Dziś jest Niedziela, 22 kwietnia 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Wojciech Wójcik - Przewodniczący
Jerzy Stan - Wiceprzewodnicący
Elżbieta Bednarczyk - Sekretarz
Artur Łakomiec - Członek
Tomasz Góra - Członek

 

Kompetencje Rady Nadzorczej: 

 § 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.

1) Dwóch członków Rady wybierają pracownicy Spółki. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki określa Regulamin uchwalony przez pracowników i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje spośród osób, które złożyły egzamin na członka Rady Nadzorczej w trybie przewidzianym w przepisach o komercjalizacji i prywatyzacji i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

4. W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności na terenie innej gminy niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, każda z tych gmin uprawniona jest do wprowadzenia swojego jednego przedstawiciela do Rady Nadzorczej Spółki. W takiej sytuacji ilościowy skład Rady Nadzorczej ulega zwiększeniu stosownie do ilości przedstawicieli Gmin na terenie których Spółka działa.

  § 19.

1. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na wniosek Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub dwóch jej członków, z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje takie posiedzenie w terminie siedmiu dni od zgłoszenia wniosku.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

4. Za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej członkom przysługuje wynagrodzenie ustalane przez Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

6. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie.

 

§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.

4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen Rady Nadzorczej.

5. Składanie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

6. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, z zastrzeżeniem §12 ust. 5, oraz występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskami dotyczącymi ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Spółki.

7. Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

8. Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.

9. Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

10. Opiniowanie wprowadzanych zasad wynagradzania pracowników Spółki.

11. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

12. Przyznawanie nagrody rocznej dla członków Zarządu Spółki, z wyłączeniem Prezesa Zarządu.

13. Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

14. Wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne przewyższające dwieście tysięcy (200.000,00) złotych, a także zaciąganie przez Spółkę  zobowiązań przewyższających pięćdziesiąt tysięcy (50.000,00) złotych.

15. Występowanie do Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z wnioskiem o przyznanie nagrody rocznej dla Prezesa Zarządu Spółki.

Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:17:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-07-03 13:09:52

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Joanna Pater
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 2105

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:40:27
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-11 15:26:38
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-11 18:51:43
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 09:38:16
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 10:00:25
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2015-03-31 09:33:24
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2015-03-31 09:37:33
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2015-03-31 09:38:25
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-07-03 13:09:52

Strona została odwiedzona 145153 razy
Administracja serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies