Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Umowa Spółki - tekst jednolity

                                       UMOWA    SPÓŁKI                            tekst jednolity

jednolity tekst umowy spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim  opracowany w oparciu o akty notarialne:

a) z dnia 28 czerwca 1993 roku Repertorium "A" Nr 1686/93,

b) z dnia 28 października 1997 roku Repertorium "A" Nr 1610/97,

c) z dnia 17 czerwca 1999 roku Repertorium "A" Nr 2946/99,

d) z dnia 19 czerwca 2001 roku Repertorium "A" Nr 2550/2001,  

e) z dnia  2 czerwca 2004 roku Repertorium „A” Nr 1259/2004,

f) z dnia 7 lutego 2006 roku Repertorium „A” Nr 488/2006,

g) z dnia 20 marca 2007 roku Repertorium „A’ Nr 1133/2007,

h) z dnia 4 lutego 2009 roku Repertorium „A” Nr 317/2009,

i) z dnia 12 lutego 2009 roku Repertorium „A” Nr 411/2009,

j) z dnia 17 listopada 2009 roku Repertorium „A” Nr 3868/2009,

k) z dnia 21 czerwca 2013 roku Repertorium „A” nr 1646/2013,

l) z dnia 27 stycznia 2016 roku Repertorium A 251/2016,

ł) z dnia 24 sierpnia 2017 roku Repertorium A 1822/2017.

 

Dnia dwudziestego ósmego czerwca tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiątego trzeciego /28.VI. 1993 / roku w Kancelarii Notarialnej w Ostrowcu Św. przy ulicy Górzystej Nr l przed notariuszem mgr Anną Pyrżak stawili się:

1. mgr inż. Lech Janiszewski, zamieszkały w Ostrowcu Św. Osiedle Rosochy 41/20  Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,

2. mgr inż. Henryk Gruszka, zamieszkały w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Wiosennej 12, Wiceprezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Stawający, którzy znani są notariusz osobiście oświadczyli, że działają w imieniu Gminy Ostrowiec Św. jako członkowie Zarządu Miasta na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym / Dz. U. Nr 16, poz.95 z późn. zm. oraz dwóch uchwał Rady Miejskiej w Ostrowcu Św. z dnia 11 czerwca 1990 roku Nr II / 4 / 90 i z dnia 18 czerwca 1990 roku Nr IV / 7 / 90.

  AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.1 Stawający oświadczają, że w imieniu Gminy Ostrowiec Św. zawiązują Spółkę z ograniczoną     odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką celem prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Spółka realizować będzie zadania między innymi z zakresu zadań własnych Gminy Ostrowiec      Świętokrzyski w szczególności dotyczących gminnych dróg i ulic.

§ 2. Spółka prowadzona będzie pod firmą: Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

      Spółka może używać skróconej nazwy MPRD Spółka z o.o. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.  Siedzibą Spółki jest miasto Ostrowiec Św.

§ 4.  Spółka działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą.

§ 5. Na obszarze swojego działania Spółka może otwierać powoływać i prowadzić zakłady, oddziały i filie, tworzyć spółki i przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w przedsięwzięciach wspólnych i innych powiązaniach gospodarczych.

§ 6.  Czas trwania Spółki jest nieograniczony. Spółka rozpoczyna działalność z chwilą jej zarejestrowania.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI.

§ 7.  Przedmiotem działalności Spółki jest:

1/ Produkcja wyrobów budowlanych z betonu – PKD 23.61.Z.

2/  skreślony,

3/ Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 23.99.Z.

4/   skreślony

5/ Odzysk surowców z materiałów segregowanych – PKD 38.32.Z.

6/   skreślony

7/   skreślony

      8/ Roboty związane z budową dróg i autostrad – PKD 42.11.Z.

      9/   skreślony

 10/ Roboty związane z budową mostów i tuneli – PKD 42.13.Z.

 11/ Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 42.99.Z.

 12/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych – PKD 43.11.Z.

 13/ Przygotowanie terenu pod budowę – PKD 43.12.Z.

 14/   skreślony

 15/   skreślony

 16/   skreślony

 17/   skreślony

 18/   skreślony

 19/   skreślony

 20/   skreślony

 21/   skreślony

    22/   skreślony

    23/   skreślony

    24/   skreślony

    25/   skreślony

 26/   skreślony

 27/ Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z.

 28/   skreślony

 29/   skreślony

 30/   skreślony

 31/ Pozostałe sprzątanie – PKD 81.29.Z.

    32/   skreślony

    33/   skreślony.

III. KAPITAŁ SPÓŁKI

 

§ 8.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.178.300,00 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 11.783 (słownie: jedenaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy) udziałów po 100,00 (słownie: sto) złotych każdy. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Wszystkie udziały zostają objęte przez Gminę Ostrowiec Św. i pokryte wkładem pieniężnym w kwocie 4.000,00 (słownie: cztery tysiące złotych), aportem poprzez wniesienie składników majątkowych o wartości 985.400,00 (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych), środkami własnymi Spółki w wysokości 188.900,00 (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).

      2. Liczba udziałów nie jest ograniczona.

      3. Każdy ze wspólników może posiadać większą ilość udziałów.

      4. Umorzenie udziałów może nastąpić z czystego zysku Spółki.

      5. Wspólnik uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki z taką ilością udziałów jaka jest uwidoczniona

      w księdze udziałów Spółki i liście wspólników składanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

    6.  Wspólnik ma prawo do zbycia udziałów osobom trzecim, z zastrzeżeniem ust. 7.

    7. Pierwszeństwo nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia maja pozostali wspólnicy. W razie nabycia udziałów w drodze wykonania pierwszeństwa przez wspólników, cenę transakcji określa się według wartości udziałów wynikającej z ostatniego bilansu Spółki. Wyliczenie ceny jednego udziału zgodnie z jego wartością księgową zostanie dokonane przez podzielenie aktywów netto przez liczbę udziałów.

  8. W przypadku zbywania udziałów przez Wspólnika, za wyjątkiem Wspólnika, o którym mowa w ust.  10:

1) Wspólnik zamierzający zbyć udziały przedstawia pisemną ofertę ich zbycia za pośrednictwem Zarządu Spółki. Oferta określać powinna liczbę udziałów przeznaczoną do zbycia, termin płatności ceny oraz określenie nabywcy proponowanego przez Wspólnika mającego zamiar zbyć udziały. Jeżeli wspólnik nie skorzysta z prawa pierwokupu w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia Zarządu Spółki o zamiarze zbycia udziałów przez innego wspólnika, to wspólnik ten może zbyć oferowane udziały osobie trzeciej po uzyskaniu zgody Zgromadzenia Wspólników.

2) Jeżeli Zgromadzenie Wspólników nie wyrazi zgody, wówczas powinno wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia w ciągu trzech miesięcy od dnia zwrócenia się do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody, po upływie których bez wskazania nabywcy przez Zgromadzenie Wspólników wspólnik może zbyć udziały swobodnie.

  9. Zastawienie udziałów wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik obciążający udziały powinien powiadomić pisemnie Zarząd Spółki o tożsamości osoby na rzecz której udziały mają być zastawione oraz wskazać cel zastawu.

  10. Do zbycia udziałów należących do jednostek samorządu terytorialnego stosuje się,                z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, przepisy art. 11-16 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W tym przypadku wspólnicy nie mają pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia oraz nie stosuje się ust. 8.

 § 9.1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Zgromadzenia Wspólników poprzez podwyższenie wartości  nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów do kwoty 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych w terminie do trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego (31.XII. 2020) roku . Uchwała taka nie powoduje zmiany Umowy Spółki.

     2. Warunki i tryb podwyższenia kapitału zakładowego określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.

     3. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi lub  niepieniężnymi.

   4. Nowe udziały mogą zostać objęte przez wspólników lub osoby nie będące dotychczas wspólnikami. Pierwszeństwo objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym przysługuje dotychczasowym wspólnikom w stosunku do swoich udziałów.

§ 10. Pracownicy mają prawo do nieodpłatnego nabycia udziałów w Spółce na podstawie ustawy z dnia      30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników.

§ 11.1. Wspólnicy zobowiązani są do dopłat do wysokości jednokrotnej wartości nominalnej każdego udziału.

2.Wysokość i termin płatności zostaną uchwalone w miarę potrzeby przez Zgromadzenie Wspólników.

IV. ORGANY SPÓŁKI

 

§ 12. Organami Spółki są:                                    

       - Zgromadzenie Wspólników,

      - Rada Nadzorcza,

      - Zarząd Spółki.

§ 13. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Do czasu, gdy jedynym  udziałowcem Spółki jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, funkcje Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

§ 14.1. Zgromadzenie Wspólników jest zwoływane przez Zarząd Spółki, a w przypadku bezczynności Zarządu – przez Radę Nadzorczą Spółki..

2. Zgromadzenie Wspólników może odbywać się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego,        a w szczególności w siedzibie Spółki lub w siedzibie wspólnika posiadającego największą liczbę udziałów.

§ 15. 1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą;

       l/ rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania  

           finansowego za ubiegły rok obrotowy,

     2/  powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu strat,

3/  udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

      4/  powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

      5/ ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i  członków 

          Rady Nadzorczej

      6/ ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,

      7/  określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 20 ust. 2,

      8/ zmiana wielkości kapitału zakładowego Spółki,

      9/ dokonywanie zmian w umowie Spółki,

      10/ przystąpienie do innej Spółki i stowarzyszeń branżowych,

        11/ rozwiązanie i likwidacja Spółki jeżeli strata przewyższyła sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,

       12/ tworzenie przez Spółkę nowych Spółek,

       13/ nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

      14/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

       15/ umorzenie udziałów,

      16/ rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie  przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,

     17/ rozpatrzenie innych spraw wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Spółki,

     18/ tworzenie funduszy rezerwowych,

     19/ określenie wysokości i terminów dopłat oraz ich zwrotu,

     20/ zatwierdzanie planów inwestycyjnych Spółki przewyższających kwotę 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych),

     21/ wyrażanie zgody na zbycie udziałów przez Wspólnika na rzecz osoby trzeciej.

2. Uchwały dotyczące spraw określonych w § 15 ust. 1 pkt. 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19 i 21 wymagają  większości 3 / 4 głosów. 

§ 16. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

§ 17.1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 4 (czterech) członków. Kadencja członka Rady trwa 3 (trzy) lata.

2. Członków Rady Nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników.

3. Członkowie Rady Nadzorczej działają kolegialnie, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych. W przypadku głosowań nie rozstrzygniętych o przyjęciu lub odrzuceniu uchwały decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

4. Tryb działania Rady Nadzorczej określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Radę Nadzorczą i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

5. Zgromadzenie Wspólników może odwołać członków Rady Nadzorczej w każdym czasie.    

6.  Podmiot reprezentujący jednostkę samorządu terytorialnego lub komunalną osobę prawną w zakresie wykonywania praw z udziałów przysługujących tym podmiotom, jako kandydata na członka Rady Nadzorczej wskazuje osobę, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych.

 7.  skreślony.

§ 18. Do uprawnień Rady Nadzorczej należy bieżący nadzór i kontrola nad działalnością Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach, które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej umowy Spółki, a w szczególności:

  1/ ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

  2/ ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

  3/ składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla członków Zarządu Spółki,

  4/ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki,

  5/ kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników,

  6/  skreślony,

  7/  skreślony,

  8/ reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między nimi,

  9/ zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów członków Zarządu Spółki,

10/ zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,

11/ wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,

12/ opiniowanie wprowadzonych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki,

13/ rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki,

14/ opiniowanie rocznych i wieloletnich planów finansowych, planów działalności oraz planów inwestycyjnych Spółki.

15/ wyrażanie zgody na ponoszenie przez Spółkę wydatków inwestycyjnych przewyższających kwotę 20% kapitału zakładowego, a także zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających 20% kapitału zakładowego.

§ 19.1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

         2. skreślony.

§ 20.1. Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu Spółki, powoływanych na czas nieokreślony przez Radę Nadzorczą.

    2. Kandydat na członka Zarządu Spółki musi spełniać wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

§ 21. Tryb działania Zarządu określa szczegółowo regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd Spółki a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 22.1. Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu prawa, postanowień niniejszej umowy Spółki, a także regulaminów i uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników i Radę Nadzorczą oraz reprezentuje Spółkę przed sądem i poza sądem.

   2. Do zakresu działania Zarządu Spółki należą wszystkie sprawy, których Kodeks spółek handlowych lub niniejsza umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów, w szczególności Zarząd Spółki zobowiązany jest sporządzać plany finansowe, plany działalności oraz plany inwestycyjne Spółki i przedkładać je właściwym organom Spółki.    

   3.   skreślony.

§ 23.1. W przypadku Zarządu Spółki jednoosobowego do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych Spółki oraz podpisywania w imieniu Spółki uprawniony do samodzielnego reprezentowania Spółki jest Prezes Zarządu Spółki.

  2. W przypadku powołania Zarządu Spółki wieloosobowego, do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki do kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) oraz w sprawach  niemajątkowych i do podpisywania w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie jeden członek Zarządu Spółki. Natomiast, gdy oświadczenia woli dotyczą  praw majątkowych Spółki powyżej kwoty 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) konieczne jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

 

§ 24. Spółka prowadzi działalność gospodarczą i finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa.

§ 25.1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

         2. Zarząd Spółki w ciągu trzech (3) miesięcy od chwili zakończenia roku obrotowego sporządza   sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z działalności Spółki, które z upływem następnych trzech (3) miesięcy powinny być zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników.

        3. Zarząd Spółki udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 2 zaopiniowane przez Radę Nadzorczą nie później niż piętnaście (15) dni przed terminem posiedzenia Zgromadzenia Wspólników.

§ 26. l Spółka tworzy z zysku kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych.

         2. Spółka tworzy z zysku kapitał rezerwowy i inne fundusze.

         3. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

            1/ odpis na kapitał zapasowy,

            2/ odpis na kapitał rezerwowy,

            3/ odpis na fundusz inwestycyjny,

            4/ odpis na inne fundusze lub inne cele określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników,

            5/ dywidendę dla Wspólników,

            6/ umorzenie udziałów.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 27. Stawający przedłożyli uchwałę Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim Nr L/321/93 z dnia 18 marca 1993 roku w sprawie utworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 28. W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy w tym zakresie.

 

 

Ostrowiec Św. 2017.08.25

Osoba, która opublikowała informację: Zbigniew Szeląg
Data opublikowania w BIP: 2014-10-02 14:10:23

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-03-19 14:49:04

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zgromadzenie Wspólników
Data wytworzenia informacji: 2017-08-25

Liczba wyświetleń: 1387

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 14:12:10
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2014-10-02 14:14:37
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2016-05-31 10:21:55
  • Strona została zaktualizowana przez Zbigniew Szeląg o 2018-03-19 14:49:04

Strona została odwiedzona 53804 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies