Dziś jest Sobota, 21 kwietnia 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

Akt Założycielski Spółki

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Tekst ujednolicony przez Spółkę

 

AKT  ZAŁOŻYCIELSKI  SPÓŁKI  Z  OGRANICZONĄ  ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

-     tekst jednolity uwzględniający:

-       akt notarialny z dnia 16 kwietnia 1997r. Rep. A Nr 2132/97

-       akt notarialny z dnia 17 czerwca 1999r. Rep. A. Nr 2950/99

-       akt notarialny z dnia 29 października 2001 r. Rep. A nr 4131/2001

-       akt notarialny z dnia 4 lutego 2002 r. Rep. A nr 648/2002

-       akt notarialny z dnia 24 października 2003 r. Rep. A Nr 4057/2003

-       akt notarialny z dnia 2 czerwca 2004 roku Rep. A nr 1269/2004

-       akt notarialny z dnia 15 grudnia 2009 roku Rep. A 2526/2009

-       akt notarialny z dnia 23  marca 2011 roku Rep. A 585/2011

-       akt notarialny z dnia 18 maja 2011 roku Rep. A 1112/2011

-       akt notarialny z dnia 15 listopada 2011 roku Rep. A 2431/2011

-       akt notarialny z dnia 27 czerwca 2013 roku Rep. A 1322/2013

 

I.              Postanowienia ogólne

§ 1.

Stawający w imieniu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski zwanej dalej Wspólnikiem

oświadczają,  że zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej Spółką celem prowadzenia działalności gospodarczej 

§ 2. 

1. Firma Spółki będzie brzmieć: "Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

2. Spółka może posługiwać się skróconą nazwą "MPK Sp. z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim" i może używać wyróżniającego ją znaku graficznego

§ 3.

Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 4.

1 . Założycielem spółki jest Gmina  Ostrowiec Świętokrzyski

2. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

§ 5.

1 .Spółka działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą

2. Spółka może tworzyć oddziały, biura handlowe, przystępować do innych Spółek w kraju  i  za granicą

II. Przedmiot działania  Spółki

     § 6.

Przedmiotem działania Spółki jest:

1)     49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski,

2)     49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,

3)     49.32.Z Działalność taksówek osobowych,

4)     49.41.Z Transport drogowy towarów,

5)     45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

6)     45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,   z wyłączeniem motocykli,

7)     47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw,

8)     52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

9)     71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,

10)  73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

11)  73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,

12)  73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,

13)  73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),

14)  73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

15)  25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych,

16)  41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych  i niemieszkalnych,            .

17)  47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

18)  68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

19)  47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

 

III. Kapitał Spółki

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.908.100 zł. (słownie: sześć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto złotych) i dzieli się na 69.081 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden) udziałów po 100 zł. (słownie sto złotych) każdy. Udziały w Spółce są równie i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. Wszystkie udziały zostały objęte przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski i pokryte w następujący sposób.

1)     wkładami pieniężnymi o łącznej wartości 5.290.500 (słownie: pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) za które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła 52.905 (słownie pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięć) udziałów o wartości nominalnej 100 zł. (słownie: sto złotych) każdy,

2)     wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 10.200 zł. (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych), za które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła 102 (słownie: sto dwa) udziały po 100 (słownie: sto złotych) każdy wniesionym do Spółki na podstawie Uchwały Nr 11/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 29 grudnia 2000 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik do Uchwały,

3)     wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 300 zł. (słownie: trzysta złotych), za które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła 3 (słownie: trzy) udziały po 100 (słownie: sto złotych) każdy wniesionym do Spółki na podstawie Uchwały Nr 1/2004 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 24 lutego 2004 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przedmiot aportu stanowi środek trwały – zestaw diagnostyczny PW-1,

4)      wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 1.100.000 zł. (słownie: jeden milion sto tysięcy) złotych), za który Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) po 100 (słownie: sto złotych) każdy wniesionym do Spółki na podstawie Uchwały Nr 10/2005 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przedmiotem aportu jest wierzytelność przysługująca Gminie Ostrowiec Świętokrzyski wobec Spółki.

5)     wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 507.100 zł. (słownie: pięćset siedem tysięcy sto złotych), za które Gmina Ostrowiec Świętokrzyski objęła 5.701 (słownie: pięć tysięcy siedemset jeden) udziałów po 100 (słownie: sto złotych) każdy wniesionym do Spółki na podstawie Uchwały Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski z dnia 20 czerwca 2005 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Przedmiot aportu stanowi środek trwały – autobus SOLBUS SN11.    

2 . Liczba udziałów nie jest ograniczona

3. Każdy ze wspólników może posiadać więcej niż jeden udział.

4. Wspólnik uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taka ilością udziałów, jaka jest

uwidoczniona w księdze udziałów i liście wspólników  składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat nie przekraczających dwóch krotności wysokości  udziałów. Wysokość i terminy dopłat określi w miarę potrzeby uchwała Zgromadzenia Wspólników. 

6. Wspólnik ma prawo do zbycia udziałów   osobom trzecim.

7. Zbycie udziału lub jego zastawienie wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników podjętego zwykłą większością głosów. 0 takim zamiarze wspólnik obowiązany jest powiadomić Zarząd Spółki co najmniej (jeden) miesiąc przed planowanym zbyciem lub zastawieniem.

8. Wspólnicy mają pierwszeństwo do nabycia udziałów  przeznaczonych do zbycia

9. W razie nabycia udziałów w drodze wykonania pierwokupu przez wspólników, cenę transakcji określa się według wartości udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki chyba, że strony ustaliły inną cenę.

10. Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku Spółki przeznaczonym do podziału w części odpowiadającej ilości posiadanych udziałów.

11. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2011 roku Nr 45, poz.236), przepisy działu IV ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 roku o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 171, poz.1397 ze zm.). W tym przypadku wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.

12. Dopuszcza się możliwość dobrowolnego umorzenia udziałów, na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty dwudziestu milionów (20.000.000,00 ) złotych przez ustanowienie nowych udziałów lub podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących w terminie do 31 grudnia 2020 roku. Podwyższenie kapitału w powyższym trybie nie stanowi zmiany aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. Na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego mogą zostać wniesione wkłady pieniężne jak i niepieniężne.

3. Prawo pierwszeństwa objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje dotychczasowym wspólnikom proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

IV. skreślony

V. Organy  Spółki

§ 10.

Organami Spółki są:

1 ) Zgromadzenie Wspólników,

2 ) Rada  Nadzorcza,

3 ) Zarząd Spółki .

Zgromadzenie Wspólników

§ 11.

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki.

§ 12.

1 .Zgromadzenie Wspólników może być  zwyczajne lub nadzwyczajne

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd w ciągu sześciu ( 6 ) miesięcy  po upływie  każdego roku obrotowego .

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza  zwołuje Zgromadzenie wspólników jeżeli:

a) Zarząd nie zwołał go w terminie określonym w ust.2

b) Zarząd nie zwołał Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na  piśmie  żądania o którym mowa w ust. 3,

5 skreślony.

6. Do czasu, gdy sto ( 100) procent udziałów jest w posiadaniu jednego wspólnika Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się z jego inicjatywy bez  zachowania formalnego  trybu   ich zwołania

§ 13.

1 . Porządek obrad ustala Zarząd Spółki.

2.  skreślony.

§ 14.

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec  Świętokrzyski.

§ 15.

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się w siedzibie Spółki lub w Urzędzie Miasta Ostrowca  Świętokrzyskiego

§ 16.

Skreślony.

§ 17.

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) podjęcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) zmiany umowy Spółki,

5) decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, fundacji, organizacji gospodarczej lub organizacji społecznej oraz wystąpienie z niej,

6) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,. 

  7) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz  ustanowienie na nich prawa rzeczowego,

8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

9) połączenie lub rozwiązanie Spółki,

 10) zatwierdzenie na zaopiniowany przez Radę Nadzorczą wniosek Zarządu rocznych

i wieloletnich planów działalności Spółki,

 11) rozpatrywanie i rozstrzygnięcie innych spraw, zastrzeżonych uchwałą Zgromadzenia Wspólników do wyłącznej właściwości Zgromadzenia Wspólników,

12) zatwierdzenie regulaminu Rady Nadzorczej

13) – skreśla się,

14) skreślony.

       15) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej

       16) zwrot dopłat.

       17) – skreśla się.

2. Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd i Radę Nadzorczą . Kompetencje określone w ust.1 pkt.9 wykonywane są w oparciu o uchwałę Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

§ 18.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością  oddanych głosów.

Rada Nadzorcza.

§ 19.

1 Rada Nadzorcza składa się z trzech  (3) członków, w tym Przewodniczącego Rady powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy (3) lata.

§ 20.

1 Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona  Zastępcę Przewodniczącego, oraz Sekretarza Rady

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy a także na pisemny wniosek co najmniej jednej trzeciej (1/3) członków Rady lub na wniosek Zarządu.  W tych ostatnich przypadkach posiedzenie powinno się odbyć w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia wniosku

3. Przewodniczący Rady Nadzorczej nowej kadencji zwołuje  pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady.

4. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych

5. Szczegółowy tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

6. Rada Nadzorcza może odwoływać z funkcji Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza przed upływem kadencji

§ 21.

1. Rada Nadzorcza kolegialnie sprawuje nadzór nad działalnością Spółki i kontrolę we wszystkich gałęziach jej przedsiębiorstwa. Wyłącza się prawo nadzoru z osobna przez poszczególnych członków Rady Nadzorczej.

2. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego aktu do szczególnych uprawnień Rady należą:

1) ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

3) składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania  z wyników ocen Rady Nadzorczej,

4) przedstawienie Zgromadzeniu Wspólników wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium  z wykonania przez nich obowiązków,

5) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem §22 ust.4 oraz występowania do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki.

6) opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki,

7) opiniowanie na wniosek Zarządu struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego       przedsiębiorstwa,

8 ) zatwierdzanie regulaminu  Zarządu Spółki,

9) zawieszanie z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,

10) – skreśla się,

11) Wybieranie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki.

12) Opiniowanie wprowadzonych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki.

13) występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla   Prezesa Zarządu oraz przyznawanie pozostałym członkom Zarządu nagrody rocznej.

14) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu

3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą wykonywać swoje czynności tylko osobiście. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej ustala Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

Zarząd Spółki

§ 22.

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę

2. Zarząd Spółki składa się z jednego do trzech członków w tym Prezesa Zarządu Spółki.

3. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu Spółki na czas nieokreślony. Członkowie Zarządu Spółki mogą udzielać prokury.

4. Wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki ustala Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Wynagrodzenia pozostałych członków Zarządu Spółki ustala Rada Nadzorcza.

§ 23.

1 . Do Zarządu należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub akt niniejszy nie zastrzega  dla innych organów.

2. Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem, reprezentuje Spółkę na zewnątrz a także ma prawo do zaciągania zobowiązań w imieniu Spółki do granicy określonej przez Radę Nadzorczą.

3. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki do stu tysięcy  (100.000,00) zł. oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden (1) członek Zarządu Spółki. W przypadku gdy oświadczenie woli dotyczy praw majątkowych Spółki powyżej stu tysięcy  (100.000,00) złotych, konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem..

4. Zarząd ustala wysokość i zasady wynagradzania pracowników Spółki w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, na podstawie zakładowego układu  zbiorowego pracy .

5. Uchwała wspólników może ustalić wykaz czynności faktycznych lub prawnych na, podjęcie których Zarząd musi uzyskać uprzednio pisemną zgodę Zgromadzenia Wspólników.

§ 24.

1. W razie powołania Zarządu dwu lub wieloosobowego podział obowiązków między członków Zarządu oraz sprawy wymagające uchwał Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd i potwierdzony przez Radę Nadzorczą.

2. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów obecnych

§ 25.

Umowę o pracę z osobami wchodzącymi w skład Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady wykonuje także inne czynności związane ze stosunkiem pracy członków Zarządu.

VI. Gospodarka Spółki.

§ 26.

Organizacje przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

§27.

1. Spółka prowadzi rzetelną rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami .

2. Rok  obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym

3. Pierwszy rok obrotowy Spółki zaczyna się z dniem rejestracji Spółki i kończy  z dniem 31 grudnia 1997 roku.

4. Zarząd Spółki w ciągu trzech (3) miesięcy od zakończenia roku obrotowego sporządza sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, które z upływem następnych trzech (3) miesięcy powinno być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.  

5. Zarząd Spółki udostępnia  dokumenty, o których mowa w ust.4 zaopiniowane przez Radę Nadzorczą razem ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej nie później niż na piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

   § 28.

1 . Spółka może tworzyć następujące kapitały i fundusze:

-      kapitał rezerwowy, 

-       kapitał zapasowy,

-       kapitał inwestycyjny

-       inne fundusze ustalone przez Zgromadzenie Wspólników.

2. Na koncie funduszu odpowiadającego kapitałowi zapasowemu ujmuje się operacje gospodarcze nie dotyczące innych funduszów podstawowych i specjalnych. Kapitał zapasowy może być przeznaczony na pokrycie ewentualnych strat bilansowych z działalności gospodarczej Spółki.

3. Zasady tworzenia, wykorzystywania oraz likwidacji funduszy określi uchwała Zgromadzenia Wspólników przy uwzględnieniu obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych .

§ 29.

1 . Czysty zysk spółki przeznaczony jest w szczególności na:

1) odpis na kapitał zapasowy, .

2) odpis na kapitał rezerwowy,

3) odpis na kapitał inwestycyjny,

4) odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

5) dywidendę dla  Wspólników,

2. Miejsce i termin wypłaty dywidendy określi uchwała Zgromadzenia Wspólników

3. skreślony.

VII. Postanowienia końcowe

§30.

1. Wymagane przez prawo ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

2. Ogłoszenia, o których mowa w ust. 1 Wywiesza się ponadto w siedzibie przedsiębiorstwa Spółki w miejscach dostępnych dla pracowników na tablicach ogłoszeń

       § 31.

Skarbnik Gminy Ostrowiec Świętokrzyski kontrasygnuje wydatek w postaci kapitału zakładowego Spółki w kwocie czterech tysięcy (4000) złotych

       § 32

W sprawach nie uregulowanych niniejszym aktem założycielskim stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych obowiązujących aktów prawnych.

 

Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Czuba
Data opublikowania w BIP: 2014-05-20 12:38:32

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2014-05-20 13:13:12

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść:
Data wytworzenia informacji: 2014-05-20

Liczba wyświetleń: 2477

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-05-20 13:05:31
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-05-20 13:09:18
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-05-20 13:12:02
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Czuba o 2014-05-20 13:13:12

Strona została odwiedzona 45313 razy
Administracja serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies