Dziś jest Niedziela, 23 stycznia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej:

Wojciech Wójcik - Przewodniczący
Artur Łakomiec - Członek
Mirosław Sławek - Członek

 

Kompetencje Rady Nadzorczej: 

§ 18.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczącego.

1) Dwóch członków Rady wybierają pracownicy Spółki. Tryb wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki określa Regulamin uchwalony przez pracowników i zatwierdzony przez Zgromadzenie Wspólników.

2) Pozostałych członków Rady Nadzorczej wskazuje i powołuje spośród osób, które spełniają wymogi, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (z wyłączeniem posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych) i odwołuje Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

2. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

3. Kadencja członka Rady Nadzorczej trwa trzy lata.

4. W przypadku podjęcia przez Spółkę działalności na terenie innej gminy niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, każda z tych gmin uprawniona jest do wprowadzenia swojego jednego przedstawiciela do Rady Nadzorczej Spółki. W takiej sytuacji ilościowy skład Rady Nadzorczej ulega zwiększeniu stosownie do ilości przedstawicieli Gmin na terenie których Spółka działa.

§ 19.

1. Rada Nadzorcza powinna zbierać się na posiedzeniu nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, a nadto na wniosek Zarządu, Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub dwóch jej członków, z podaniem przyczyn i przedmiotu posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje takie posiedzenie w terminie siedmiu dni od zgłoszenia wniosku.

2. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu członków. W przypadku równej liczby oddanych głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Tryb działania Rady Nadzorczej określa regulamin przyjęty przez Radę i zatwierdzony uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

4. skreślony.

5. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

6. Rada Nadzorcza wykonuje prawo nadzoru kolegialnie.


§ 20.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1. Sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki.

2. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

3. Ocena wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku lub pokrycia straty.

4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników ocen Rady Nadzorczej.

5. Składanie wniosków Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

6. Kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników.

7. Reprezentowanie Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu.

8. Opiniowanie wieloletnich programów rozwoju Spółki.

9. Wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.

10. Opiniowanie wprowadzanych zasad wynagradzania pracowników Spółki.

11. Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki.

12. skreślony.

13. Opiniowanie rocznych i wieloletnich planów działalności Spółki.

14. Wyrażanie zgody na wydatki inwestycyjne przewyższające dwieście tysięcy (200.000,00) złotych, a także zaciąganie przez Spółkę zobowiązań przewyższających pięćdziesiąt tysięcy (50.000,00) złotych.

15. Opiniowanie Regulaminu dotyczącego szczegółowego trybu rozpatrywania oraz kryteriów kwalifikacji wniosków o uzyskanie prawa wynajmowania mieszkań w zasobach Spółki.  

Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:17:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-01-08 13:49:20

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2017-09-01

Liczba wyświetleń: 3317

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:40:27
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-11 15:26:38
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-11 18:51:43
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 09:38:16
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 10:00:25
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2015-03-31 09:33:24
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2015-03-31 09:37:33
 • Strona została zaktualizowana przez Andrzej Kosikowski o 2015-03-31 09:38:25
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2015-07-03 13:09:52
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 09:23:55
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 09:24:44
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 09:34:19
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 09:39:26
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 09:45:50
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-11-26 08:26:43
 • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2019-01-08 13:49:20

Strona została odwiedzona 250315 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies