Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kapitał zakładowy Spółki

1.
1.1
Kapitał zakładowy Spółki wynosi czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy (42.979.000,00) złotych i dzieli się na osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem (85.958) równych i niepodzielnych udziałów po pięćset (500,00 ) złotych każdy.
1) 45.958 udziałów zostało objętych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i pokrytych odpowiednio: 8 udziałów wkładem pieniężnym, 45.950 udziałów wkładem niepieniężnym – aportem określonym w uchwałach Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskiej Energetyki Cieplnej nr73/92 z dn. 20.10.1992r., nr 4/93 z dn. 28.12.1993 r., nr 6/95 z dn. 03.10.1995 r., nr 2/96 z dn. 10.09.1996 r., nr 1/97 z dn. 28.01.1997 r., nr 1/98 z dn. 17.02.1998 r., nr 2/99 z dn. 31.03.1999 r., nr 4/99 z dn. 01.06.1999 r., nr 1/2001 z dn. 12.04.2001 r., nr 3/2007 z dn. 21.12.2007 r., nr 3/2008 z dn. 27.20.2008 r. stanowiącymi załączniki do umowy Spółki.
2) 40.000 udziałów zostało objętych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i pokryte wkładem pieniężnym.

1.2 Liczba udziałów w Spółce nie jest ograniczona. Każdy ze wspólników może posiadać  większą liczbę udziałów.

1.3 Na każdy udział przypada jeden głos na Zgromadzeniu Wspólników.

1.4 W 2015 r. zgodnie z umową z dnia 11.04.2001 r. z późn . zmianami , rozpoczęta została procedura umorzenia udziałów NFOŚiGW w kapitale zakładowym Spółki. Umorzenie ma charakter dobrowolny i następuje z czystego zysku, co oznacza zmniejszenie liczby udziałów w Spółce bez zmniejszania kapitału zakładowego.
Na dzień 31.12.2017 r. struktura udziałów przedstawia się następująco:
- NFOŚiGW 34.680 udziałów
- Gmina Ostrowiec 45.958 udziałów

Na dzień 31.12.2018 r. struktura udziałów przedstawia się następująco:
- NFOŚiGW 29.360 udziałów
- Gmina Ostrowiec 45.958 udziałów

2. Założyciel uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taką ilością udziałów jaka jest uwidoczniona w księdze udziałów Spółki i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Z zachowaniem postanowień Kodeksu spółek handlowych udziały w kapitale zakładowym mogą być umarzane. Umarzanie udziałów może nastąpić z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego lub z czystego zysku Spółki.

4.
1). Zbycie i zastawienie udziałów wymaga dla swej ważności zezwolenia pozostałych wspólników udzielonego na piśmie.
2). Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9 poz. 43 z późn.zm.), przepisy działu IV ustawy z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (j.t. Dz.U. z 2002r. nr 171 poz. 1397 z późn. zm.). W tym przypadku wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia
3).  O zamiarze zbycia udziałów wspólnik powinien poinformować pozostałych wspólników listem poleconym. Nieskorzystanie przez wspólników z prawa pierwokupu udziałów w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia wspólników na piśmie o zamiarze zbycia, uprawnia wspólnika mającego zamiar zbyć udział do swobodnego dysponowania udziałem, jeżeli otrzymał zezwolenie Spółki na zbycie.

Osoba, która opublikowała informację: Adrian Stępień
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:50:06

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-09-05 13:42:47

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 2578

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2014-01-14 07:58:15
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2015-01-22 12:02:03
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-12 12:03:27
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2018-10-12 12:04:29
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-05 13:41:13
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-05 13:41:55
  • Strona została zaktualizowana przez Adrian Stepień o 2019-09-05 13:42:47

Strona została odwiedzona 105247 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies