Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rada Nadzorcza

Organami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd Spółki

członkowie:
1. Marek Nowak - Przewodniczący RN
2. Inga Kamińska
3. Zdzisław Foremniak
4. Patrycja Cieślik
5. Inez Ratańska


Ad.2 Rada Nadzorcza
2.1
1) Rada Nadzorcza składa się z czterech (4) do sześciu (6) członków, w tym dwóch członków powołuje i odwołuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, a od 2 – 4 członków powołuje i odwołuje Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, w imieniu której działa organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski .
2) Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa 3 lata.
2.2
1) Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie.
2) Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów.
3) Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni.
4) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5) Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w sprawach wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni na posiedzeniu i wyrażą na to zgodę.
6) Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.
7) Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ustępach 4, 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynnościach tych osób.
8) Tryb działania Rady Nadzorczej określi szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.
2.3
1) Do uprawnień Rady Nadzorczej należy stały nadzór i kontrola nad czynnościami Zarządu Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy, a w szczególności :

a) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

b) ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

c) opiniowanie działalności urzędujących członków Zarządu Spółki,

d) zawieszanie w czynnościach członków Zarządu Spółki lub całego Zarządu,

e) składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnych sprawozdań z wyników ocen Rady i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Spółki,

f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, którego celem jest sprawdzenie i ocena kwalifikacji kandydatów oraz wyłonienie najlepszego kandydata na członka Zarządu.

g) zatwierdzanie zasad wynagradzania pracowników Spółki,

h) ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu zgodnie z określonym przez Zgromadzenie Wspólników zasadami ich wynagradzania, zawieranie przez Przewodniczącego Rady lub jego Zastępcę w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu, a także dokonywanie w tym samym trybie innych czynności wynikających z tych umów.

i) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

j) wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

k) wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne przewyższające 5 % kapitału zakładowego, a także zaciąganie przez spółkę innych, nie ujętych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie działalności spółki, zobowiązań o wartości przewyższających 5 % kapitału zakładowego,

l) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

ł) Wyrażanie zgody na zawarcie umowy:

1. darowizny lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej dziesięć tysięcy (10.000,00) złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

2. zwolnienia z długu lub innej umowy o podobnym skutku o wartości przekraczającej dwadzieścia pięć tysięcy (25.000,00) złotych lub 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego,

3. umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, jeżeli wysokość wynagrodzenia przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza pięćdziesiąt tysięcy (50.000,00) złotych netto, w stosunku rocznym,

4. zmiany umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, podwyższającej wynagrodzenie powyżej kwoty, o której mowa w pkt. 3,

5. umowy o usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem, w których maksymalna wysokość wynagrodzenia nie jest przewidziana.

2) Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 pkt 4 zapadają większością ¾ głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej.
3) Uchwały dotyczące spraw określonych w § 20 ust. 1 pkt 11 zapadają większością ¾ głosów w obecności wszystkich członków Rady Nadzorczej albo taką samą większością w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
2.4 Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2.5 Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się stosownie do potrzeb na wezwanie Przewodniczącego Rady, Wiceprzewodniczącego lub na wniosek Zarządu Spółki przekazany Przewodniczącemu Rady. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał.
Osoba, która opublikowała informację: Adrian Stępień
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2020-08-18 13:39:59

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 5712

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-31 11:59:57
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-07-04 11:07:16
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-07-04 11:07:19
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-12-10 08:51:54
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-12-19 10:39:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-07 14:04:07
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:01:39
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-06-15 14:13:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-09-08 07:58:23
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-09-08 07:58:59
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-09-08 07:59:25
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-04-20 11:59:14
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2016-05-24 07:51:26
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-27 13:04:24
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-27 13:04:45
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:28:59
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:44:39
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:45:47
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:46:52
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:47:21
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:50:48
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:50:54
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:52:55
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:54:09
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:55:06
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:35:22
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:36:32
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:37:15
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:40:07
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:40:34
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-18 14:47:35
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-02-19 11:11:27
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-02-19 11:12:07
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-02-19 11:12:38
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-03-18 14:41:39
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-07-02 13:56:37
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2020-08-18 13:39:59

Strona została odwiedzona 105246 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies