Dziś jest Piątek, 20 września 2019 r.
rozmiar tekstu: A A A

Regulamin weryf. deklaracji o dochodach (...)

 

 


REGULAMIN
weryfikacji deklaracji o dochodach oraz ustalania czynszu wolnego w zasobach mieszkaniowych
Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Podstawa prawna: art. 30 ust. 3 Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (j.t. Dz. U. z 2017, poz. 79 z późn. zm.)


§ l
TERMIN, MIEJSCE, FORMA SKŁADANIA DEKLARACJI

 1. Najemca lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład zasobu lokalowego Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółką) jest zobowiązany składać Spółce raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, prawidłowo wypełniony druk deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim (zwany dalej deklaracją), a nadto zobowiązany jest informować Spółkę w terminie 7 dni kalendarzowych od zajścia zdarzenia, o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
 2. W przypadku najemców, którzy w danym roku zobowiązani są złożyć deklaracje, druki deklaracji dostarczone zostają do skrzynek pocztowych do końca marca danego roku.
 3. Druki deklaracji udostępnione zostają także na stronie internetowej Spółki w formacie pdf.
 4. Deklaracje można składać wyłącznie osobiście lub przesłać listownie na adres Spółki, lub poprzez pocztę elektroniczną z ważnym podpisem elektronicznym.
 5. Deklaracje przesłane w innej niż wskazana w ust.4 formie podlegają rejestracji, jednakże za datę wpływu uznaje się datę dostarczenia oryginału do siedziby Spółki.
 6. Deklaracje składane Spółce zostają zarejestrowane w sekretariacie Spółki zgodnie z datą wpływu, przy czym w przypadku deklaracji doręczanych Spółce za pośrednictwem operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1529), o dacie wpływu decyduje data nadania w placówce operatora.

 

§ 2
UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH

 1. W razie złożenia w Spółce deklaracji, która zawiera braki formalne uniemożliwiające jej dalsze rozpatrywanie, Spółka w formie pisemnej wzywa najemcę do poprawienia lub uzupełnienia deklaracji w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wezwania pod rygorem uznania, że najemca deklaracji nie złożył.
 2. Jeżeli najemca uzupełni braki formalne w wyznaczonym przez Spółkę terminie, uznaje się, że deklaracja została złożona prawidłowo.

 

§ 3
WYSOKOŚĆ DOCHODU

Średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego wybudowanego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego albo przy wykorzystaniu kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na podstawie wniosków o kredyt złożonych do dnia 30 września 2009 r., nie może przekraczać:

a) 80 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

b) 120 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

c) 165 % w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

d) 200 % w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

e) 200 % w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– iloczynu wysokości ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie świętokrzyskim oraz współczynnika 1,2.


 

§ 4
KONSEKWENCJE PRZEKROCZENIA PROGÓW DOCHODOWYCH

 1. W przypadku, gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną w §3 niniejszego Regulaminu, stosuje się następujące zasady:

  a) w przypadku przekroczenia wysokości określonej w §3 niniejszego Regulaminu o nie więcej niż 10%, Spółka nie wypowiada dotychczasowej stawki czynszu ustalonej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 79 z późn. zm.), zwanej dalej stawką czynszu regulowanego (CR),

  b) w przypadku przekroczenia wysokości określonej w §3 niniejszego Regulaminu o więcej niż 10%, jednak nie więcej niż o 100% Spółka wypowiada dotychczasową umowę najmu w części dot. czynszu regulowanego, wprowadzając czynsz zwiększony odpowiednio do przekroczenia progu dochodowego, zwany dalej czynszem wolnym (CW), według wzoru:

  CW=(CR x PWP) + CR
  gdzie:

  CW - czynsz wolny
  CR - aktualna stawka czynszu regulowanego
  PWP - procentowy wskaźnik przekroczenia progu dochodowego


  Procentowy wskaźnik przekroczenia granicy dochodów obliczany jest według wzoru:

  PWP= (D/GDD -1) * 100%   

  gdzie:
  PWP – procentowy wskaźnik przekroczenia granicy dochodów
  D – dochód gospodarstwa domowego
  GDD – górna granica dopuszczalnych dochodów


  c) w przypadku przekroczenia wysokości określonej w §3 niniejszego Regulaminu o więcej niż 100% Spółka wypowiada dotychczasową stawkę czynszu regulowanego, wprowadzając czynsz wolny w wysokości 200% dotychczasowej stawki czynszu regulowanego. 

 2. Wypowiedzenie stawki czynszu następuje z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.


 

§ 5
KONSEKWENCJE NIEZŁOŻENIA DEKLARACJI W TERMINIE

 1. W przypadku, gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie do dnia 31 maja danego roku, Spółka niezwłocznie wypowiada najemcy umowę w zakresie dotychczasowej stawki czynszu regulowanego i wprowadza czynsz wolny w wysokości 200% dotychczasowej stawki czynszu regulowanego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 2. Jeżeli najemca, o którym mowa w ust. 1, doręczy Spółce deklarację po dniu 31 maja danego roku, Spółka wzywa najemcę do dostarczenia zaświadczenia właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych zarówno przez najemcę, jak i osoby zgłoszone przez niego do wspólnego zamieszkania. Najemcy wyznacza się 30-dniowy termin na złożenie Spółce zaświadczenia.
 3. Jeżeli najemca, o którym mowa w ust. 1 dostarczy Spółce w terminie, o którym mowa w ust. 2 zaświadczenie, z którego wynikać będzie, że dochody gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w §3 niniejszego Regulaminu albo gdy przekroczenie wysokości dochodów mieści się w przedziale określonym w §4 ust. 1 lit. a) Regulaminu, przesłanki do zastosowania czynszu wolnego ustają, a Spółka za zgodą najemcy wycofa oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej stawki czynszu regulowanego i wprowadzeniu stawki czynszu wolnego.
 4. W przypadku, gdy z zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 wynikać będzie, że dochody gospodarstwa domowego najemcy, któremu Spółka wypowiedziała stawkę czynszu regulowanego przekraczają wysokość określoną w §3 niniejszego Regulaminu,a przekroczenie wysokości dochodów nie mieści się w przedziale określonym w §4 ust. 1 lit. a) Regulaminu, Spółka zastosuje odpowiednio zasady, o których mowa w §4 ust. 1 lit. b) albo c) Regulaminu.


§ 6
WERYFIKACJA DEKLARACJI ORAZ KONSEKWENCJE ZWIĄZANE Z OŚWIADCZENIEM NIEPRAWDY

 1. W celu weryfikacji złożonych przez najemców deklaracji, Spółka może poddać złożone deklaracje kontroli ich zgodności z rzeczywistym stanem dochodów.
 2. Spółka wzywa najemców, których deklaracje poddano kontroli, do przedstawienia zaświadczenia, o którym mowa w §5 ust. 2 Regulaminu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem uznania deklaracji za niezłożoną.
 3. W przypadku, gdy najemca nie dostarczy w terminie wyznaczonym przez Spółkę; zaświadczenia, Spółka niezwłocznie wypowiada najemcy dotychczasową stawkę czynszu regulowanego i wprowadza czynsz wolny w wysokości 200% dotychczasowej stawki czynszu regulowanego z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 4. W przypadku, gdy z zaświadczenia dostarczonego przez najemcę, po wypowiedzeniu przez Spółkę czynszu regulowanego, o którym mowa w ust. 3 wynika, że deklaracja jest zgodna z rzeczywistym stanem dochodów, Spółka niezwłocznie wycofa oświadczenie o wypowiedzeniu dotychczasowej stawki czynszu regulowanego i wprowadzeniu stawki czynszu wolnego.


§ 7
KONSEKWENCJE W PRZYPADKU ZŁOŻENIA W DEKLARACJI OŚWIADCZEŃ NIEZGODNYCH Z PRAWDĄ


W przypadku złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, Spółka wypowiada mu umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia. Po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest zobowiązana płacić Spółce miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% dotychczasowej stawki czynszu regulowanego, tj. czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana.


§ 8
UZYSKANIE TYTUŁU PRAWNEGO DO INNEGO LOKALU MIESZKALNEGO

W przypadku, gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, Spółka wypowiada mu umowę najmu w części dotyczącej czynszu i wprowadza czynsz wolny w wysokości 200% dotychczasowej stawki czynszu regulowanego, przy czym wypowiedzenie stawki czynszu następuje z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.


§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach Zarząd Spółki, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, może odstąpić od zasad, o których mowa w §4, §5, §6 ust. 2 i 3, §7.
 2. Wzór deklaracji o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzedzającym stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 4. Odpowiednio stosuje się ust. 3 w przypadku zmiany przepisów w okresie obowiązywania Regulaminu.Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2014-11-24 09:51:15

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-05-27 08:04:10

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Elżbieta Bednarczyk
Data wytworzenia informacji: 2014-11-12

Liczba wyświetleń: 1073

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:07:25
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:08:37
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2017-04-27 12:40:48
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2019-05-27 08:04:10

Strona została odwiedzona 188008 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies