Dziś jest Sobota, 10 kwietnia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Mieszkania - najem

Mieszkania do wynajęcia

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., informuje, iż w związku z UCHWAŁĄ NR XL/119/2020 RADY MIASTA OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności części nieruchomości, ogłasza rozpoczęcie postępowania w sprawie naboru ofert na najem lokali mieszkalnych.

Ogłoszenie
w sprawie składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego


Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., zaprasza do składania ofert na prawo do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy/na:

1/ ul. Iłżecka 1/5/6, o powierzchni 35,45 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

2/ ul. Starokunowska 1/7/17, o powierzchni 36,74 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

3/ ul. Waryńskiego 2/3, o powierzchni 35,79 m² (kawalerka), zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

4/ ul. Waryńskiego 4/9, o powierzchni 37,13 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze II budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

5/ ul. Sienkiewicza 65/9/15, o powierzchni 48,70 m² (mieszkanie 2 pokojowe), zlokalizowanego na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

6/ ul. Sienkiewicza 59A/15, o powierzchni 29,71 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze III budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

7/ os. Ogrody 35/6/30, o powierzchni 33,72 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze I budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

8/ os. Ogrody 35/6/77, o powierzchni 22,08 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze III budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

9/ os. Ogrody 35/5/28, o powierzchni 21,91 m² (kawalerka), zlokalizowanego na parterze budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;

10/ os. Słoneczne 6/38, o powierzchni 26,27 m² (kawalerka), zlokalizowanego na piętrze IV budynku. Lokal mieszkalny jest w dobrym stanie technicznym, nadający się do bezpośredniego zamieszkania; lokal nie jest umeblowany;


Cena wywoławcza miesięcznego czynszu wynosi 10,00 zł/m2 lokalu za każdy miesiąc kalendarzowy.

Postąpienie w licytacji stawki wywoławczej czynszu, wynosi 0,10 zł/m2 lub wielokrotność tej wartości.


Oferty w formie papierowej wraz z wypełnionym drukiem zgłoszenia udziału w postępowaniu ofertowym i oświadczeniem o dochodach, należy składać w zamkniętych kopertach ze wskazaniem lokalu, którego oferta dotyczy, w biurze Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o., przy ul. H. Sienkiewicza 65/10 A w Ostrowcu Świętokrzyskim:

– do dnia 18.02.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.) do mieszkań:
- Waryńskiego 2/3
- Waryńskiego 4/9
- Iłżecka 1/5/6
- Starokunowska 1/7/17
- Sienkiewicza 65/9/15

– do dnia 22.02.2021 r. do godz. 15ºº (w przypadku ofert złożonych drogą pocztową, liczy się data wpływu korespondencji do siedziby OTBS sp. z o.o.) 
- Sienkiewicza 59a/15
- Os. Słoneczne 6/38
- Os. Ogrody 35/5/28
- Os. Ogrody 35/6/30
- Os. Ogrody 35/6/77

Przed złożeniem oferty na najem lokalu mieszkalnego, należy zapoznać się z załączonym:
– wzorem umowy najmu lokalu mieszkalnego oraz

–REGULAMINEM WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OSTROWIECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.Osoby uprawnione do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, to osoby:

a) posiadające centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub

b) posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości niż Ostrowiec Świętokrzyski, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal, o którego wynajem ta osoba się ubiega.

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości 2 -miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego;

 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;

 3. posiadają samodzielny ( tzn na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski,

 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy Ostrowiec Świętokrzyski lub Spółki.


Osoby starające się o najem, wraz z członkami gospodarstwa domowego, którzy będą zamieszkiwać w tym lokalu mają osiągać dochód umożliwiający terminową płatność czynszu czyli dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie może być niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:

 1. 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

 2. 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

 3. 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

 4. 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

 5. 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

- iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.Osoby zakwalifikowane do udziału w licytacji stawki wywoławczej czynszu zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i godzinie licytacji, nie później niż 3 dni przed terminem licytacji.

Do etapu licytacji nie zostają dopuszczone osoby, które wygrały licytację względem innego lokalu mieszkalnego oferowanego przez Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Osoba uczestnicząca w licytacji jest związana swoją ofertą co do swej najwyżej zaoferowanej stawki czynszu do dnia zawarcia umowy najmu przedmiotowego lokalu.

Odmowa zawarcia umowy najmu przez osobę/y oferującej najwyższą stawkę czynszu lub po nich kolejną niższą, w toku licytacji stawki czynszu najmu, w terminie wskazanym przez Spółkę, skutkuje obciążeniem karą umowną w wysokości 1000,00 zł / słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100/


Osoba, której oferta zostanie wybrana zobowiązana będzie, przed podpisaniem umowy najmu, do złożenia:

1. oświadczenia Najemcy w formie aktu notarialnego, w którym Najemca poddał się egzekucji i zobowiązał się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy najmu instytucjonalnego lokalu w terminie wskazanym w żądaniu, o którym mowa w  Ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, oraz przyjął do wiadomości, że w razie konieczności  wykonania powyższego zobowiązania, prawo do lokalu socjalnego ani pomieszczenia tymczasowego nie przysługuje,

2. oświadczenia, z podpisem notarialnie poświadczonym, właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do innego lokalu mieszkalnego o wyrażeniu zgody na zamieszkanie Najemcy i osób z nim zamieszkujących w którym Najemca ma zamieszkać po rozwiązaniu/wygaśnięciu umowy Najmu.

Szczegółowe  informacje  można  uzyskać  w  biurze  OTBS sp. z o.o.
przy ul. H. Sienkiewicza 65/10A, nr tel. 41/248-23-23 wewn. 45.

Lokale mieszkalne można oglądać zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram oględzin mieszkań udostępnionych do wynajęcia
przez OTBS Sp. z o.o.


Adres

Powierzchnia

Data oględzin

Godzina oględzin

Waryńskiego 2/3

35,79 m2

03.02.2021r.

830 - 1130

Waryńskiego 4/9

37,13 m2

03.02.2021r.

1200 - 1500

Iłżecka 1/5/6

35,45 m2

04.02.2021r.

830 - 1130

Starokunowska 1/7/17

36,74 m2

04.02.2021r.

1200 - 1500

Sienkiewicza 65/9/15

48,70 m2

05.02.2021r.

830 - 1130

Sienkiewicza 59A/15

29,71 m2

05.02.2021r.

1200 - 1500

os. Słoneczne 6/38

26,27 m2

08.02.2021r.

830 - 1130

os. Ogrody 35/5/28

21,91 m2

08.02.2021r.

1200 - 1500

os. Ogrody 35/6/30

33,72 m2

09.02.2021r.

830 - 1130

os. Ogrody 35/6/77

22,08 m2

09.02.2021r

1200 - 1500

Dokumenty związane z ofertą są dostępne do pobrania ze strony pod adresem:   http://otbs.ostrowiec.pl/mieszkania-do-wynajecia/

Regulamin najmu lokali mieszkalnych
Druk – Zgłoszenie udziału – wzór dla osoby fizycznej przystępującej do postępowania ofertowego
Druk – Oświadczenie o dochodach
Wzór umowy najmu lokaluREGULAMIN WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OSTROWIECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.


§ 1

Regulamin wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zwany dalej Regulaminem, ustala kryteria, tryb przeznaczania lokali mieszkalnych osobom ubiegającym się o prawo wynajmowania lokali mieszkalnych z zasobu mieszkaniowego Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., zwanego dalej Spółką, niewybudowanych w ramach finansowania zwrotnego oraz środków własnych i kredytu bankowego oraz podstawowe zasady ustalania warunków najmu tych lokali.


§ 2

1. Zasoby mieszkaniowe Spółki służą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, zwanej dalej Gminą.

2. Lokale mieszkalne mogą być wynajęte osobom posiadającym centrum interesów osobistych lub gospodarczych (tzw. centrum życiowe) na terenie Gminy, spełniających kryteria Regulaminu po uprzednim złożeniu przez te osoby odpowiedzi (w formie wniosku) na ofertę o najem lokalu, o której mowa w § 9 ust. 1 i ust. 2 oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Kwalifikacyjnej, o której mowa w § 5.

3. Spółka może wynająć lokal mieszkalny, o którym mowa w § 1, osobie posiadającej tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości lub osobie wchodzącej w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa domowego pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów Spółki, w których znajduje się lokal,
o którego wynajem ta osoba się ubiega.

4. W przypadku braku kandydatów na najemcę spośród osób określonych w § 2 ust. 2-3 i w § 3 najem lokalu mieszkalnego może być dokonany wobec innych mieszkańców Gminy. 
W takim przypadku decyzję o wynajmie podejmuje Zarząd Spółki.


§ 3

Lokale mieszkalne nie mogą być wynajmowane osobom, które:

 1. posiadają zaległości w opłacie czynszu lub opłat niezależnych w wysokości
  2-miesięcznego czynszu w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o najem 
  lokalu mieszkalnego;

 2. dopuszczali się w ciągu dwóch lat od dnia złożenia wniosku uporczywego naruszania regulaminu porządku domowego, co skutkowało uzasadnioną interwencją policji lub zarządcy budynku;

 3. posiadają samodzielny (tzn. na wyłączność) tytuł prawny do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na terenie Gminy,

 4. posiadają zadłużenie wobec Gminy lub Spółki.


§ 4

1. Wnioskodawcy powinni osiągać średniomiesięczny dochód umożliwiający terminową płatność czynszu i utrzymanie lokalu.

2. Średniomiesięczny dochód, o którym mowa w ust 1., to dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, w którym zawierana jest umowa najmu lokalu mieszkalnego, nie niższy niż 50% ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku, przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, który jednocześnie nie przekracza:

 1. 110% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,

 2. 165% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,

 3. 205% w trzyosobowym gospodarstwie domowym,

 4. 240% w czteroosobowym gospodarstwie domowym,

 5. 240% w gospodarstwie większym niż czteroosobowe, powiększone o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym,

- iloczynu wysokości ostatniego ogłoszonego przez GUS przed dniem złożenia wniosku przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny oraz współczynnika 1,2.

3. Ustalenie dochodu określonego w ust 1 następuje na zasadach określonych w ustawie
o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.


§ 5

1. Wyłonienie kandydatów na najemcę lokalu mieszkalnego, spośród złożonych wniosków będących odpowiedzią na ofertę najmu danego lokalu, dokonuje Komisja Kwalifikacyjna.

2. Komisję powołuje Zarząd Spółki, w tym wyznacza jej Przewodniczącego.

3. Obsługę techniczną posiedzeń Komisji, w tym protokołowanie, zapewnia Spółka.

4. Komisja składa się od 2 – 4 osób i jest powoływana każdorazowo na złożoną przez Spółkę ofertę najmu.

5. Pracami komisji kieruje jej Przewodniczący, który jest odpowiedzialny za merytoryczne i organizacyjne przygotowanie posiedzeń.

6. Posiedzenie Komisji jest ważne, jeżeli bierze w nim udział co najmniej trzech członków.

7. Posiedzenia Komisji są niejawne. Posiedzenia Komisji są protokołowane. Protokół Komisji podpisują wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie oraz protokolant.

8. Komisja wyraża swoje stanowisko w postaci uchwał, które w jej imieniu podpisuje Przewodniczący. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów. W głosowaniu, przy równej ilości głosów za i przeciw, Przewodniczącemu przysługują dwa głosy.

9. Komisja kwalifikuje wnioskodawców, w oparciu o kryteria Regulaminu oraz warunki oferty o najem lokalu mieszkalnego, do ich udziału w licytacji, której przedmiotem jest ustalenie wysokości stawki czynszu najmu mieszkalnego.


§ 6

1. Wartość wywoławczą stawki czynszu najmu określa Zarząd Spółki i wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą. Wartość wywoławczej stawki czynszu zostanie określona w ofercie najmu lokalu mieszkalnego.

2. Wartość wywoławcza stawki czynszu winna uwzględniać pokrycie kosztów utrzymania lokalu i osiągnięcie przez Spółkę zysku.

3. Z osobą, która podczas licytacji złożyła propozycję najwyższej stawki czynszu zawierana jest umowa najmu.


§ 7

1. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana jest na okres wskazany w ofercie o najem lokalu, z możliwością jej przedłużenia jeżeli oferta przewiduje taką możliwość.

2. Umowa najmu lokalu mieszkalnego zawierana przez Spółkę powinna przewidywać obowiązek wniesienia przez najemcę kaucji zabezpieczającej w wysokości 6 miesięcznego czynszu określonego w umowie


§ 8

Umowa najmu lokalu mieszkalnego nie może przewidywać wykupu lokalu na rzecz jego najemcy.


§ 9

1. Ofertę Spółki o najem lokalu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na jej stronie internetowej.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1 winno zawierać w szczególności informacje o:

 1. ilości i wielkości mieszkań przewidzianych do wynajmu,

 2. przewidywanym terminie, warunkach i zasadach wynajmu,

 3. wywoławczą stawkę czynszu,

 4. dokumentach, które winien złożyć wnioskodawca, w tym oświadczenia w sprawach,
  o których mowa w 
  § 3 oraz oświadczenie o dochodach,

 5. terminie i miejscu składania wniosków.

3. Komisja ma obowiązek dokonać oceny złożonych wniosków. Komisja dokonuje oceny kompletności przedłożonych dokumentów, zgodnie z ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 2. Wnioski osób, które nie przedstawiły Komisji kompletnych dokumentów nie będą rozpatrywane.

4. Komisja rozpatrując wnioski sporządza dla każdego z nich indywidualny arkusz oceny, na którym dokonuje opisu przeprowadzonych czynności oraz umieszcza swoją decyzję wraz
z uzasadnieniem.

5. Po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej Komisja tworzy listę podstawową kandydatów na najemcę dla danego naboru i ogłasza ją przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki, informując o swych wynikach wszystkich wnioskodawców.

6. Uchwały Komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżeni.

7. Członkowie Komisji mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich wiadomości dotyczących wnioskodawców, które uzyskali w związku z udziałem w pracach Komisji.

8. Dokumenty Komisji przechowywane są przez Spółkę w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby niepowołane.

9. Członkami Komisji nie mogą być osoby wchodzące w skład Rady Nadzorczej Spółki.


§ 10

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą uchwałą Nr 11/2020 z dnia 29.12.2020 w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim”
Załącznik nr 1 do REGULAMINU WYNAJMOWANIA LOKALI MIESZKALNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZASOBACH OSTROWIECKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O


Ostrowiec Świętokrzyski ............................................

..............................................

Nazwisko imię odbiorcy oferty

..............................................

Adres zamieszkania
..............................................Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

Za okres ………………………………………………………………….…. roku1


Oświadczam , że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

L.p

Imię nazwisko

stopień pokrewieństwa

data urodzenia


Oświadczam , że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:


L.p


Miejsce pracy/nauki


Źródła dochodu

Wysokość rocznego dochodu w zł
(Dochód z PIT/zaświadczenia z urzędu skarbowego pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne)

Razem dochody gospodarstwa domowego


Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi..........................zł, to jest miesięcznie ............................ złotych.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody moje i wymienionych członków gospodarstwa mojego domowego, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres trzech lat, a uprzedzony (a o odpowiedzialności karnej z art.233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość zamieszczonych w deklaracji.Podpis przyjmującego


podpis składającego deklarację


Objaśnienia:
1.Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2.Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.


Pouczenie

1/ Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego jest obowiązana złożyć Spółce deklarację o średnim miesięcznym dochodzie gospodarstwa domowego w roku poprzednim oraz przedstawić, na żądanie Spółki, zaświadczenie właściwego miejscowo urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz osoby zgłoszone przez nią do wspólnego zamieszkania.

2/ Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się:

 1. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.),

 2. dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818),

 3. świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 4. świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz

 5. świadczenia uzupełniającego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

3/ Pola puste należy przekreślić, celem uniemożliwienia dokonania wpisów.

1 średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego odbiorcy oferty w roku poprzedzającym rok, w którym jest zawierana umowa najmu lokalu mieszkalnego

Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2017-05-05 07:48:43

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2021-02-05 12:39:22

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Zarząd OTBS
Data wytworzenia informacji: 2021-02-01

Liczba wyświetleń: 866

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2017-05-11 10:37:31
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2017-05-15 14:35:40
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-15 10:00:51
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-24 13:12:22
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2019-02-06 07:55:11
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2019-04-24 08:27:50
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2019-05-09 12:18:51
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2019-05-27 10:16:44
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-04-27 10:45:25
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-04-27 10:46:07
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-06-24 09:17:40
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-06-24 09:18:01
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-06-24 09:18:05
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-06-24 09:18:05
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-06-24 09:18:45
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-06-24 09:57:19
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-07-06 09:23:21
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-07-20 07:45:36
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-07-20 07:46:21
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-12-30 10:34:18
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2021-01-05 14:29:42
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2021-02-01 14:43:43
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2021-02-01 14:58:48
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2021-02-01 15:03:09
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2021-02-03 14:58:09
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2021-02-05 12:36:40
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2021-02-05 12:38:32
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2021-02-05 12:39:22

Strona została odwiedzona 231960 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies