Dziś jest Sobota, 10 kwietnia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Przedmiot działalności

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

§ 4.

1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

1) Nabywać budynki mieszkalne;

2) Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3) Wynajmować lokale użytkowe znajdujących się w budynkach Towarzystwa;

4) Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;

5) Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

a) sprawowania funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;

b) budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;

c) budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

d) przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,

e) skreślony.

2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1, jest:

1) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

2) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

3) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

4) PKD 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

5) PKD 43.11.Z Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

6) skreślony,

7) skreślony,

8) PKD 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

9) PKD 43.29.Z Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

10) skreślony,

11) skreślony,

12) skreślony,

13) PKD 43.34.Z Malowanie i szklenie,

14) PKD 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

15) skreślony,

16) PKD 43.99.Z Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

17) skreślony,

18) skreślony,

19) skreślony,

20) skreślony,

21) skreślony.

3. W zakresie wynajmowania lokali będących w posiadaniu Spółki zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, a także przepisy ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.


4. Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków publicznych podlegają regulacjom określonym w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w następującym zakresie:

1) norm zużycia energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody,
2) podziału na kategorie wielkościowe z przypisanymi im minimalnymi standardami powierzchniowym,
3) minimalnego standardu wyposażenia,
4) liczby osób zasiedlenia początkowego,
5) aktualnie obowiązującego, szacunkowego kosztu budowy 1 m2 (słownie: jednego metra kwadratowego)  powierzchni użytkowej.


41. Ramowy tryb i kryteria wynajmowania mieszkań dla konkretnych najemców:

1/ Spółka może wynająć lokal wyłącznie osobie fizycznej, która spełnia warunki określone w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;

2/ Osoba fizyczna oraz osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania, w dniu objęcia lokalu, nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na trenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski;

3/ Osobie posiadającej tytuł prawny w innej miejscowości Spółka może wynająć lokal jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez tę osobę pracy w pobliżu miejsca położenia budynku należącego do zasobów Spółki;

4/ Warunek nieposiadania prawa własności do innego lokalu jest wymagany nie tylko w momencie podpisania umowy najmu, ale również podczas całego okresu trwania tego najmu. Jeżeli w międzyczasie najemca zostanie jednocześnie właścicielem innej nieruchomości, musi ten fakt zgłosić Zarządowi Spółki;

5/ Najemca wpłaca kaucję zabezpieczającą na poczet zniszczenia lokalu, która jest zwracana po rozwiązaniu umowy najmu, jeśli najemca oddaje lokal w stanie niezmienionym.

5. Wnioski o wynajęcie lokalu mieszkalnego składane do Spółki, rozpatrywane są przez komisję w skład, której wchodzi 1 (jedna) osoba wskazana przez Zarząd Spółki i 3 (trzy) osoby wskazane przez organ wykonawczy Gminy na terenie której znajduje się wynajmowany lokal mieszkalny.

6. Członkami komisji, o której mowa w ust. 5 nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.

7. Szczegółowy tryb rozpatrywania oraz kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa wynajmowania mieszkań w zasobach Spółki, określa regulamin opracowany i przyjęty w formie uchwały przez Zarząd Spółki po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą.

8. Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółki są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Spółkę pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę.

9. Czynsz, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Aktu, nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:17:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-17 10:38:07

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2017-09-01

Liczba wyświetleń: 2173

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 10:52:46
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 10:56:05
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 10:38:07

Strona została odwiedzona 231976 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies