Dziś jest Poniedziałek, 18 października 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Przetarg

Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy „Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktora do odpadów
po odbudowie całkowitej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.” 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 

1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów JANIK Sp. z o.o. 
1.3.) Oddział zamawiającego: ZUO JANIK 
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291225756 
1.5) Adres zamawiającego 
1.5.1.) Ulica: Henryka Sienkiewicza 91 
1.5.2.) Miejscowość: Ostrowiec Świętokrzyski 
1.5.3.) Kod pocztowy: 27-400 
1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie 
1.5.5.) Kraj: Polska 
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki 
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zuojanik@poczta.onet.pl 
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuojanik.pl 
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający gospodarka odpadami 
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność gospodarka odpadami 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 

2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktora do odpadów po odbudowie całkowitej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.” 
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db35d71a-1523-11ec-b885-f28f91688073 
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179527/01 
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14 10:20 
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie 
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA 

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania 
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie 
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak 
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal 
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej. 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Regulaminie ePUAP. 
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu. 
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. 
6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 
8. Przekazanie korespondencji w sposób opisany w ust. 7 wymaga obowiązkowego poinformowania Zamawiającego o przekazaniu wiadomości na adres e-mail wskazany w rozdziale I „Zamawiający” (niedopełnienie tego obowiązku uznane będzie jako nieskuteczne przekazanie dokumentów). Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail wskazanym w rozdziale I – „Zamawiającego” i „Prowadzącego postępowanie” 
9. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ. 
10. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 
II. Opis sposobu przygotowania oferty. 
11. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 
12. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa na Platformie Windows, Mac i Linux. 
13. Sposób zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu (odbywa się automatycznie). 
14. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Szczegółowe informacje w rozdziale IX i XIV SWZ. 
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie 
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy 
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski 
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" sp. z o. o. Siedziba spółki: ul. Henryka Sienkiewicza 91; 27-400 Ostrowiec Św. ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.); 
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE; 
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
- posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
- nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie 
4.1.2.) Numer referencyjny: 3/2021 
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy 
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie 
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie 
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie 
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktora do odpadów po odbudowie całkowitej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” – zakres zamówienia, jak i specyfikacja techniczna jest szczegółowo opisana w Załączniku nr 2 do SWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do: zawarcia umowy leasingu operacyjnego na okres 36 miesięcy; 
1) przedstawienia obowiązującej i niezmiennej oferty 35 miesięcznych rat leasingowych płatnych zgodnie z harmonogramem płatności przy uwzględnieniu opłaty wstępnej w wysokości 45% wartości urządzeń netto + VAT oraz kwoty wykupu urządzeń w wysokości 1% wartości urządzenia netto + VAT 
2) Udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji lub 2000 mth, na poprawne funkcjonowanie maszyny i serwisowanie wliczone w koszty rat leasingu 
3) Przeszkolenia personelu zamawiającego w obsłudze maszyny. 
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SWZ 
2. Wykonawca zapewnia: 
1) Dostawca w dniu dostawy, przeszkoli nieodpłatnie przyszłych użytkowników w zakresie eksploatacji i obsługi dostarczonego kompaktora; 
2) Dostawca gwarantuje, że maszyna będąca przedmiotem zamówienia jest wolna od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych; 
3) W dniu odbioru przedmiotowego sprzętu dostawca przekaże zamawiającemu dokumenty określające warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego, instrukcje obsługi kompaktora z charakterystyką techniczno-eksploatacyjną w języku polskim. 4.2.6.) Główny kod CPV: 43315000-4 - Maszyny do zagęszczania gruntu 
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV: 66114000-2 - Usługi leasingu finansowego 
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie 
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 21 dni 
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie 
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie 4.3.) Kryteria oceny ofert 
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryteriami określonymi poniżej. 
2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością punktów określonych w kryteriach. 
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej ilości przyznanych punktów, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach. 
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertą w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 
7. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 
8. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 7, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca sią o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba, że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania. 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny 
Kryterium 1 
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena 
4.3.6.) Waga: 100 
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW 

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie 
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie 
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak 
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych: 
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem do SWZ 
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA 

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie 
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie 
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie 
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie 
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 
1) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację. 
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika jaki zakres rzeczowy zamówienia realizować zamierzają poszczególni Wykonawcy. 
3) W celu wykazania niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w rozdziale VI wymagane jest załączenie do oferty oświadczenia i przedłożenia na wezwanie dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak 
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zgodnie z zapisami określonymi w SWZ. 
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA 

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-22 09:00 
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl, https://epuap.gov.pl/wps/portal 
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-22 11:00 
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-21 

INFORMACJA O KWOCIE, JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA 

 dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: „Dostawę w formie leasingu operacyjnego kompaktora do odpadów po odbudowie całkowitej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.” Zamawiający Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o.o., z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św., działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zamieszcza informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 1 120 000 zł. 


 

Zbiorcze zestawienie ofert

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn:

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktora do odpadów po odbudowie całkowitej dla

Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o.

 

 

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena brutto

1

Konsorcjum firm:

Europejski Fundusz Leasingowy SA

Wrocław

 

 Hydrosprzęt Kukla Sp. J.

Trzciana

1 120 776,12 zł

 

 INFORMACJA  O  WYBORZE

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Spółka z o.o., z siedzibą w Ostrowcu Św., ul. Henryka Sienkiewicza 91, 27-400 Ostrowiec Św, informuje, że w dniu 22.09.2021 r. o godz. 11:00 odbyło się otwarcie ofert postępowania o zamówienie publiczne, prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) [zwanej dalej także „ustawa Pzp”] pn. Dostawa w formie leasingu operacyjnego kompaktora do odpadów po odbudowie całkowitej dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „JANIK” Sp. z o.o, numer postępowania: 3/2021.

 

W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.

 

Po dokonaniu otwarcia Zamawiający przystąpił do badania i oceny oferty, które zakończono w dniu 27.09.2021 r.

 

Wypełniając zobowiązania wynikające z postanowień art. 253 ustawy Zamawiający informuje, że
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

1.       Europejski Fundusz Leasingowy SA Wrocław,

 

która uzyskała najwyższą liczbę punktów:

 

Numer oferty

Nazwa i siedziba

Ilość punktów w kryterium Cena brutto

1

Konsorcjum firm:

Lider:

Europejski Fundusz Leasingowy SA

Wrocław

Partner:

Hydrosprzęt Kukla Sp. J.

Łąkta Dolna

100,00

 

 Dokumenty do pobrania:
Załącznik 1
Data publikacji: 2021-09-14 10:39:39, Osoba, która opublikowała załącznik: Tomasz Kosiak
Załącznik 2
Data publikacji: 2021-09-14 10:40:51, Osoba, która opublikowała załącznik: Tomasz Kosiak
Załącznik 3
Data publikacji: 2021-09-14 10:41:11, Osoba, która opublikowała załącznik: Tomasz Kosiak
Załącznik 4
Data publikacji: 2021-09-14 10:41:36, Osoba, która opublikowała załącznik: Tomasz Kosiak
Załącznik 5
Data publikacji: 2021-09-14 10:42:10, Osoba, która opublikowała załącznik: Tomasz Kosiak
SWZ
Data publikacji: 2021-09-14 11:00:43, Osoba, która opublikowała załącznik: Tomasz Kosiak
Osoba, która opublikowała informację: Albert Langa
Data opublikowania w BIP: 2021-09-13 11:05:09

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-09-27 16:58:24

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Tomasz Kosiak
Data wytworzenia informacji: 2021-09-14

Liczba wyświetleń: 84

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-14 10:35:09
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-14 10:35:46
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-14 10:37:26
 • Został dodany załącznik przez Albert Langa o 2021-09-14 10:38:59
 • Został dodany załącznik przez Albert Langa o 2021-09-14 10:39:39
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-14 10:39:48
 • Został dodany załącznik przez Albert Langa o 2021-09-14 10:40:51
 • Został dodany załącznik przez Albert Langa o 2021-09-14 10:41:11
 • Został dodany załącznik przez Albert Langa o 2021-09-14 10:41:36
 • Został dodany załącznik przez Albert Langa o 2021-09-14 10:42:10
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-14 10:42:25
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-14 10:44:01
 • Został usuniety załącznik przez Albert Langa o 2021-09-14 11:00:01
 • Został dodany załącznik przez Albert Langa o 2021-09-14 11:00:43
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-14 11:00:47
 • Przetarg został zaktualizowany przez Marcin Sztaba o 2021-09-14 11:05:45
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-22 10:32:22
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-22 12:22:16
 • Przetarg został zaktualizowany przez Albert Langa o 2021-09-27 16:58:24

Strona została odwiedzona 317255 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies