Dziś jest Wtorek, 23 października 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

DEKLARACJA - wzór

 

Załącznik do Regulaminu weryfikacji deklaracji o dochodach oraz ustalania czynszu wolnego w zasobach mieszkaniowych Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąZałącznik do pobrania w pdf-ie

Ostrowiec Świętokrzyski, dn. ……….................…

.....................................................................
                  
(imię i nazwisko składającego deklarację)

.....................................................................

.....................................................................
                             
(dokładny adres)


 

Ostrowieckie Towarzystwo
Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
ul. H. Sienkiewicza 65/10a
27-400 Ostrowiec ŚwiętokrzyskiDEKLARACJA
o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim


Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

 1. Imię i nazwisko .......................... data urodzenia ................... wnioskodawca

 2. Imię i nazwisko .......................... data urodzenia ................... stopień pokrewieństwa .................

 3. Imię i nazwisko .......................... data urodzenia ................... stopień pokrewieństwa ..................

 4. Imię i nazwisko .......................... data urodzenia ................... stopień pokrewieństwa ..................

 5. Imię i nazwisko .......................... data urodzenia ................... stopień pokrewieństwa ..................

 6. Imię i nazwisko .......................... data urodzenia ................... stopień pokrewieństwa ..................


Dochody moje i wymienionych kolejno członków gospodarstwa domowego w roku poprzednim wyniosły:

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się: świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny.

 

L.p. 1)

Miejsce pracy/nauki 2)

Źródło dochodu

Wysokość dochodu w zł

1
2
3
4
5
6

Razem dochody gospodarstwa domowego (łącznie za 12 miesięcy)


 

Objaśnienia:

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

Informacja o posiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego

Informuję również, iż:

…............................................... (imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego) posiada tytuł prawny w postaci prawa .......................................... do innego lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości: ................................................ (Należy wymienić wszystkie osoby, które posiadają tytuł prawny do innego lokalu).

 1. Łączny dochód całego gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym złożenie deklaracji wyniósł ………...…… zł
  (słownie: …............................................................................................................................)
 2. Średni miesięczny dochód przypadający na osobę w gospodarstwie domowym w roku poprzednim wyniósł (wyniki z tabeli proszę podzielić przez liczbę osób, a następnie przez 12) ......................................... zł
  (słownie: …..........................................................................………………………………………………………………………………)
 3. Siedziba właściwego Urzędu Skarbowego, w którym dokonano rozliczenia rocznego wszystkich osób wskazanych w niniejszym oświadczeniu ……………........................................................................................…………………………………………………….………………………………………………………………………
 4. Raz na 2 lata, w terminie do 31 maja danego roku zobowiązuję się składać OTBS Sp. z o. o. deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim.
 5. Zobowiązuję się informować OTBS Sp. z o. o. w terminie 7 dni kalendarzowych od uzyskania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego przez wszystkich członków mojego gospodarstwa domowego.


Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, iż dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać oraz przedstawiać na żądanie Wynajmującego przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.


………………………………………                                                                                          …………………………………….……

Data i podpis składającego deklarację                                                                                       Data i podpis przyjmującego deklarację


Podstawa prawna:

Art. 30 ust. 3, 4, 5, i 7 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2071 z późn. zm.) stanowią:

3. Najemca jest obowiązany składać towarzystwu raz na 2 lata, w terminie do dnia 31 maja danego roku, deklarację o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym na gospodarstwo domowe w roku poprzednim oraz informować towarzystwo niezwłocznie o uzyskaniu tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego.

4. Najemca lub osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana, na żądanie towarzystwa, przedstawić zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

5. W razie:

1) złożenia przez najemcę w deklaracji oświadczeń niezgodnych z prawdą, towarzystwo wypowiada umowę najmu bez zachowania terminu wypowiedzenia; po rozwiązaniu umowy osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego jest obowiązana płacić towarzystwu miesięczne odszkodowanie za korzystanie z lokalu w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki płaciłaby, gdyby umowa nie została rozwiązana;

2) gdy najemca nie złoży deklaracji w terminie, o którym mowa w ust. 3, towarzystwo może wypowiedzieć umowę najmu w części dotyczącej czynszu;

3) gdy najemca wykaże w deklaracji dochody przekraczające wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3, towarzystwo wypowiada umowę najmu w części dotyczącej czynszu, określając nową stawkę w wysokości o 1% wyżej od czynszu dotychczasowego za każdy 1% dochodu gospodarstwa domowego ponad wysokość określoną odpowiednio w ust. 1 pkt 2 lub 3.

4) gdy najemca uzyskał tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, towarzystwo wypowiada umowę
w części dotyczącej czynszu lub wypowiada umowę najmu.

7. W sprawach dotyczących sposobu deklarowania oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego, jak też dokumentów, które do deklaracji należy dołączyć lub które powinny być przez składających deklarację przechowywane w celu udostępnienia na żądanie towarzystwa, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r., poz.966 i 984 oraz z 2015 r. poz. 693) dotyczące deklarowania dochodów przy ustaleniu wysokości dodatków mieszkaniowych.” 

 

 

Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2014-11-24 10:23:58

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2016-12-29 10:51:54

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Joanna Kasprzyk-Pater
Data wytworzenia informacji: 2014-11-12

Liczba wyświetleń: 1097

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:31:05
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:31:17
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:34:41
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:36:30
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:37:38
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:40:52
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-11-24 10:41:38
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2014-11-25 15:14:13
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2014-11-25 15:15:18
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2014-11-25 15:15:39
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2014-11-25 15:16:33
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2016-12-29 10:43:09
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2016-12-29 10:51:54

Strona została odwiedzona 160342 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies