Dziś jest Poniedziałek, 18 października 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zgromadzenie Wspólników

Organami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd Spółki

Skład:
- Gmina Ostrowiec Świętokrzyski
- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Ad1. Zgromadzenie Wspólników.
1.1
1) Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki lub w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
2) Uchwały wspólników zapadają na Zgromadzeniu Wspólników. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.
1.2
1) Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki, a w przypadku bezczynności Zarządu – przez Radę Nadzorczą Spółki.
2) Zgromadzenie Wspólników uchwala swój Regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.
1.3 Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą w szczególności następujące sprawy:
1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2) przeznaczanie zysków i pokrycie strat,
3) udzielanie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
4) zmiana wysokości kapitału zakładowego Spółki,
5) dokonywanie zmian w umowie Spółki,
6) określenie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
7) uchylony,
8) uchylony,
9) połączenie spółek,
10) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
11) przystąpienie Spółki do zrzeszeń gospodarczych, izb przemysłowo – handlowych oraz stowarzyszeń branżowych,
12) tworzenie przez Spółkę nowych spółek oraz przystąpienie do innych spółek,
13) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
14) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki,
15) tworzenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy Spółki,
16) przeznaczenie w całości lub w części zysku netto na kapitał zapasowy lub na fundusz rezerwowy albo na inne fundusze Spółki,
17) umorzenie udziałów.
18) Wyrażenie zgody na:

1. rozporządzenie składnikami aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255) zaliczonymi do wartości niematerialnych i prawnych, rzeczowych aktywów trwałych lub inwestycji długoterminowych, w tym wniesienie jako wkładu do spółki lub spółdzielni, jeżeli wartość rynkowa tych składników przekracza wartość 5% sumy aktywów w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, a także oddanie tych składników do korzystania innemu podmiotowi, na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, na podstawie czynności prawnej, jeżeli wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza 5% sumy aktywów, przy czym oddanie do korzystania w przypadku:

a) umów najmu, dzierżawy i innych umów o oddanie do odpłatnego korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się wartość świadczeń za:

• rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umów zawieranych na czas nieoznaczony,

• cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

b) umów użyczenia i innych nieodpłatnych umów o oddanie składnika majątkowego do korzystania innym podmiotom – przez wartość rynkową przedmiotu czynności prawnej rozumie się równowartość świadczeń, jakie przysługiwałyby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy, za:

• rok – jeżeli oddanie składnika majątkowego nastąpiło na podstawie umowy zawieranej na czas nieoznaczony,

• cały czas obowiązywania umowy – w przypadku umów zawieranych na czas oznaczony,

2. nabycie składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, o wartości przekraczającej:

a) dziesięć milionów (10.000.000,00) złotych lub

b) wartość 1 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

3. objęcie albo nabycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) dziesięć milionów (10.000.000,00) złotych lub

b) wartość 1 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

4. zbycie akcji innej spółki o wartości przekraczającej:

a) dziesięć milionów (10.000.000,00) złotych lub

b) 1 % sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego.

1.4 Uchwały dotyczące spraw określonych w § 15 pkt 4, 5, 9, 10, 12, 13, 16 i 17 wymagają większości 4/5 głosów.
1.5 Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.
Osoba, która opublikowała informację: Adrian Stępień
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-10-03 12:10:54

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 2517

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-15 08:00:30
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-28 13:15:23
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:02:19
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 12:10:22
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 12:10:54

Strona została odwiedzona 95433 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies