Dziś jest Piątek, 3 lipca 2020 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole

W MWiK Sp. z o.o. prowadzona jest ewidencja sprawozdań z kontroli przedsiębiorstwa. W 2018 roku następujące instytucje przeprowadzały kontrole Spółki:

1. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach
    04.01.2018
    24.05 - 05.06.2018 r.

2. Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
    30-31.01.2018 r.

3. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim
    22.05.2018 r.
    28-31.08.2018r

4. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starachowicach
    07.11.2018 r.

5. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowcu Świętokrzyskim
    24.10.2018 r.

6. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
    19.06.2018 r.
    17.09.2018 r.

7. Spółka Usługowo – Handlowa „Kominiarz” Sp. z o.o. w Kielcach
    10.04.2018r.

8. P.W. COOL-KLIMAT w Strawczynie
    18.05.2018r

Ad.1
Kontrola przeprowadzona w dniu 04.01.2018 r. roku dotyczyła umowy pożyczki nr 290/17 z dnia 20.06.2017 r. na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicy Skośnej i ulicach bocznych od ulicy Skośnej w Ostrowcu Świętokrzyskim”. Swym zakresem objęła: sprawdzenie zgodności zakresu rzeczowego realizowanego przedsięwzięcia z warunkami umowy pożyczki, sprawdzenie dokumentów formalno-prawnych związanych z realizacją zadania
i zamówieniami publicznymi , kwalifikację wydatków w zakresie poprawności sporządzania dokumentów rozliczeniowych przedkładanych w WFOŚiGW oraz ich zgodności z oryginalną dokumentacją i wykonanym zakresem rzeczowym, ustalenie działań informowania społeczeństwa o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW w Kielcach. Protokół z kontroli nie wnosi żadnych uwag i potwierdza zgodność zakresu rzeczowego wynikającego z umowy a faktycznie wykonanym zakresem robót.
Natomiast kontrola przeprowadzona w terminie 24.05.2018-05.06.2018 r. została przeprowadzona w zakresie kontroli trwałości projektu po zakończeniu realizacji projektu „Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej w Aglomeracji Ostrowiec Świętokrzyski –etap I realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie Numer POIS.0101.00-00-126/09-10 z dnia 29.06.2009 roku. Realizacja odbywała się na postawie zasad prowadzenia polityki rozwoju , w/w umowy oraz  wytycznych w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013. Zakres kontroli obejmował ustalenia: znaczących modyfikacji w ramach projektu, zachowania celu projektu, wypełniania przez beneficjenta obowiązków w zakresie informacji i promocji, właściwego przechowywania dokumentacji, ewentualnego złamania zasady podwójnego finansowania, możliwego wygenerowania dochodu, który nie został uwzględniony zgodnie z art.55 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego, sprawdzenie wskaźnika rezultatu czyli liczby osób podłączonych do wybudowanej w ramach projektu kanalizacji. w wyniku kontroli nie stwierdzono naruszeń.

Ad.2
Kontrola przeprowadzona w dniach 30-31.01.2018 r. dotyczyła ponownej oceny z rozszerzeniem zakresu akredytacji. Pismo PCA 1589-LB-2009/AB-AZ-5411-2/2018 z dnia 02.03.2018r. z nowym zakresem akredytacji – wyd. 10 z 15.02.2018. Raport z kontroli A-193-2018 nie wykazał niezgodności. Laboratorium spełnia wymagania akredytacyjne.

Ad.3
Kontrola z dnia 22.05.2018 dotyczyła oceny stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego: wodociąg Ostrowiec Świętokrzyski oraz oceny realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Natomiast zakresem kontroli przeprowadzonej w dniach 28-31.08.2018 r. była ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów, ogólnych wymogów bhp oraz warunków środowiska pracy.
Protokoły z przeprowadzonych kontroli nie wykazały żadnych uchybień w kontrolowanych obszarach Spółki.

Ad.4
Kontrola przeprowadzona w dniu 07.11.2018 na wniosek MWiK Sp z o.o. w związku z zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody w laboratorium Spółki.
W protokole z kontroli Nr SE Ib-0932/1/2018 z dnia 07.11.2018 uwag i zastrzeżeń nie wniesiono.
Konsekwencją kontroli z dnia 07.11.2018 jest wydanie decyzji Nr : SEIa-4261/46/JK/18 z dnia 06.12.2018 r. zatwierdzającej system jakości prowadzonych badań wody w laboratorium MWiK Sp z o.o.

Ad.5
Przeprowadzona w dniu 24.10.2018r. kontrola  swym zakresem obejmowała czynności kontrolno-rozpoznawcze warunków prowadzenia działań ratowniczych  ( zbiornik metanolu) w Wydziale Oczyszczalni Ścieków przy
ul. Mostowej 72. W protokole PZ.5585.22.2018 z dnia 24.10.2018 ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych nie wniesiono uwag i zastrzeżeń w kontrolowanych obiektach Spółki.

Ad. 6
Kontrole przeprowadzone w dniach 19.06.2018r. i 17.09.2018r. dotyczyły pobrania prób wody z Oczyszczalni Ścieków na obecność bakterii Ralstonia solanacearum. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 7
Kontrola przeprowadzone w dniu 10.04.2018r. dotyczyła okresowej kontroli przewodów kominowych, przeglądu technicznego instalacji gazowej, przeglądu i pomiarów skuteczności działania wentylacji wyciągowej mechanicznej w obiektach MWiK Sp z o.o..
Protokoły z kontroli wykazały, iż urządzenia w pomieszczeniach i obiekty  Spółki zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji w sezonie 2018/2019.

Ad. 8
Kontrola przeprowadzona w dniu 18.05.2018 roku miała na celu przegląd serwisowy i konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach Spółki. Protokoły z kontroli z dnia 18.05.2018 roku określają stan urządzeń jako dobry.

Kontrole lat ubiegłych

Osoba, która opublikowała informację: Mariusz Osuch
Data opublikowania w BIP: 2013-11-28 10:14:21

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2019-03-21 10:06:44

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2015-10-05

Liczba wyświetleń: 1923

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2013-11-28 19:36:29
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2014-03-17 13:22:13
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2015-10-05 11:18:30
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2018-04-20 07:45:34
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2018-04-20 09:21:24
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2019-03-21 09:58:53
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2019-03-21 10:05:36
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2019-03-21 10:06:44

Strona została odwiedzona 82990 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies