Dziś jest Piątek, 3 lipca 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

Przetarg

Ogłoszenie nr 370037-2016 z dnia 20-12-2016 - Ostrowiec Świętokrzyski 
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej) oraz towarzysząc... 
Termin składania ofert/wniosków: 20-01-2017

Ogłoszenie nr 19087 - 2017 z dnia 2017-02-02 r. Ostrowiec Świętokrzyski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 370037
Data: 20/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 29087688800000, ul. ul. Sienkiewicza 65/10a , 27-400   Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 482 323, e-mail: tbsostrowiec@poczta.neostrada.pl, faks 412 630 830.
Adres strony internetowej (url): www.otbs.ostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/01/2017, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/02/2017, godzina: 10:00

 


Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 02.02.2017r

  ZAWIADOMIENIE

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 370037 – 2016 z dnia 20.12.2016 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 -  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia:


Pyt. 1 W związku z koniecznością przygotowania oferty w cenie ryczałtowej, konieczne jest zapoznanie się oferenta z dokumentacją wykonawcza branży konstrukcyjnej. W SIWZ dokumentacja taka nie jest udostępniona. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. Udostępniony projekt budowlany jest mało precyzyjny, nie określa m.in. ilości potrzebnej stali, nie pokazuje przekrojów elementów konstrukcyjnych. Informacji takich nie ma również w załączonych przedmiarach robót.

Odpowiedź 1:  Branżę konstrukcyjną należy wycenić w oparciu o projekt budowlany oraz o uzupełniony i zamieszczony projekt wykonawczy ( załącznik Nr 10 ).


Pyt. 2 Brak dokumentacji na przyłącza kanalizacji zewnętrznej – deszczowej i sanitarnej oraz przyłącze wody. Prosimy o udostępnienie.

Odpowiedź 2: Uzupełnia się dokumentację w zakresie przyłączy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wody (załączniki Nr 3, 4, 5 – 4 rysunki, 6 – 2 rysunki, 7, 8 )


Pyt. 3 W projekcie instalacji sanitarnych w opisie str. 5 ujęto: „Ze względu na prowadzenie przewodów wodociągowych przez nieogrzewany garaż, należy je zabezpieczyć kablem grzejnym włączanym przez sterownik”. Prosimy o uzupełnienie o rozwiązanie projektowe w/w ogrzewania wraz z przedmiarem dla obu budynków.

Odpowiedź 3: Zakres rzeczowy wymieniony w zapytaniu nie jest objęty zamówieniem.

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ następująco:

1. W rozdziale IX w pkt. 1 ostatnie zdanie powinno mieć brzmienie:

"Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1 i 2 rozdziału VIII powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert."

2. W rozdziale XII pkt. 2 w ramce zmienia się na:

"nie otwierać przed dniem 10.02.2017 r. godz. 10:15"

3. W rozdziale XIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Oferty należy składać do dnia 10.02.2017 r. do godziny 10:00  w  sekretariacie OTBS Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.02.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej."


Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.

Piotr Dasios

 

 

 Załączniki (od 1 do 6 i 9 - do pobrania na dole strony):

 1. Analiza oświetlenia i nasłonecznienia projektowanych budynków
 2. Opis do PZT
 3. Opis do projektu ZT oraz kanalizacji deszczowej
 4. Opis do projektu ZT oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
 5. Profile kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 4 rysunki
 6. Profile przyłącza wody – 2 rysunki
 7. Plan rozmieszczenia przyłączy ---> do pobrania tutaj
 8. PZT ( działki ) – rysunek Z-01 ---> do pobrania tutaj
 9. Schematy pergoli – 2 rysunki
 10. Projekt wykonawczy konstrukcji --> do pobrania tutajOstrowiec Świętokrzyski, dnia 16.01.2017 r.


ZAWIADOMIENIE

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 370037 – 2016 z dnia 20.12.2016 r.


Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.


Zmienia się :

1. W rozdziale XII pkt. 2 w ramce zmienia się na:
nie otwierać przed dniem 07.02.2017r. godz. 10:15


2. W rozdziale XIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
1. Oferty należy składać do dnia 07.02.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie OTBS Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 65/10A,
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.02.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej.


Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.

Piotr Dasios  


Ogłoszenie nr 370037-2016 z dnia 20-12-2016 - Ostrowiec Świętokrzyski 
Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej) oraz towarzysząc... 
Termin składania ofert/wniosków: 20-01-2017

Ogłoszenie nr 8573 - 2017 z dnia 2017-01-16 r. Ostrowiec Świętokrzyski: 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 370037
Data: 20/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 29087688800000, ul. Sienkiewicza 65/10a , 27-400   Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 482 323, e-mail tbsostrowiec@poczta.neostrada.pl, faks 412 630 830.
Adres strony internetowej (url): www.otbs.ostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 20/01/2017, godzina: 11:00, 
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 07/02/2017, godzina: 10:00,  Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 12.01.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :


Pyt. 1 Brak przedmiarów na wypełnienie balustrad balkonowych technorattanem. Prosimy o uzupełnienie.
Pyt. 2 Elewacja budynku zaprojektowana w tynku mineralnym wg producentów musi być przynajmniej raz pomalowana farbą fasadową. Brak w przedmiarach.
Pyt. 3 Brak malowania preparatem antygrafiti ścian elewacji do h=3 m. Prosimy o uzupełnienie.
Pyt. 4 Brak przedmiarów na nadproża. Prosimy o uzupełnienie.
Pyt. 5 Brak przedmiaru na daszki szklane nad wejściami oraz wycieraczki przy drzwiach zewn. Prosimy o uzupełnienie.

Odpowiedź: 1, 2, 3, 4, 5.
Z uwagi na ryczałtową formę wynagrodzenia przedmiary robót nie są dokumentem podstawowym do wyceny oferty. Podstawą wyceny oferty jest projekt – w załączeniu szczegół daszka nad wejściem.


Pyt. 6 Czy przewiduje się montaż drzwi rewizyjnych w szachtach na klatkach schodowych? Jak tak to z czego mają być wykonane, wymiary.
Odpowiedź 6:
W wycenie należy przewidzieć montaż drzwi rewizyjnych stalowych na każdym szachcie o wymiarach minimum 300/300 zapewniających dostęp do opomiarowania każdego lokalu.


Pyt. 7 Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac wykończeniowych w lokalach mieszkalnych.
Odpowiedź 7:
Wykończenie lokali stan deweloperski tj. instalacje podtynkowe wod.-kan., co, energii elektrycznej i teletechniki, montaż grzejników, wykonanie tynków z zagruntowaniem, bez posadzek, malowania i białego montażu oraz bez drzwi wewnętrznych.


Pyt. 8 Prosimy o wyjaśnienie czy lamperia na klatkach schodowych będzie wykonana z tynku mozaikowego (jak w opisie techn.) czy lakierem akrylowym (jak w kosztorysie).
Odpowiedź 8:
Lamperia ma być wykonana, tak jak w opisie technicznym.


Pyt. 9 W opisie techn. zagospodarowania terenu jest opisane frontowe ogrodzenie jako „murowane z elementów typowych z przęsłami konstrukcji stalowej o wysokości 180-200 cm”. W przedmiarach i na rzucie zagospodarowania przedstawione jest ogrodzenie systemowe Vega. Jakie ogrodzenie przyjąć do wyceny. Jeżeli inne niż systemowe Vega to prosimy o zamieszczenie rysunku.
Odpowiedź 9:
Ogrodzenie od strony ulicy Kopernika należy wykonać jako murowane wg załączonego rysunku szczegółowego od pozostałej stron ma być systemowe typu Vega.


Pyt. 10 Z jakiego materiału mają być wykonane nakrywy cokołu ogrodzenia.
Odpowiedź 10:
Wg załączonego rysunku wykonawczego.


Pyt. 11 Czy w wycenie należy uwzględnić cenę węzłów cieplnych wraz z wykonaniem przyłączy do magistrali cieplnej miejskiej czy Zamawiający zleci ten zakres robót do MEC-u.
Odpowiedź 11:
Zakres prac przyłączeniowych i wyposażenie węzła będzie po stronie MEC-u.


Pyt. 12 Prosimy o odniesienie się do kwestii kryterium oceny ofert, określonego w cz. XV, pkt. 1 lit. d „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania realizacją zamówienia”. Zamawiający określił, że oceną będzie ilość punktów uzyskana za roboty zakończone w okresie ostatnich 3 lat, w których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy przy budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 9.000.000 zł brutto każdego budynku, liczona proporcjonalnie w skali 0 – 60 pkt. Za największą ilość kierowanych i zakończonych budów dana osoba otrzyma 60 pkt., pozostałe osoby z poszczególnych ofert będą oceniane proporcjonalnie. Biorąc pod uwagę, że cykl realizacyjny obiektów o podanych w kryterium parametrach to ok. 12 – 16 m-cy, to kierownik budowy ma możliwość poprowadzenia maksymalnie 2 – 3 budów w okresie 3-letnim. Kryterium to dyskryminuje osoby, które jako kierownik budowy zrealizowały jeden obiekt, ale o dużo większej wartości i stopniu skomplikowania, a co za tym idzie wymagały od kierownika budowy wykazaniem się wyższymi umiejętnościami w zarządzaniu budową dużego obiektu. W świetle powyższego kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania realizacją zamówienia” jest zdecydowanie nieobiektywne i stawia na uprzywilejowanej pozycji kadrę o mniejszym doświadczeniu na niewielkich obiektach. W naszej opinii kryterium powinno odnosić się nie do ilości, lecz np. do wartości zrealizowanych obiektów. Prosimy uprzejmie o weryfikację przedmiotowego kryterium.
Odpowiedź 12
Zamawiający nie zmienia kryterium i opisu sposobu oceny ofert wg powyższego kryterium.


Pyt. 13 Prosimy o wyjaśnienie, czy w kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania realizacją zamówienia” Zamawiający będzie brał pod uwagę roboty, które zostały zakończone, czy rozpoczęte i zakończone w okresie ostatnich 3 lat?
Odpowiedź 13:
Do oceny kwalifikacji kierownika budowy będą brane roboty zakończone.


Pyt. 14 Prosimy o wyjaśnienie, jaki okres doświadczenia powinna posiadać kadra kierownicza budowy:
a) W cz. VI pkt. 1 ppkt. 2) lit. a) SIWZ: wymagany staż zawodowy kierownika budowy to 5 lat, zaś geodety to 3 lata;
b) W cz. VIII pkt. 2 ppkt. 2) SIWZ: „Wykaz osób” powinien zawierać opis wykonywanych i zakończonych czynności kierownika budowy i kierowników robót w okresie ostatnich 2 lat;
c) W cz. XV, pkt. 1 lit. d: w ramach kryterium „Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania realizacją zamówienia” Zamawiający będzie oceniał doświadczenie z okresu ostatnich 3 lat.
Odpowiedź 14:
Kierownik budowy powinien posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową, geodeta co najmniej 3 letnie doświadczenia zawodowe na stanowisku geodety w zakresie geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ następująco:
W rozdziale VIII pkt. 2 ppkt. 2) - Wykaz osób składany przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej powinien zawierać m.in. informacje :

 • opis wykonywanych i zakończonych czynności kierownika budowy w okresie ostatnich 5 lat i kierowników robót w okresie ostatnich 3 lat, geodety co najmniej 3 letnie doświadczenia zawodowe z podaniem miejsca I terminu rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora ( w tym adres kontaktowy, telefon, e-mail );


Prosimy o uwzględnienie następujących uwag do umowy:


Pyt. 15 Odnośnie § 2 ust. 3 prosimy o doprecyzowanie pojęcia „dokumentacja umożliwiająca użytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem”.
Odpowiedź 15:
Określenie „wykonania dokumentacji umożliwiającej użytkowanie wykonanej infrastruktury zgodnie z jej przeznaczeniem” dotyczy dokumentacji wykonanej przez wykonawcę własnej infrastruktury niezbędnej dla wykonania robót.


Pyt. 16 § 3 – prosimy o dopisanie zdania w brzmieniu „ W razie braku możliwości rozstrzygnięcia rozbieżności przy uwzględnieniu hierarchii opisanej w zdaniu 2, rozbieżność ta zostanie rozstrzygnięta przez Zamawiającego w drodze zajęcia stanowiska merytorycznego w sprawie”.
Odpowiedź 16:
Zamawiający dokona zmiany w treści SIWZ.


Pyt. 17 § 4 ust 2 pkt 8 – prosimy o doprecyzowanie, że ta pełna odpowiedzialność dotyczy tylko i wyłącznie szkód powstałych na terenie budowy z winy Wykonawcy lub podmiotów, za które ponosi on odpowiedzialność.
Odpowiedź 17:
Zapis w § 4 ust 2 dotyczy obowiązków wykonawcy, a zatem nie ma potrzeby zmiany.


Pyt. 18 § 8 ust 8 pkt 1) – prosimy o dopisanie po słowie usterek w trzeciej linijce zapisu „uwzględniający wymagania techniczne i technologiczne robót naprawczych koniecznych do podjęcia”.
Odpowiedź 18:
Zapis jest właściwy i nie ma potrzeby zmiany.


Pyt. 19 § 8 ust 8 pkt 2) – prosimy o dodanie w drugiej linijce po słowie Umowy zapisu „dotkniętego wadami/lub usterkami nie nadającymi się do usunięcia”;
Odpowiedź 19:
Zapis jest właściwy i nie ma potrzeby zmiany.


Pyt. 20 § 8 ust 8 pkt 3) – prosimy o usunięcie zapisu o możliwości odstąpienia od umowy w wypadku w zapisie tym wskazanym. Już samo zlecenie zastępczego wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy stanowi wystarczające zabezpieczenie Zamawiającego;
Odpowiedź 20:
Zapis jest właściwy.


Pyt. 21 § 8 ust 15 – prosimy o skonkretyzowanie kosztów;
Odpowiedź 21:
Wszelkie koszty związane w odbiorami obciążają Wykonawcę.


Pyt. 22 § 12 ust 2 pkt 4) – czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie, że chodzi o osoby przebywające na terenie budowy, które z ramienia Wykonawcy lub jego Podwykonawców uczestniczą w realizacji? Brak takiego doprecyzowania sprawia, że Wykonawca ma ponosić odpowiedzialność nawet za przypadkowe zdarzenie, które dotknęło osobę w żaden sposób niezwiązaną z inwestycją, która np. omyłkowa pojawiła się na placu budowy.
Odpowiedź 22:
Zapis jest właściwy – patrz § 4 ust. 2 pkt. 4 i 9.


Pyt. 23 § 13 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstaw naliczania kar umownych z kwoty brutto na kwotę netto?.
Odpowiedź 23:
Nie.


Pyt. 24 § 13 ust 2 pkt 1) ppkt a) - czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,2 % do 0,1%?
Odpowiedź 24:
Nie. Termin wykonania zamówienia jest m.in. kryterium oceny ofert.


Pyt. 25 § 13 ust 2 pkt 1) ppkt c) - czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie zwłoki zamiast opóźnienia?
Odpowiedź 25:
Nie.


Pyt. 26 § 13 ust 2 pkt 1) ppkt d) - czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 0,2% do 0,1 %?
Odpowiedź 26:
Nie.


Pyt. 27 § 13 ust 2 pkt 1) ppkt e) – czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej zastrzeżonej na wypadek rozwiązania umowy z winy Wykonawcy z 25% do 10 % - na obecnym poziomie kara jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź 27:
Kara umowna za rozwiązanie umowy z winy wykonawcy jest elementem dyscyplinującym, a w przypadku przedmiotowego zamówienia ma ona szczególne znaczenie.


Pyt. 28 § 13 ust 2 pkt 2) ppkt a) – prosimy o obniżenie kary do kwoty 5 000 zł – obecnie kara na poziomie 50 000 zł jest rażąco wygórowana;
Odpowiedź 28:
Kara umowna jest za brak sporządzenia harmonogramu rzeczowo – finansowego w nakazanym terminie lub nie uwzględnianie w określonym terminie uwag Zamawiającego do harmonogramu i nie podlega zmianie.


Pyt. 29 § 13 ust 2 pkt 2) ppkt b) – prośba, jak w pkt 28.
Odpowiedź 29:
Możliwości zmiany kierownika budowy zostały określone i do nich musi się zastosować wykonawca. Nie zmienia się.


Pyt. 30 § 13 ust 2 pkt 2) ppkt c) - prosimy o obniżenie kary do kwoty 1000 zł – obecnie kara na poziomie 10 000 zł jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź 30:
Nie zmienia się.


Pyt. 31 § 13 ust 2 pkt 2) ppkt d) - prośba, jak w pkt 30.
Odpowiedź 31:
Nie zmienia się.


Pyt. 32 § 13 ust 2 pkt 2) ppkt e) - prosimy o obniżenie kary do kwoty 2 000 zł – obecnie kara na poziomie 20 000 zł jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź 32:
Nie zmienia się.


Pyt. 33 § 13 ust 2 pkt 2) ppkt f) - prosimy o obniżenie kary do kwoty 1000 zł – obecnie kara na poziomie 10 000 zł jest rażąco wygórowana.
Odpowiedź 33:
Nie zmienia się.


Pyt. 34 § 16 ust 2 i 4 – prosimy o zmianę zapisu i wskazanie, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi dotyczy tych wad, za które Wykonawca ponosi winę. Obecny zapis sprawia, że w wypadku wad projektowych odpowiedzialność spoczywa na Wykonawcy, co jest zbyt daleko idące.
Odpowiedź 34:
Odpowiedzialność z tytułu rękojmi służy zabezpieczeniu roszczeń za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia i dotyczy wyłącznie odpowiedzialności wykonawcy, a nie innych osób, w tym również projektanta za wady dokumentacji, a wykonawca pomimo posiadanej wiedzy technicznej i należytej staranności nie mógł tych wad przewidzieć.

Jak wskazuje się w ust. 5 odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi rozpoczyna się w momencie stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia cech mających kwalifikację wady na podstawie art. 556¹ Kodeksu cywilnego.


Pyt. 35 § 17 ust 2 – prosimy o doprecyzowanie konkretnie o jakie dane chodzi, zapis jest niejasny.
Odpowiedź 35:
Chodzi o dane na temat sposobu postępowania z odpadami powstałymi w toku realizacji prac. Dotyczy to kwalifikacji odpadów, gromadzenia, transportu i utylizacji lub przekazania odpadów do utylizacji.


Pyt. 36 § 18 ust 10 – prosimy o doprecyzowanie poprzez dopisanie w drugiej linijce po słowie należności słowa „wymagalne”.
Odpowiedź 36:
W zapisie jest „zapłaty wymaganych należności”. Nie zmienia się.


Pyt. 37 § 19 ust 1 - prosimy o doprecyzowanie poprzez dopisanie w czwartej linijce po słowie na słowa „wymagalną”.
Odpowiedź 37:
Zapis jest właściwy.


Pyt. 38 § 19 ust 7 – prosimy o dopisanie w ostatnim zdaniu, „chyba, że bezpośrednia zapłata podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy okaże się niezasadna”.
Odpowiedź 38:
Patrz ust. 5 i 6 w § 19.


Pyt. 39 § 20 ust 6 – prosimy o doprecyzowanie – zapis niejasny.
Odpowiedź 39:
Zapis jest wystarczająco precyzyjny i nie wymaga dodatkowego doprecyzowania.


Pyt. 40 § 21 ust 1 pkt 1) – niezgodny z Art. 83 Pr. Upadłościowego. Postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły, są nieważne.
Odpowiedź 40:
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ.
W załączniku Nr 6 Wzór umowy, w § 21 ust 1 – skreśla się pkt. 1).


Pyt. 41 § 22 ust 11 – prosimy o rezygnację z wymogu udowodnienia, bowiem oczywistym jest, że wzrost minimalnej płacy zwiększy koszty Wykonawcy.
Odpowiedź 41:
Zapis jest właściwy. Nie zmienia się.


Pyt. 42 § 23 ust 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na sąd właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy?
Odpowiedź 42:
Nie.


Pyt. 43 Karta gwarancyjna pkt 4 ppkt 2): prosimy o wyrażenie zgody na dłuższy termin reakcji na powiadomienie np. 72 godziny.
Odpowiedź 43:
Uzasadnieniem 24 godzinnego przystąpienia do usuwania wady jest opis w pkt. 4 ppkt. 2) Karty gwarancyjnej. Nie zmienia się.


Pyt. 44 W związku z koniecznością przygotowania oferty w cenie ryczałtowej, konieczne jest zapoznanie się oferenta z dokumentacją wykonawcza branży konstrukcyjnej. W SIWZ dokumentacja taka nie jest udostępniona. Prosimy o udostępnienie projektu wykonawczego branży konstrukcyjnej. Udostępniony projekt budowlany jest mało precyzyjny, nie określa m.in. ilości potrzebnej stali, nie pokazuje przekrojów elementów konstrukcyjnych. Informacji takich nie ma również w załączonych przedmiarach robót.
Odpowiedź 44:
Branżę konstrukcyjną należy wycenić w oparciu o posiadaną dokumentację budowlaną branży konstrukcyjnej oraz udostępnione pozostałe branże wykonawcze w szczególności architekturę.


Pyt. 45 W SIWZ nie załączone są założenia dźwigowe, brak przekroju przez szyb windowy. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź 45:
W załączeniu rysunek pokazujący przekrój przez szyb windowy oraz karty techniczne dźwigu.


Pyt. 46 Brak przedmiarów na wewnętrzną kanalizację deszczową. Prosimy o uzupełnienie.
Odpowiedź 46:
Z uwagi na przyjętą formę wynagrodzenia przedmiary robót nie są dokumentami podstawowymi do wyceny oferty. Wyceny dokonać na podstawie dokumentacji projektowej.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.
Zmienia się :
W załączniku nr 6 „Wzór umowy” § 3 otrzymuje brzmienie :

„§ 3 INTERPRETACJA
Treść Umowy oraz dokumentów, określonych w § 2 ust. 2, należy traktować, jako wzajemnie się uzupełniającą i uszczegóławiającą. W razie wystąpienia rozbieżności w tych dokumentach, których nie można usunąć w drodze odniesienia się do reguł sztuki budowlanej i zasad wiedzy technicznej, interpretacja zapisów będzie uzgadniana z uwzględnieniem poniższej hierarchii: Umowa, SIWZ, dokumentacja projektowa, STWiORB.
W razie braku możliwości rozstrzygnięcia rozbieżności przy uwzględnieniu hierarchii opisanej w zdaniu 2, rozbieżność ta zostanie rozstrzygnięta przez Zamawiającego w drodze zajęcia stanowiska merytorycznego w sprawie.”


Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.

Piotr Dasios  
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
ogłoszenie nr 1359 - 2017 z dnia 2017-01-03 r.

Ostrowiec Świętokrzyski:

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 370037
Data: 20/12/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., Krajowy numer identyfikacyjny 29087688800000, ul. ul. Sienkiewicza 65/10a  , 27400   Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 482 323, e-mail tbsostrowiec@poczta.neostrada.pl, faks 412 630 830.
Adres strony internetowej (url): http://otbs.ostrowiec.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 1.8
W ogłoszeniu jest: tak
W ogłoszeniu powinno być: nie 


ZAWIADOMIENIE

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. 
Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

Pyt. 1. Zamawiający we Wzorze umowy, §9 ust. 7 określił, że rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywało w następujący sposób:

„Rozliczenia za wykonane poszczególne etapy robót będą dokonywane fakturami przejściowymi i fakturą końcowego rozliczenia wystawianymi wg podziału jak niżej :

 1. za wykonanie robót Etapu I – do kwoty ………………………….. zł netto + podatek VAT w kwocie ………………………… zł,

 2. za wykonanie robót Etapu II – do kwoty ………………………….. zł netto + podatek VAT w kwocie ………………………… zł,

 3. za wykonanie robót Etapu III – do kwoty ………………………….. zł netto + podatek VAT w kwocie ………………………… zł,

 4. za wykonanie robót Etapu IV – do kwoty ………………………….. zł netto + podatek VAT w kwocie ………………………… zł,

 5. za wykonanie robót Etapu V – do kwoty ………………………….. zł netto + podatek VAT w kwocie ………………………… zł,

 6. faktura końcowego rozliczenia za wykonanie robót Etapu VI – do kwoty ………………………….. zł netto + podatek VAT w kwocie ………………………… zł”.

Dodatkowo Zamawiający w załączniku nr 1a do SIWZ, tj. w harmonogramie rzeczowo-finansowym i harmonogramie budowy określił zakres prac oraz procentowy udział wartości robót dla każdego z etapów (z odstępstwem od podanych wielkości w etapach o nie więcej niż o 2%):

 1. Etap I (stan "0") – do 20,25%,

 2. Etap II (stan surowy otwarty) – do 19,51%

 3. Etap III (elewacje, stolarka) – 21,20%

 4. Etap IV (tynki, okładziny, ścianki działowe) – do 17,93%

 5. Etap V (wyposażenie, instalacje) – do 11,11%

 6. Etap VI (zagospodarowanie terenu) – do 10%.

Z powyższego wynika, że zafakturowanie wykonanych prac będzie możliwe w okresach co kilka miesięcy, a np. etap V, dotyczący części instalacyjnej robót, będzie mógł zostać rozliczony tylko jedną fakturą po całkowitym wykonaniu kompletu prac instalacyjnych.

Dla umożliwienia płynnej realizacji inwestycji, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie rozliczeń częściowych w okresach miesięcznych według procentowego zaawansowania robót według zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Ewentualnie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie rozliczeń częściowych w okresach miesięcznych według zakończonych elementów robót według zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego?

Nasza prośba jest w pełni uzasadniona, ponieważ fakturowanie częściowe w okresach co kilka miesięcy będzie znacznym obciążeniem ekonomicznym dla Wykonawcy i może doprowadzić do trudności w bieżącym finansowaniu kontraktu, spowodowanych brakiem środków finansowych. Jesteśmy bowiem zobowiązani do uregulowania wszelkich wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców oraz dostawców przed fakturowaniem Wykonawcy. Terminy płatności naszych partnerów to 14-30 dni, co w sytuacji fakturowania przez Generalnego Wykonawcę w okresach co kilka miesięcy oznacza przenoszenie ciężaru finansowania inwestycji każdorazowo przez taki okres, co wpłynie na zwiększenie wartości ofert o koszty utrzymania linii kredytowej.

Odpowiedź 1:

Zamawiający w rozdziale IV pkt. 7 ppkt. 3 wskazał, iż rozliczenia będą następowały na podstawie karty mieszkaniowego otwartego rachunku powierniczego i ten sposób pozyskiwania środków determinuje również sposób rozliczania się z wykonawcą za wykonane roboty. Mając jedna na względzie argumenty wykonawcy, Zamawiający postanawia dokonać zmiany w sposobie rozliczenia za wykonane roboty.


Pyt. 2 Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dopuszczalnym przez Zamawiającego maksymalnym okresie skrócenia terminu realizacji: zgodnie z rozdziałem I pkt. 12 ppkt. 4) lit. c jest to maksymalnie 2 miesiące, zaś w rozdziale XV, pkt. 1 ppkt c SIWZ jest to nie więcej niż 3 miesiące. Prosimy o wyjaśnienie powyższego, szczególnie w świetle zapisu, że zaoferowanie w trakcie trwania aukcji elektronicznej skrócenia terminu wykonania zamówienia o więcej niż 2 miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Odpowiedź 2:

Zamawiający dokonuje sprostowania w opisie kryterium Skrócenie terminu wykonania zamówienia, który otrzymuje brzmienie :

Planowany termin wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu wykonania zamówienia nie więcej niż o dwa miesiące. Zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia o więcej niż o dwa miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający mając na względzie miejsce wykonywania zamówienia, warunki i reżimy technologiczne budowy przewiduje możliwość skrócenia budowy, ale nie więcej niż o dwa miesiące licząc od daty zawarcia umowy.


Pyt. 3 Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma obowiązku podania nazw podwykonawców w pkt. 3 Formularza Oferty, jeśli nie jest to jeszcze wiadome na tym etapie postępowania.

Odpowiedź 3:

Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp cyt. : Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
Wymóg ten będzie spełniony poprzez odpowiednie wypełnienie w załączniku nr 1 Formularz Ofertowy rubryk w pkt. 3.


Pyt. 4 Po czyjej stronie jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

Odpowiedź 4:

Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie należy do Zamawiającego.
Zgodnie z postanowieniem zawartym w § 2 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy wykonawca zobowiązany będzie do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zakończenie robót, złożenie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami i uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
W rozdziale IV pkt. 4 ppkt. 5 lit. b) SIWZ zawarto zadanie dla wykonawcy, który działając z upoważnienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego, przygotuje wszelkie niezbędne dokumenty do wydania decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
Zatem uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie należy do obowiązku wykonawcy. Zamawiający wybranemu wykonawcy udzieli stosownego upoważnienia do występowania w jego imieniu i na jego rzecz przed odpowiednimi organami administracji.


Pyt. 5 Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §6 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy oferowany termin realizacji przedmiotu umowy nie obejmuje uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź 5:

Oferowany termin nie obejmuje okresu na wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu, ale od uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie uzależniona jest ostatnia płatność dla wykonawcy.


Pyt. 6 Prosimy o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej, w formacie ATH.

Odpowiedź 6:

Przedmiary robót w wersji ATH zostaną zamieszczone na stronie internetowej.


Pyt. 7 Czy Zamawiający oczekuje realizacji przedmiotu zamówienia w stanie deweloperskim, mieszkania do własnej aranżacji przez nabywców, czy mieszkania mają być wykonane „pod klucz”. Jeżeli „pod klucz” to niezbędny jest projekt aranżacji wnętrz.

Odpowiedź 7:

Mieszkania w ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać w stanie deweloperskim


Pyt. 8 Prosimy o sprecyzowanie zapisu w pkt 4 SIWZ ppkt 16: „Wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób ciągły, bez przerw w okresie wykonywania zamówienia”

Odpowiedź 8:

Określenie, że wykonawca będzie wykonywał roboty w sposób ciągły, bez przerw w okresie wykonywania zamówienia, oznacza dokładnie to co wynika z treści. Wykonawca nie może przerywać prac bez uzasadnienia, ograniczać roboty w sposób zagrażający terminom wykonawczym.Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.
Zmienia się :

1) W rozdziale II pkt. 12 otrzymuje brzmienie :
„ 12 . Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. "

2) W rozdziale IV pkt. 7 ppkt. 4 otrzymuje brzmienie :

„ 4) Zamawiający przewiduje rozliczenia za częściowe wykonanie robót. Rozliczenia za wykonane poszczególne części robót będą dokonywane fakturami wystawianymi za wykonane roboty przewidziane dla poszczególnych etapów realizacyjnych w zatwierdzonym harmonogramie rzeczowo – finansowym :
a) Etap I – do 20,25 %,
b) Etap II – do 21,31 %, który dzieli się na dwa podetapy następująco:
 • Etap IIA – do 10,60 % obejmuje stan surowy otwarty do III kondygnacji włącznie dwóch budynków,
 • Etap IIB – do 10,71 % obejmuje pozostały stan surowy,
c) Etap III – 17,98 %
d) Etap IV – do 21,20 %
e) Etap V – do 13,74 %
f) Etap VI – do 5,52 %

Faktura końcowego rozliczenia wystawiona płatna po wykonaniu i odbiorze pełnego zakresu robót objętych zamówieniem po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Obiektu.
Odstępstwa od podanych wielkości w etapach są dopuszczalne, ale nie więcej niż do 2%, z wyłączeniem etapu VI, którego wartość nie może być większa niż 5,52 % całkowitej ceny oferty."

3) W rozdziale XVI pkt. 7 (zdanie pierwsze i drugie) otrzymują brzmienie:
„7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza – przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorysy ofertowe sporządzone w formie uproszczonej. Do kosztorysów ofertowych należy załączyć zestawienie założeń wyjściowych do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i urządzeń, które wykonawca będzie używał do wykonania przedmiotu zamówienia."

4) W załączniku Nr 6 Wzór umowy w § 9 ust. 7 pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2) za wykonanie robót Etapu II – do kwoty ………………………….. zł netto + podatek VAT w kwocie ………………………… zł, z czego za Etap IIA do kwoty …………………… zł netto + podatek VAT i za ETAP IIB do kwoty …………………… zł netto + podatek VAT,"

Prezes Zarządu OTBS Sp. z o.o.
Piotr Dasios Ogłoszenie nr 370037 - 2016 z dnia 2016-12-20 r.

Ostrowiec Świętokrzyski: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną,
 z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą
na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski. ul. Podchorążych 13a/4, 64-920 Piła
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery
identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej –
mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 29087688800000, ul. ul. Sienkiewicza 65/10a  , 27400   Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 482 323,
e-mail tbsostrowiec@poczta.neostrada.pl, faks 412 630 830. Adres strony internetowej (URL): http://otbs.ostrowiec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://otbs.ostrowiec.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Sienkiewicz 65/10A, 27-400 Ostrwiec Świętokrzyski
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą
techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2
położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a
Numer referencyjny: Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z wewnętrznymi instalacjami (wod.-kan., c.o., eN, wentylacji mechanicznej, kanalizacji deszczowej) oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną (parkingi, dojścia, dojazdy, droga przeciwpożarowa, instalacje: oświetleniowa, hydrantowa i kanalizacji deszczowej). Budynki mieszkalne wielorodzinne zaprojektowano w formie dwóch prostych i funkcjonalnych brył o tej samej formie, zabudowanych na planie litery „L” urozmaiconych balkonami i przyokiennymi balustradami. Wykończenie budynków zaprojektowano w postaci tynku cienkowarstwowego i okładziny z płyt włókno – cementowych na fragmentach klatek schodowych. Obiekty wolnostojące, piętrowe (6 kondygnacji nadziemnych i 1 kondygnacja podziemna) z garażami podziemnymi zlokalizowanymi w kondygnacjach podziemnych zaprojektowane w technologii mieszanej. Forma architektoniczna budynków wpisuje się w istniejące otoczenie oraz stanowi zharmonizowanie nowych obiektów z istniejącą formą architektoniczną budynków będących w sąsiedztwie realizowanej inwestycji. Bryły budynków tradycyjne dostosowane do istniejącego krajobrazu i otaczającej zabudowy. Działka na której realizowana będzie budowa przedmiotowych obiektów nie jest wpisana do rejestru zabytków. 1.Warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu w szczególności w zakresie:
1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną i energię cieplną – budynki będą posiadały przyłącza wodociągowe, kanalizacji
sanitarnej oraz energii elektrycznej, w budynkach należy wykonać kotłownie zasilaną z sieci miejskiej,
2) usuwanie ścieków, wody opadowej i odpadów – ścieki sanitarne odprowadzane do sieci miejskiej poprzez studnię pośrednią; spływ wody opadowej z dachu w kierunku północnym, południowym, wschodnim i zachodnim do studni odparowujących; na terenie działki przewidziano miejsce na typowy szczelny pojemnik na śmieci wywożony przez koncesjonowany zakład oczyszczania,
3) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do internetu – w obrębie budynków występuje sieć telekomunikacyjna.
2. Charakterystyczne parametry techniczne budynków.
Budynek nr 1:
• powierzchnia zabudowy - 1627,20 m²
• powierzchnia użytkowa - 4382,66 m²
• kubatura - 21510,00 m³
• wymiary - 54,76x30,94m
• wysokość budynku - 21,90m
• ilość kondygnacji nadziemnych budynku - 6
• ilość kondygnacji podziemnych - 1 Budynek nr 2:
• powierzchnia zabudowy - 1627,20 m²
• powierzchnia użytkowa - 4382,66 m²
• kubatura - 21510,00 m³
• wymiary - 54,76x30,94m
• wysokość budynku - 21,90m
• ilość kondygnacji nadziemnych budynku - 6
• ilość kondygnacji podziemnych - 1
II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:45111200-0, 45262410-8, 45313100-5, 45262520-2, 44112410-5, 45443000-4, 45331100-7, 45331210-1,
45310000-3, 45330000-9, 45231300-8, 45320000-6, 45421000-4, 45400000-1, 45111291-4
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym
okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który
został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 18
II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie z uwagi na kryterium oceny ofert
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie określa się
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 7.000.000 zł ( siedem milionów zł ). Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonej informacji z banku potwierdzającej wysokość dostępnych środków finansowych lub zdolność kredytową, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający ocenia, czy udostępniana Wykonawcy przez inne podmioty ich sytuacja finansowa pozwala na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca, na wezwanie, nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa:
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie :
1) Doświadczenia : O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na co najmniej 30 mieszkań lub budynku użyteczności publicznej o wartości każdego budynku min. 9.000.000 zł brutto, w zakresie której wykonano roboty ziemne, fundamentowe, konstrukcje ścian i dachu, pełną stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczne, teletechniczne, sanitarne wod. – kan. i CO. Ocena spełniania warunku
będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie będzie w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres realizacji zamówienia.
2) Osób zdolnych do wykonania zamówienia :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia tj.:
a) kierownikiem budowy ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń, bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika budowy oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową, w tym kierował przynajmniej jedną budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego na co najmniej 30 mieszkań lub budynku użyteczności publicznej o wartości każdego budynku min. 9.000.000 zł brutto; b) geodetą ( 1 osoba ) posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych i co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku geodety. Pozostałe osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia ( kierownicy robót branżowych ) ustali wykonawca w zależności od potrzeb i terminów wykonywania robót. Wykonawca ma obowiązek przez przekazaniem terenu budowy posiadać wszystkie niezbędne osoby do wykonywania robót objętych zamówieniem. Ocena spełniania warunku będzie
dokonana na podstawie złożonego wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp Wykonawca może polegać na zasobach innego lub innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji tych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA,
ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA
KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA
W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca  zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; UWAGA: W przypadku składania ofert przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę.
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy;
6) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy;
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 1.1. Zamawiający żąda od wykonawcy, który na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1 – 7.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje :
- imię i nazwisko osoby wskazanej w załączniku Nr 1,
- funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba,
- rodzaj I specjalność uprawnień ( z ograniczeniami lub bez ograniczeń ), numer, data wydania I organ wydający uprawnienia,
- opis wykonywanych i zakończonych czynności kierownika budowy i kierowników robót w okresie ostatnich
2 lat z podaniem miejsca I terminu rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora ( w tym adres kontaktowy, telefon, e-mail );
3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak,
Informacja na temat wadium
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 400.000,00 złotych, słownie : czterysta tysięcy złotych.
2. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank : PKO BP o/OSTROWIEC Nr rachunku : 62 1020 2674 0000 2602 0002 9066 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną i zewnętrzną, z parkingami, drogą wewnętrzną z chodnikami i małą infrastrukturą na działce Nr ewid. 102/2 położonej w Ostrowcu Św. przy ul. Kopernika 34a
3. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wnoszone w formie: w pieniądzu, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału zdeponować u Zamawiającego, a kopię załączyć do oferty.
5. W zależności od wybranej formy wymienionej w pkt. 3, wniesienie wadium należy potwierdzić poprze złożenie do oferty :
a) oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę : dowodu dokonania przelewu lub poręczenia udzielanego przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
b) oryginału : gwarancji bankowej, poręczenia bankowego, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia pieniężnego spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej.
6. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:
1) nazwa i adres Zamawiającego;
2) nazwę przedmiotu zamówienia;
3) nazwę i adres Wykonawcy;
4) termin ważności gwarancji;
8. Wadium musi być wniesione nie później niż do wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.
10. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
11. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.
12. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.
13. Zamawiający będzie żądał ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w okolicznościach, jak w pkt. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
14. W przypadku wniesienia odwołania,Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium,wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
15. Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach, jeżeli:
a) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej,
b) wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
c) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:  nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
https://zakupy.marketplanet.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
a) Kryteriami oceny ofert w aukcji elektronicznej są: cena (w złotych brutto) wykonania zamówienia – 60%, okres
rękojmi za wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia – 20%, skrócenie terminu wykonania zamówienia – 15%.
b) Oferty za kryterium oceny ofert - Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania realizacją zamówienia – 5%, zostaną ocenione przez Zamawiającego na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu ofertowym (załącznik Nr 1 do SIWZ), a uzyskane ilości pkt. zostaną podane dla wszystkich Wykonawców w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: tak
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: a) Aukcja odbywać się będzie w dniu podanym w zaproszeniu do wzięcia udziału w aukcji.
b) W toku trwania aukcji wykonawcom będą udostępnione wartości licytowanych elementów bez wskazania kogo dane postąpienie
dotyczy.
c) Wykonawca będzie posiadał bieżące informacje o stanie własnego konta punktowego za poszczególne elementy podlegające licytacji oraz punktacje pozostałych oferentów.
d) Informacje o danych z toczącej się aukcji będą podawane w systemie on line. Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
a) Aukcja odbywać się będzie według reguły zniżkowej licytacji dynamicznej, co oznacza, że każda następna oferta zostanie przyjęta tylko wówczas, gdy będzie ona niższa od oferty poprzednio złożonej przez danego Wykonawcę. Wykonawca nie będzie miał możliwości podwyższenia uprzednio zaproponowanej przez siebie oferty cenowej lub obniżyć terminu rękojmi. Aukcja zakończy się w momencie, kiedy przez ostatnie 3 minuty czasu trwania aukcji nie zostanie złożona żadna oferta. b) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji elektronicznej, Zamawiający wyznaczy termin kontynuowania aukcji elektronicznej na następny dzień roboczy po usunięciu awarii, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim zatwierdzonym postąpieniu.
c) Wykonawcy niezwłocznie po otrzymaniu zaproszenia od operatora aukcji obowiązani są do zarejestrowania konta (poprzez uzupełnienie wymaganych danych) na platformie https://zakupy.marketplanet.pl.
d) O terminie przewidzianym na rejestrację konta, Wykonawcy zostaną poinformowani w e-mailu z zaproszeniem do aukcji.
Niezarejestrowanie konta w terminie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w aukcji.
e) Login i hasło Wykonawcy są generowane automatycznie przez system po zaakceptowaniu przez operatora wniosku rejestracyjnego złożonego w systemie na wskazanej stronie, a następnie przekazywane Wykonawcy drogą elektroniczną.
f) Termin rozpoczęcia aukcji elektronicznej nie może nastąpić wcześniej niż dwa dni robocze od dnia przekazania zaproszenia.
g) Co najmniej na 1 dzień przed aukcją właściwą, zarejestrowani w systemie Wykonawcy będą mieli możliwość wzięcia udziału
w aukcji szkoleniowej, na której możliwe jest zapoznanie się z jej działaniem i sprawdzenie możliwości podpisania oferty bezpiecznym
podpisem elektronicznym. Roszczenia Wykonawcy, który nie weźmie udziału w aukcji szkoleniowej, a podczas aukcji właściwej będzie
miał problem z podpisaniem oferty, nie będą uwzględniane.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować
(minimalne wysokości postąpień):
a) Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji. Zamawiający ustala postąpienie w wysokości 10.000 zł – w zakresie ceny oraz min. jeden miesiąc w zakresie okresu rękojmi i jeden miesiąc w zakresie terminu skrócenia wykonania zamówienia.
b) W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. c) Minimalny okres rękojmi wymagany przez Zamawiającego nie może być krótszy niż 60 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót, a maksymalny okres rękojmi nie może być dłuższy niż 84 miesiące licząc od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót. Zaoferowanie dłuższego okresu rękojmi niż 84 miesiące liczone będzie, jak dla 84 miesięcy.
d) W przypadku, kiedy Wykonawca zaoferuje okres rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały krótszy niż 60 miesięcy, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy jako niezgodną z treścią SIWZ. e) Planowany termin wykonania zamówienia wynosi 18 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy. Wykonawca może zaoferować skrócenie terminu wykonania zamówienia nie więcej niż o dwa miesiące. Zaoferowanie w trakcie trwania aukcji elektronicznej skrócenia terminu wykonania zamówienia o więcej niż o dwa miesiące będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
Zamawiający mając na względzie miejsce wykonywania zamówienia, warunki i reżimy technologiczne budowy przewiduje możliwość skrócenia budowy, ale nie więcej niż o dwa miesiące licząc od daty zawarcia umowy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
a) komputer klasy PC,
b) system operacyjny: Windows 7, Vista, XP, Linux. Zalecany: Windows 7,
c) przepustowość łącza minimum: 64kbit/s d)
przeglądarka internetowa: Internet Explorer od wersji 8.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania Microsoft, Firefox od wersji 10.0 w wersjach wspieranych przez producenta oprogramowania Mozilla e) zalecana rozdzielczość: 1024 x 768
f) komunikacja szyfrowana certyfikatem SSL g) uprawnienia administratora do instalacji wtyczek ActiveX (IE) oraz Jar (Firefox)
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
a) Wykonawca musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem
oraz czytnik do ww. karty.
b) Wykonawcy, którzy dysponują podpisem elektronicznym wystawionym przez zagraniczny podmiot certyfikujący,
zobowiązani są dołączyć do oferty wzór takiego podpisu. Zamawiający przekaże następnie taki wzór podpisu do administratora systemu.
c) W formularzu ofertowym należy wpisać osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej.
W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż podpisująca ofertę należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane
przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy w aukcji
elektronicznej.
d) Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty nie podlegające odrzuceniu.
Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane do Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja jednoetapowa
Czas trwania:  Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
a) Podstawowy czas trwania aukcji elektronicznej to 15 minut.
b) Dogrywka będzie miała miejsce, jeśli w ciągu ostatnich 3 minut czasu trwania aukcji zostanie złożona nowa oferta (nowe postąpienie).
W takim przypadku aukcja zostanie przedłużona od momentu złożenia nowej oferty o 3 minuty plus liczba sekund dopełniająca
rozpoczętą minutę, o ile nie padnie kolejna, przedłużająca ją oferta.
c) W przypadku nie przeprowadzenia aukcji lub gdy po jej przeprowadzeniu nie ulegnie zmianie najkorzystniejsza oferta wybrana na
podstawie ofert złożonych na piśmie – wiążąca jest ocena ofert złożonych na piśmie.
d) Zamawiający nie odwoła aukcji elektronicznej po jej przeprowadzeniu ani też nie unieważni postępowania aukcyjnego w przypadku
wystąpienia problemów związanych z czytnikiem kart lub PIN-em po stronie wykonawcy lub po stronie wystawcy certyfikatu.
e) Jeżeli w wyniku przeprowadzenia aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza z niższą ceną niż zaoferowana
przez Wykonawcę na piśmie i korzystniejszym okresem gwarancji i rękojmi, zwycięzca przed podpisaniem umowy dostarczy
Zamawiającemu zestawienie ceny brutto wykonania przedmiotu zamówienia i nowego okresu gwarancji i rękojmi w nowym
formularzu ofertowym uwzględniającym wynik aukcji.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena wykonania zamówienia    60
Okres rękojmi za wykonane roboty oraz zamontowane urządzenia    20
skrócenie terminu wykonania zamówienia    15
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osoby wyznaczonej do kierowania realizacją zamówienia    5
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania
stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów
oceny ofert wskazanych
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr    czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne jest dokonywanie zmian Umowy o charakterze nieistotnym, przez co należy rozumieć zmiany
nieodnoszące się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane
w momencie wszczęcia procedury, mającej na celu zawarcie Umowy, nie miałyby wpływu na ilość podmiotów
zainteresowanych tą procedurą. W powyższym kontekście nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy
Prawo zamówień publicznych przykładowo: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
Umowy, numeru rachunku.
2. Określając warunki dokonania dopuszczalnej zmiany Umowy, sporządza się protokół konieczności, biorąc pod uwagę
w szczególności: 1) opis zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany i sposób jego wyliczenia,
4) wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, 5) czas wykonania zmiany, 6) wpływ zmiany na termin zakończenia Umowy.
3. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem
podanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 2-6,
pod warunkiem, że wystąpiła jedna z okoliczności wymienionych w § 13 ust. 2 pkt. 2 lit. b) Umowy. Nie dopuszcza się zmiany ww.
osób przed rozpoczęciem wykonywania robót. Zmiana osoby musi być uzasadniona. Niedopuszczalna zmiana osób,
o których mowa w § 10 ust. 2 pkt. 2 – 5 Umowy może być podstawą do rozwiązania Umowy z wyłącznej winy Wykonawcy.
2) Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie
ma lub będzie miało wpływ na wykonanie Umowy w przypadku: a) powstania konieczności wykonania zamówień
dodatkowych, których wykonanie jest niezbędne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
c) szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych (długotrwałe powyżej 10 dni silne mrozy poniżej 15˚C,
ulewne i długotrwałe ulewne deszcze, ponad normowe opady śniegu, długotrwałe powyżej 10 dni wysokie temperatury powyżej 30˚C
powyżej 10 dni ) uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych z zachowaniem wymaganej technologii, przeprowadzanie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, o ile nie dało się tego przewidzieć i / lub wykonać w innym terminie,
d) siły wyższej lub klęski żywiołowej. 3) W przypadku wykonywania robót zamiennych lub ograniczenia zakresu
rzeczowego przedmiotu Umowy, o czym mowa w SIWZ rozdz. IV pkt. 9, z zastrzeżeniem nieprzekroczenia części
wykraczającej poza określenie przedmiotu Umowy zawarte w SIWZ – zmiana może dotyczyć wynagrodzenia,
wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z robotami
zamiennymi lub ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy. 4) W przypadku wykrycia wad dokumentacji
projektowej na etapie wykonywania Umowy – gdy okoliczność ta wpłynęła na konieczność zmiany wynagrodzenia,
wymogów w zakresie odbioru robót, terminu wykonania i innych okoliczności powstałych w związku z zaistniałą wadą
dokumentacji projektowej i zmiany te będą konieczne gdyż kontynuacja wykonania Umowy groziłaby powstaniem Obiektu
obarczonego wadą. 5) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizację przedmiotu Umowy.
6) Zamawiający może dopuścić zmiany zakresu rzeczowego przedmiotu Umowy, które są następstwem:
a) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 Prawo budowlane zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są
one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
b) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań
zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub Inżyniera,
c) zmiany dokonane zostały podczas wykonywania robót budowlanych i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego
projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane, lub dokonane zostały zgodnie
z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane. 7)
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może dopuścić wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej,
w trakcie prowadzenia inwestycji w zakresie technologii wykonania elementów robót lub poprawy funkcjonalności pomieszczeń
Obiektu. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę lub Zamawiającego rozwiązanie jest lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt i nie prowadzi do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagać
będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, a jeżeli będzie tego wymagał, to również
zmiany decyzji pozwolenia na budowę. 4. W przypadku zmniejszenia / ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, wynagrodzenie
przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie udokumentowane poniesione
już koszty tego zakresu rzeczowego. 5. Jeżeli w toku realizacji przedmiotu Umowy Strony ustalą wykonanie robót zamiennych,
to roboty pierwotnie planowane zostaną wyłączone z zakresu podstawowego przedmiotu Umowy na podstawie zakresu zmian
określonych w protokołach konieczności oraz na podstawie cen jednostkowych i czynników kalkulacyjnych określonych w
kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Zakres robót zamiennych zostanie określony w protokole konieczności oraz przedmiarze
robót sporządzonym przez Inżyniera. Natomiast wynagrodzenie z tytułu wykonania robót zamiennych zostanie ustalone na
podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych
okoliczności w formie opisowej i ich uzasadnienie w protokole konieczności. 6. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany,
w sytuacji konieczności realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, nieobjętych
podstawowym zakresem przedmiotu Umowy, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności
dotyczących zamienności instalacji, zamówionych w ramach podstawowego zakresu przedmiotu Umowy,
2) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) łączna wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 50% wartości przedmiotu Umowy
określonej w § 9 ust. 1. 7. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Umowy, jeżeli zostaną spełnione łącznie
poniższe warunki : 1) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający,
działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 1) łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości
przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. 8. Przewiduje się możliwość dokonania zmiany Wykonawcy,
z którym zawarto Umowę, i którego ma zastąpić nowy Wykonawca : 1) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia,
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą
innych istotnych zmian umowy, 2) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego
podwykonawców. 9. Zmiany, niezależnie od wyżej wymienionych uznaje się za istotne, jeżeli :
1) zmienia się ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu,
2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy, ale zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w prowadzonym postępowaniu o udzielenie
zamówienia, to wzięliby lub mogliby wziąć udział inni Wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści,
b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie,
c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikający z Umowy,
d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, z którym Zamawiający zawarł Umowę, nowym Wykonawcą,
w przypadkach innych niż wymienione w ust. 8 pkt 1. 10. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
(VAT), która wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, wynagrodzenie brutto określone w § 9 ust. 1
ulegnie zmianie w sposób odpowiedni – tak, aby odpowiadało zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu objętego
Umową, który na dzień zmiany stawki VAT nie został jeszcze rozliczony. 11. W przypadku zmiany wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę ( tj. Dz. U. z 2015r poz. 2008 , wynagrodzenie ulegnie zmianie w zakresie wynagrodzenia
osobowego podlegającego ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia
przez Wykonawcę. W takiej sytuacji Wykonawca będzie zobowiązany udowodnić, że ww. zmiany będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia. 12. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 i 7 Zamawiający, po dokonaniu zmiany
Umowy, zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 20/01/2017, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków
z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:Pliki do pobrania (spakowane do formatu zip ):


Program do odczytu plików *.pdf - do pobrania tutaj

Program do otwierania plików *.zip - do pobrania tutaj


Pliki do pobrania w formacie *.ath

Pliki do pobrania w formacie *.prd


Dokumenty do pobrania:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Data publikacji: 2016-12-20 09:03:31, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
Formularz ofertowy
Data publikacji: 2016-12-20 09:05:46, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Data publikacji: 2016-12-20 09:08:02, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Data publikacji: 2016-12-20 09:09:17, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia z postępowania podmiotów i podwykonawców
Data publikacji: 2016-12-20 09:10:09, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
ZOBOWIĄZANIE
Data publikacji: 2016-12-20 09:11:06, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
OŚWIADCZENIE przynależność do gr. kapitałowej
Data publikacji: 2016-12-20 09:12:37, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
Wzór umowy na roboty budowlane
Data publikacji: 2016-12-20 09:16:13, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
Harmonogram
Data publikacji: 2016-12-20 09:59:46, Osoba, która opublikowała załącznik: Joanna Kasprzyk-Pater
Informacja o zmianie ogłoszenia
Data publikacji: 2017-01-04 14:33:36, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Plik do pyt. 1
Data publikacji: 2017-01-12 13:15:04, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Mocowanie ocieplenia
Data publikacji: 2017-01-12 13:16:19, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Mocowanie płyt elewacyjnych
Data publikacji: 2017-01-12 13:16:52, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Mocowanie płyt elewacyjnych
Data publikacji: 2017-01-12 13:17:14, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Mocowanie płyt elewacyjnych
Data publikacji: 2017-01-12 13:17:38, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Mocowanie płyt elewacyjnych
Data publikacji: 2017-01-12 13:18:26, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Ogrodzenie rzut i widok
Data publikacji: 2017-01-12 13:21:39, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Przelew dachowy
Data publikacji: 2017-01-12 13:34:05, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Słupek ogrodzenia
Data publikacji: 2017-01-12 13:34:34, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Szyb windowy
Data publikacji: 2017-01-12 13:34:59, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Winda - karta techniczna
Data publikacji: 2017-01-12 13:35:26, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Winda - karta techniczna
Data publikacji: 2017-01-12 13:36:14, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Winda - karta techniczna
Data publikacji: 2017-01-12 13:36:36, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
1. Analiza oświetlenia i nasłonecznienia projektowanych budynków
Data publikacji: 2017-02-02 19:28:47, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Opis do PZT
Data publikacji: 2017-02-02 19:29:27, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Opis do projektu ZT oraz kanalizacji deszczowej
Data publikacji: 2017-02-02 19:31:35, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Opis do projektu ZT oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej
Data publikacji: 2017-02-02 19:32:09, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Profile
Data publikacji: 2017-02-02 19:33:19, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Profile
Data publikacji: 2017-02-02 19:33:51, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Profil kan. sanit.
Data publikacji: 2017-02-02 19:35:27, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Profil kan. sanit.
Data publikacji: 2017-02-02 19:35:52, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Profil przyłącza wody
Data publikacji: 2017-02-02 19:38:15, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Profil woda
Data publikacji: 2017-02-02 19:38:43, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Schemat pergoli
Data publikacji: 2017-02-02 20:01:51, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Schemat pergoli
Data publikacji: 2017-02-02 20:02:46, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.1 elewacja północna
Data publikacji: 2017-02-02 20:04:52, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.1 elewacja południowa
Data publikacji: 2017-02-02 20:05:39, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.1 elewacja zachodnia
Data publikacji: 2017-02-02 20:06:22, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud. 1 elewacja wschodnia
Data publikacji: 2017-02-02 20:07:08, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.1 rzut dachu
Data publikacji: 2017-02-02 20:07:59, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.1 przekrój A-A
Data publikacji: 2017-02-02 20:09:05, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud. 1 przekrój B-B
Data publikacji: 2017-02-02 20:09:54, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.2 elewacja północna
Data publikacji: 2017-02-02 20:11:41, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.2 elewacja południowa
Data publikacji: 2017-02-02 20:12:54, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.2 elewacja zachodnia
Data publikacji: 2017-02-02 20:14:10, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.2 elewacja wschodnia
Data publikacji: 2017-02-02 20:14:51, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.2 rzut dachu
Data publikacji: 2017-02-02 20:15:38, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.2 przekrój A-A
Data publikacji: 2017-02-02 20:16:38, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Bud.2 przekrój B-B
Data publikacji: 2017-02-02 20:17:30, Osoba, która opublikowała załącznik: Mariusz Malinowski
Osoba, która opublikowała informację: Joanna Pater
Data opublikowania w BIP: 2016-12-20 08:40:57

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2017-02-03 09:53:55

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Mariusz Malinowski
Data wytworzenia informacji: 2016-12-20

Liczba wyświetleń: 3040

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:02:19
 • Został usuniety załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:02:58
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:03:31
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:03:41
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:05:46
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:06:55
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:08:02
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:09:17
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:10:09
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:11:06
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:12:37
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:16:13
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:55:46
 • Został usuniety załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:55:58
 • Został usuniety załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:59:08
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:59:18
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2016-12-20 09:59:46
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 10:03:29
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 11:11:56
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 11:17:48
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 11:19:12
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 11:20:20
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 11:22:50
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 11:25:42
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2016-12-20 11:27:52
 • Przetarg został zaktualizowany przez Anna Dymanowska o 2016-12-21 11:41:06
 • Przetarg został zaktualizowany przez Anna Dymanowska o 2016-12-21 11:51:19
 • Przetarg został zaktualizowany przez Anna Dymanowska o 2016-12-21 12:15:59
 • Przetarg został zaktualizowany przez Anna Dymanowska o 2016-12-21 12:42:33
 • Przetarg został zaktualizowany przez Anna Dymanowska o 2016-12-21 12:43:52
 • Przetarg został zaktualizowany przez Anna Dymanowska o 2016-12-21 12:56:55
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-04 14:12:28
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-04 14:23:41
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-04 14:33:36
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-04 15:08:47
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-04 15:18:49
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-04 15:22:01
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-04 15:23:17
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-04 15:25:29
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-12 12:34:40
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-12 12:47:48
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:13:52
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:15:04
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:16:19
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:16:52
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:17:14
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:17:38
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:18:26
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:21:39
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:34:05
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:34:34
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:34:59
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:35:26
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:36:14
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-01-12 13:36:36
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-16 14:31:22
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-01-16 14:32:12
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:11:37
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:28:47
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:29:27
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:31:35
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:32:09
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:33:19
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:33:51
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:35:27
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:35:52
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:38:15
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 19:38:43
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:01:05
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:01:24
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:01:51
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:02:46
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:04:52
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:05:39
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:06:22
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:07:08
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:07:59
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:09:05
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:09:54
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:11:41
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:12:54
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:14:10
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:14:51
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:15:38
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:16:38
 • Został dodany załącznik przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:17:30
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:48:33
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-02 20:51:43
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-02 21:03:33
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-03 09:46:05
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-03 09:50:35
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-03 09:52:23
 • Przetarg został zaktualizowany przez Joanna Pater o 2017-02-03 09:53:55

Strona została odwiedzona 210169 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies