Dziś jest Wtorek, 23 stycznia 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole

W 2014 roku następujące instytucje przeprowadzały kontrole Spółki:

1.    Inspekcja Ochrony Środowiska – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Kielcach
a)    05.03.2014r – 11.03.2014r
b)    23.06.2014r – 24.06.2014r
c)    16.07.2014r – 17.07.2014r
d)    18.09.2014r – pobór prób

2.    Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
a)    01.07.2014r

3.    Zakład Ubezpieczeń Społecznych
a)    11.06.2014r – 09.07.2014r

4.    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim
a)    24.02.2014r

5.    Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Kielcach
a)    21.10.2014r

6.    Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddział w Łodzi
a)    03.06.2014r
b)    22.07.2014r

7.    Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim
a)    07.02.2014r
b)    10.07.2014r – 11.07.2014r
c)    17.09.2014r
d)    30.12.2014r

8.    Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
a)    27.01.2014r - -28.01.2014r

9.    Spółka Usługowo – Handlowa „Kominiarz”
a)    12.03.2014r


Ad.1
Wszystkie kontrole przeprowadzone przez WIOŚ w Kielcach dotyczyły przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych przez użytkownika Oczyszczalni Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Pobór prób do badań fizyko – chemicznych ścieków surowych i ścieków oczyszczonych oraz osadów ściekowych. W protokołach z kontroli nie stwierdzono naruszeń
i nieprawidłowości oraz nie zastosowano żadnych sankcji.

Ad.2
Kontrola przeprowadzona w dniu 01.07.2014r dotyczyła pobrania prób wody z Oczyszczalni Ścieków na obecność Ralstonia Solanacearum. Bakterii nie stwierdzono.

Ad.3
Kontrola przeprowadzona w dniach 11.06.2014r – 09.07.2014r dotyczyła prawidłowości i rzetelności obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszania do ubezpieczenia społecznego i ubezpieczenia zdrowotnego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad.4
Kontrola przeprowadzona w dniu 24.02.2014r związana z realizacją inwestycji pn „Rozbudowa ujęcia o 470 m3/h (3 studnie zastępcze) w części obejmującej etap I- rozbudowę o 2 studnie nr 18 i nr 19, w zakresie studni nr 18 z drogą dojazdową, z zasilaniem elektrycznym stacją transformatorową, monitoringiem oraz rurociągiem tłocznym od studni nr 18 do istniejącej sieci przy studni nr 16. Z kontroli sporządzono protokół kontroli obowiązkowej i wydano pozwolenie na użytkowanie.

Ad.5
Kontrola przeprowadzona w dniu 21.10.2014r  dotyczyła realizacji
i dofinansowania z WFOŚ i GW w Kielcach inwestycji pn. „Budowa kanału sanitarnego wraz z przepompownią w ul. Las Rzeczki w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad.6
Kontrola przeprowadzona w dniach 03.06.2014r i 22.07.2014r dotyczyła reguł funkcjonowania MWiK Sp. z o.o. w celu ustalenia, czy na lokalnym rynku zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków nie nastąpiło naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji
i konsumentów poprzez nadużywanie przez Spółkę pozycji monopolistycznej – pod kątem wszczęcia ewentualnego postępowania antymonopolistycznego.
W związku z powyższym przekazano do UOKIKu wzory umów, aktualne cenniki, dane o ilości odbiorców, regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków, informację o sposobie pozyskiwania wody pitnej, informację o sieci wod. – kan., zasady przyłączeń nowych odbiorców
i informację dotyczącą warunków konkurencji w zakresie dostarczania wody na terenie Gminy i Gmin ościennych. UOKIK w wyniku w/w postępowania wydał Decyzję nr RŁO 25/2014 oraz RŁO 26/2014 z dnia 21.10.2014r zobowiązujące MWiK Sp. z o.o. do dokonania w terminie 8 miesięcy powiadomienia wszystkich odbiorców o zaistnieniu określonych zmian
w zapisach umów i zaproszenia ich do wymiany na umowy wg nowych wzorów. Stosowne działania zostały wdrożone i są realizowane.

Ad.7
Kontrola przeprowadzona na wniosek MWiK Sp. z o.o. w dniu 07.02.2014r dotyczyła zakończenia rozbudowy I etapu inwestycji pn. „Rozbudowa ujęcia
o 470 m3/h (3 studnie zastępcze) w części obejmującej etap I- rozbudowę
o 2 studnie nr 18 i nr 19, w zakresie studni nr 18 z drogą dojazdową,
z zasilaniem elektrycznym stacją transformatorową, monitoringiem oraz rurociągiem tłocznym od studni nr 18 do istniejącej sieci przy studni nr 16. Wydano opinię sanitarną w której PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zgłasza sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania w zakresie higieniczno – sanitarnym w/w inwestycji.
Kontrola przeprowadzona w dniu 24.02.2014r dotyczyła przestrzegania wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Kontrola przeprowadzona w dniu 17.09.2014r dotyczyła oceny stanu sanitarnego urządzenia wodociągowego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
Kontrola przeprowadzona w dniu 30.12.2014r dotyczyła oddania do użytku studni nr 17 wraz z zasilaniem elektrycznym, stacją transformatorową, monitoringiem ujęcia wraz z drogą dojazdową do studni w msc Sudół, gmina Bodzechów. Wydano opinię sanitarną w której PPIS w Ostrowcu Świętokrzyskim nie zgłasza sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania
w zakresie higieniczno – sanitarnym w/w inwestycji.

Ad.8
Kontrola przeprowadzona w dniach 27.01.2014r – 28.01.2014r dotyczyła przedłużenia akredytacji, uaktualnienia i korektą zakresu akredytacji.
W wyniku kontroli utrzymano akredytację i otrzymano certyfikat akredytacji do 07.06.2018r.

Ad.9
Kontrolę przeprowadzono w dniu 12.03.2014r. Dotyczyła przeglądu technicznego instalacji gazowej i sprawdzenia stanu technicznego sprawności urządzeń kominowych i podłączeń sanitarnych. Uwag nie stwierdzono.

Osoba, która opublikowała informację: Mariusz Osuch
Data opublikowania w BIP: 2013-11-28 10:14:21

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-10-05 11:18:30

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Mariusz Osuch
Data wytworzenia informacji: 2015-10-05

Liczba wyświetleń: 1095

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2013-11-28 19:36:29
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2014-03-17 13:22:13
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2015-10-05 11:18:30

Strona została odwiedzona 45379 razy
Administracja serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies