Dziś jest Sobota, 10 kwietnia 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Treść uchwał na zebraniach sprawozdawczych w 2020

O G Ł O S Z E N I E

W związku z zaistniałym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że zaplanowane zebrania Wspólnot Mieszkaniowych w dniach
 
16.03.2020 do 25.03.2020
zostają odwołane.

O terminie zebrań poinformujemy
w kolejnym ogłoszeniu.

Zarząd OTBS 


UCHWAŁA NR ............. / 2020
właścicieli lokali w nieruchomości przy ulicy ..................................................
w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia .......... marca 2020r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2019

Na podstawie art.22 ust. 3 oraz w związku z art. 23 i art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2019r. poz. 737) postanawia się, co następuje:

§ 1


Wspólnota Mieszkaniowa przyjmuje sprawozdanie finansowe za rok 2019, które przedstawia po stronie:

przychodów : ............................ zł. ............. zł/ m²/m-c

kosztów : ........................... zł. ............. zł/ m²/m-c

nadpłata zaliczki zł.: ........................... zł. ............. zł/ m²/m-c

niedopłata zaliczki zł.: ........................... zł. ............. zł/ m²/m-c


§ 2

Przedstawioną nadpłatę / niedopłatę* przeznacza się na:

  1. dofinansowanie funduszu remontowego w 2020 roku,

  2. przeksięgowanie na zwiększenie / zmniejszenie* należności na konto poszczególnych właścicieli lokali z tytułu zaliczki na utrzymanie nieruchomości wspólnej w roku 2020,

  3. ………………………………………………………………………………………………………………………………..


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia..............................................

Przewodniczący zebrania
ODDANO GŁOSÓW: ……………………%, W TYM:

ZA ……….………%

PRZECIW ….……………%* niepotrzebne skreślićUCHWAŁA NR ............. / 2020
właścicieli lokali w nieruchomości przy ulicy …................................................
w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia .......... marca 2020r.


w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2019


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.2 i 3 w związku z art.23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2019r. poz. 737 tekst jednolity) - udziela się absolutorium Zarządowi Wspólnoty Mieszkaniowej za rok 2019.
................................................

Przewodniczący zebrania
ODDANO GŁOSÓW: ……………………%, W TYM:

ZA ……….………%

PRZECIW ….……………%
UCHWAŁA NR ............. / 2020
właścicieli lokali w nieruchomości przy ulicy ..........................................................
w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia .............. marca 2020r.


w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej na rok 2020, zaliczek na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej oraz stawki wyodrębnionego funduszu remontowego


Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt. 1-3 i art. 30 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2019r. poz. 737 – tekst jednolity) postanawia się, co następuje:


§ 1

Zatwierdza się roczny plan gospodarczy zarządzania nieruchomością wspólną na rok 2020, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Środki finansowe na realizację zadań objętych rocznym planem gospodarczym pokryją właściciele lokali proporcjonalnie do posiadanego udziału w nieruchomości wspólnej.


§ 3

1. Ustala się zaliczkę na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej w miesięcznej wysokości ............ zł/m² powierzchni użytkowej, która obowiązywać będzie od dnia 1 kwietnia 2020r.

2. Zaliczka, o której mowa w ust.1 składa się z następujących składników:

- naprawy bieżące i konserwacje ………… zł/ m²

- utrzymanie pomieszczeń wspólnych ………… zł/ m²

- utrzymanie porządku i czystości ..……… zł/ m²

- koszty administrowania ……….. zł/ m²

3. Rozliczenie zaliczki, o której mowa w ust.1 nastąpi nie później niż do dnia 31 marca 2021r.


§ 4

  1. Ustala się stawkę funduszu remontowego w wysokości ……….… zł/m²/m-c.

  2. Ze środków funduszu remontowego zostanie wykonane:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  1. Niewykorzystane środki funduszu remontowego zostaną przekazane na remonty w przyszłych okresach.


§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej.


§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


................................................

Przewodniczący zebrania

ODDANO GŁOSÓW: ……………………%, W TYM:

ZA ……….………%

PRZECIW ….……………%

Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2020-03-02 14:48:39

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2020-03-12 10:05:54

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Dział Wspólnot
Data wytworzenia informacji: 2020-02-24

Liczba wyświetleń: 161

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-03-12 10:00:25
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2020-03-12 10:05:54

Strona została odwiedzona 231973 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies