Dziś jest Poniedziałek, 4 lipca 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zgromadzenie Wspólników


§ 21.

1. Do czasu, gdy jedynym Wspólnikiem jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski funkcję Zgromadzenia Wspólników w Spółce pełni organ wykonawczy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki, w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Wspólnika lub Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Zgromadzenie Wspólników w terminie jednego miesiąca jeżeli:
1) Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w ust. 2,
2) Zarząd nie zwoła Zgromadzenia w ciągu dwóch tygodni od złożenia na piśmie żądania, o którym mowa w ust. 3.


§ 22.

Zgromadzenie Wspólników może odbywać się na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, a w szczególności w siedzibie Spółki lub w siedzibie wspólnika posiadającego największą liczbę udziałów.


§ 23.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o przeznaczeniu zysku albo pokryciu straty,
3. udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
4. ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
5. decydowanie o przystąpieniu do innej spółki, organizacji gospodarczej oraz o wystąpieniu z nich,
6. tworzenie funduszy celowych,
7. postanowienie, co do dalszego istnienia Spółki w przypadku, gdy straty przekroczyły sumę kwot kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego,
8. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
9. zmiana umowy spółki,
10. połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz utworzenie nowej spółki oraz inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników w myśl przepisów Kodeksu spółek handlowych,
11. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki i członków Rady Nadzorczej,
12. uchwalanie wieloletnich programów rozwoju Spółki,
13. wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
14. określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu, z uwzględnieniem § 12 ust. 5.


§ 24.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy wniesione przez Zarząd, Radę Nadzorczą i Wspólników.


§ 25.

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Porządek obrad ustala Zarząd Spółki i powiadamia o nim Wspólników pisemnym zawiadomieniem o Zgromadzeniu Wspólników.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały w sprawach nie objętych porządkiem obrad, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu.
4. Rada Nadzorcza oraz Wspólnicy mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zgromadzenia Wspólników.


§ 26.

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych z wyjątkiem uchwał w sprawach, dla których przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszy akt wymagają innych rodzajów większości.
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w sprawach osobowych lub na żądanie choćby jednego z obecnych, uprawnionych do głosowania.
3. Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne z wyjątkiem przypadków, w których przepisy Kodeksu spółek handlowych wyłączają możliwość głosowania w ten sposób.
4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników ważnie podjęte obowiązują wszystkich wspólników.


Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 11:17:07

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-17 09:58:58

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2017-09-01

Liczba wyświetleń: 2716

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-02-19 14:47:46
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2014-03-12 09:48:42
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 09:55:49
  • Strona została zaktualizowana przez Joanna Pater o 2018-05-17 09:58:58

Strona została odwiedzona 260257 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies