Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zarząd Spółki

Organami Spółki są:
1) Zgromadzenie Wspólników
2) Rada Nadzorcza
3) Zarząd Spółki

członkowie:
Dariusz Wojtas Prezes Zarządu
Renata Mikołajczak Wiceprezes Zarządu

Ad.3 Zarząd Spółki.
3.1
1) Zarząd Spółki jest organem wykonawczym Spółki i jest obowiązany zarządzać majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień niniejszej umowy, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą.
2) Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej Spółki przepisami Kodeksu spółek handlowych lub niniejszą umową.
3.2
1) Zarząd Spółki składa się z dwu lub trzech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa, powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą.
2) Członkiem Zarządu Spółki może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

a) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

b) posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

c) posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

d) spełnia inne niż wymienione w pkt a-c wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie narusza ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych.

3) Członkiem Zarządu Spółki nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
a) pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko – senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
b) wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
c) jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
d) pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
e) jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki
3.3
1) Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Spółki prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę.
2) Do wykonywania czynności określonego rodzaju Zarząd Spółki może ustanowić prokurentów działających samodzielnie lub łącznie w granicach umocowania.
3) Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.
4) Zarząd zobowiązany jest do przedkładania Zgromadzeniu Wspólników zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem.
3.4
1) W umowach oraz sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza.
2) Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do członków Zarządu może dokonywać w imieniu Rady Nadzorczej jej Przewodniczący, po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez Radę Nadzorczą
3.5
1) Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest samodzielnie Prezes lub Wiceprezes Zarządu Spółki, a gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, tj. Prezesa z Wiceprezesem, członkiem Zarządu lub prokurentem, albo Wiceprezesa z członkiem Zarządu lub prokurentem, bądź członka Zarządu i prokurenta.
2) Do dokonywania wydatków inwestycyjnych przekraczających 5 % kapitału zakładowego oraz zaciągania innych, nie ujętych w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie działalności spółki, zobowiązań o wartości przewyższających 5% kapitału zakładowego, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej.
3) Zarząd Spółki zatwierdza zasady zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zasady te muszą uwzględniać zastosowanie trybu przetargu oraz wyjątki od obowiązku jego zastosowania, w przypadku zbywania przez spółkę składników aktywów trwałych, o wartości przekraczającej 0,1% sumy aktywów, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, chyba że wartość ta nie przekracza dwudziestu tysięcy (20.000,00) złotych .
3.6 Pracownicy Spółki podlegają Prezesowi Zarządu, który zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami Spółki oraz ustala im wynagrodzenie – w granicach i na zasadach określonych przez Radę Nadzorczą Spółki.
3.7 Członkowie Zarządu Spółki nie mogą bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Osoba, która opublikowała informację: Adrian Stępień
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-05-06 21:19:53

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 7776

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2013-12-31 12:01:41
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-07 14:05:20
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-21 10:56:18
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-02-04 07:43:56
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-01-27 13:05:52
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2017-05-10 09:07:28
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:58:30
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 10:59:24
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:14:19
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:15:28
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:16:10
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-03 11:20:59
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-01-02 07:22:45
 • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-05-06 21:19:53

Strona została odwiedzona 105249 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies