Dziś jest Niedziela, 22 kwietnia 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

Przedmiot działalności


Przedmiot działalności:

1. Przedmiotem działalności Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Spółka może również:

1)  Nabywać budynki mieszkalne;

2)  Przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;

3)  Wynajmować lokale użytkowe znajdujących się w budynkach Towarzystwa;

4)  Sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi nie stanowiącymi własności Towarzystwa, z tym, że powierzchnia zarządzanych budynków niemieszkalnych nie może być większa niż powierzchnia zarządzanych budynków mieszkalnych;

5)  Prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą polegającą na:

    a)  sprawowania funkcji inwestora zastępczego w zakresie inwestycji mieszkaniowych oraz infrastruktury związanej z budownictwem mieszkaniowym;

      b)  budowaniu budynków wielorodzinnych oraz domów jednorodzinnych ze środków przyszłych właścicieli;

      c)  budowaniu budowli i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z funkcjonowaniem zasobu mieszkaniowego;

      d)  przeprowadzaniu remontów i modernizacji domów mieszkalnych nie będących własnością Towarzystwa,

      e)  skreślony.

2. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w zakresie wynikającym z ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opisanym w ust. 1, jest:

 1)    PKD  68.10.Z  Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

 2)    PKD  68.32.Z  Zarządzanie nieruchomościami wykonywane  na zlecenie,

 3)    PKD  68.20.Z  Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

 4)    PKD  41.20.Z  Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

 5)    PKD  43.11.Z  Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

 6)    PKD  43.12.Z  Przygotowanie terenu pod budowę,

 7)    PKD  43.21.Z  Wykonywanie instalacji elektrycznych,

 8)    PKD  43.22.Z  Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,

 9)    PKD  43.29.Z  Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

10)   PKD  43.31.Z  Tynkowanie,

11)   PKD  43.32.Z  Zakładanie stolarki budowlanej,

12)   PKD  43.33.Z  Posadzkarstwo, tapetowanie i oblicowywanie ścian,

13)   PKD  43.34.Z  Malowanie i szklenie,

14)   PKD  43.39.Z  Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

15)   PKD  43.91.Z  Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

16)   PKD  43.99.Z  Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,

17)   PKD  81.10.Z  Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,

18)   PKD  81.21.Z  Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

19)   PKD  81.29.Z  Pozostałe sprzątanie,

20)   PKD  81.30.Z  Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

21)   PKD  41.10.Z  Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;

3.   W zakresie wynajmowania lokali będących w posiadaniu Spółki zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (tekst jednolity - Dz.U. z 2000 roku, Nr 98 poz. 1070 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity - Dz.U. z 2005 roku, Nr 31, poz. 266 z późniejszymi zmianami), a także przepisy ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu.

4.  Mieszkania budowane przez Spółkę z udziałem środków publicznych podlegają regulacjom określonym w rozporządzeniu wykonawczym wydanym na podstawie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego w następującym zakresie:

1)      norm zużycia energii cieplnej na ogrzewanie pomieszczeń i dostawę ciepłej wody,

2)      podziału na kategorie wielkościowe z przypisanymi im minimalnymi standardami powierzchniowym,

3)      minimalnego standardu wyposażenia,

4)      liczby osób zasiedlenia początkowego,

5)      aktualnie obowiązującego, szacunkowego kosztu budowy 1 m2 (słownie: jednego metra  kwadratowego) powierzchni użytkowej.

5.   Wnioski o wynajęcie lokalu mieszkalnego składane do Spółki, rozpatrywane są przez komisję w skład, której wchodzi 1 (jedna) osoba wskazana przez Zarząd Spółki i 3 (trzy) osoby wskazane przez organ wykonawczy Gminy na terenie której znajduje się wynajmowany lokal mieszkalny.

6.   Członkami komisji, o której mowa w ust. 5 nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.

7.   Szczegółowy tryb rozpatrywania oraz kryteria kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa wynajmowania mieszkań w zasobach  Spółki, zawiera regulamin określający kryteria i tryb przeznaczenia mieszkań dla najemców  w zasobach Spółki, który jest nieodłączną częścią aktu założycielskiego Spółki.

8.  Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w zasobach mieszkaniowych Spółki są ustalane przez Zgromadzenie Wspólników po uprzednim zaopiniowaniu przez Radę Nadzorczą, w takiej wysokości, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez Spółkę pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. 

9.   Czynsz, o którym mowa w § 4 ust. 8 niniejszego Aktu, nie może być wyższy w skali roku niż 4 % wartości odtworzeniowej lokalu, obliczonej według przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:17:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2014-02-19 10:56:05

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Joanna Pater
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 1572

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 10:52:46
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 10:56:05

Strona została odwiedzona 145151 razy
Administracja serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies