia.

 

 

 

§ 17

 

1.    Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą:

1)   rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz                 sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów Spółki absolutorium        z wykonania przez nich obowiązków,

2)   powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

3)   dokonywanie zmian w umowie Spółki,

4)   ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej,

5)   przystępowanie do innych podmiotów,

6)   rozwiązanie i likwidacja Spółki,

7)   tworzenie przez Spółkę nowych spółek,

8)   zbycie i nabycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania lub udziału                     w nieruchomości oraz ich wydzierżawienie, wynajmowanie lub obciążanie,

9)   podwyższanie kapitału zakładowego lub jego obniżanie,

10)    rozpatrywanie innych spraw wniesionych przez Zarząd lub Radę Nadzorczą,

11)    tworzenie funduszy rezerwowych i celowych,

12)    ustalanie cen za odpady komunalne przyjmowane na składowisko,

13)    zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

14)    ustalanie wysokości i terminów wnoszenia dopłat i ich zwrotu,

15)    skreślony,

16)    określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu,

2.    Skreślony.

3.    Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach określonych w ustępie 1 punkty: 2, 4, 5, 6, 8 i 15 zapadają większością 5/6 (pięciu/szóstych) głosów oddanych.

4.    Uchwały Zgromadzenia Wspólników w sprawach określonych w ustępie 1 punkty: 3, 9, 12

    i 14 zapadają większością 4/5 (czterech/ piątych) głosów oddanych.

 

2. Rada Nadzorcza

 

§ 18

 

1.    Rada Nadzorcza Spółki jest organem nadzorczym, kontrolnym i doradczym.

2.    Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

3.    Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

4.    Rada Nadzorcza może podejmować uchwały bez odbywania posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumienia się na odległość
z zastrzeżeniem art. 222 § 5 kodeksu spółek handlowych. Uchwała taka jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

5.    Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą, a zatwierdzony przez  Zgromadzenie Wspólników.

 

 

 

 

§ 19

 

1.    Rada Nadzorcza składa się z czterech członków, których po jednym wskazują Zgromadzeniu Wspólników czterej wspólnicy posiadający największe udziały.

2.    Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 (słownie: trzy) lata.

3.    Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z  udziałów  przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej  wskazuje osobę, która spełnia wymogi,  o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek
z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

 

§ 20

 

1.    Do uprawnień Rady Nadzorczej należy stały nadzór i rozstrzyganie spraw, które są dla niej zastrzeżone na mocy kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy, a w szczególności:

1)   ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego
za każdy rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym,

2)   ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3)   powoływanie i odwoływanie członków zarządu oraz zawieszanie ich w czynnościach z ważnych powodów. Powoływanie i odwoływanie poprzedzone jest przekazaniem Wspólnikom w tej sprawie informacji na posiedzeniu Rady Nadzorczej z ich udziałem, na które zostaną zaproszeni. Obecność Wspólników na posiedzeniu Rady Nadzorczej nie jest obligatoryjna,

4)   składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników       przeprowadzonej oceny, o której mowa w punktach 1 i 2 oraz stawianie wniosku       w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu,

5)   kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników, w tym ustalaniewynagrodzenia                   stałego i zmiennego,

6)   ustalanie maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Spółkę w roku obrotowym,

7)   opiniowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz propozycji zmian w zakresie organizacji Spółki,

8)   zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

9)   wybór dla Spółki biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,

10)    opiniowanie wprowadzanych w Spółce zasad wynagradzania pracowników,

11)    skreślony.

12)    Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych i inwestycyjnych Spółki.

2.    W umowach oraz w sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.

 

§ 21

 

Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie.

 

 

 

 

 

 

3. Zarząd Spółki

 

§ 22

 

1.    Zarząd Spółki składa się z jednego do dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym z Prezesa oraz w przypadku zarządu dwuosobowego             z Wiceprezesa.

2.    Zarząd Spółki powoływany jest na czas nieokreślony.

3. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w  art. 22 ustawy

z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym

 

§ 23

 

1.    Zarząd jest organem wykonawczym Spółki i jest obowiązany zarządzać majątkiem               i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, a także regulaminów      i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą.

2.    Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy, których kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów, a ponadto ustalanie opłat za usługi świadczone przez Spółkę z zastrzeżeniem § 17 pkt 12 niniejszej umowy.

3.    Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 24

 

1.    Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych                           i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest:

a)                  w przypadku zarządu jednoosobowego – samodzielnie Prezes Zarządu,

b)                 w przypadku zarządu wieloosobowego – każdy członek zarządu samodzielnie,
za wyjątkiem oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych o wartości  przewyższającej kwotę stanowiącą równowartość 30 000,00 EURO (trzydzieści  tysięcy  euro), kiedy to konieczne jest współdziałanie łącznie dwóch członków zarządu lub członka zarządu i prokurenta.

2.    Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Spółki dokonuje za Spółkę Prezes Zarządu jednoosobowo. Prezes Zarządu może wyznaczyć inną osobę do dokonywania określonych czynności z zakresu prawa pracy.

 

GOSPODARKA SPÓŁKI

 

§ 25

 

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd
i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

 

§ 26

 

1.    Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.    Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy zaczyna się       z  dniem rejestracji i kończy 31 grudnia 2001 roku.

3.    Zarząd w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe, które z upływem następnych trzech miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

4.    Zarząd udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 3, zaopiniowane przez Radę Nadzorczą wraz ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie później niż na piętnaście dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

 

§ 27

 

Spółka tworzy kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy i fundusz rekultywacji składowiska. Spółka może tworzyć inne fundusze ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 28

 

Zamiar zbycia udziałów i wystąpienia ze spółki  powinien być zgłoszony Zarządowi, który jest zobowiązany do zwołania w tej sprawie  Zgromadzenia Wspólników w terminie 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia

 

§ 29

 

W sprawach nie uregulowanych umową Spółki stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoba, która opublikowała informację: Albert Langa
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 12:04:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-25 09:04:20

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Albert Langa
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 3194

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2014-01-30 08:39:19
  • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2014-01-30 08:41:21
  • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2014-01-30 08:43:32
  • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2014-01-30 08:45:01
  • Strona została zaktualizowana przez Albert Langa o 2018-05-25 09:04:20

Strona została odwiedzona 360417 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies