Dziś jest Poniedziałek, 21 czerwca 2021 r.
rozmiar tekstu: A A A

Kontrole

W MWiK Sp. z o.o. prowadzona jest ewidencja sprawozdań z kontroli przedsiębiorstwa. W 2019 roku następujące instytucje przeprowadzały kontrole Spółki:

1.Okręgowy Urząd Miar w Łodzi Wydział Zamiejscowy w Kielcach
10.10.2019 r.

2.Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Kontroli Płatników Składek w Kielcach
9-13.09.2019 r., 17.09.2019 r., 27.09.2019 r.

3.Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie
08.03.2019 r.

4.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Ostrowcu Świętokrzyskim
30.05.2019 r.
30-31.10.2019r

4.Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Starachowicach
20.11.2019 r.

5.Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Kielcach
17.06.2019 r.
16.09.2019 r.

6.Spółka Usługowo – Handlowa „Kominiarz” Sp. z o.o. w Kielcach
16.04.2019 r.

7.P.W. COOL-KLIMAT w Strawczynie
26.04.2019 r.

Ad.1.
Kontrola swym zakresem obejmowała przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych, sprawdzenie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli metrologicznej. Dodatkowo sprawdzono posiadanie przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu ważnych dowodów kontroli, przestrzeganie spełnienia warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej. Protokół z kontroli nie wnosi żadnych uwag . Żadnych nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad.2.
Swym zakresem kontrola obejmowała prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz inne składki, do pobierania których zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Różnica w podstawach wymiaru składek na Fundusz Pracy rozksięgowana w trakcie kontroli. Nieprawidłowości kontrola nie wykazała.

Ad.3
Kontrola dotyczyła ponownej oceny z rozszerzeniem zakresu akredytacji. Pismo PCA 1589-LB-2009/AB-AZ-5411-2/2018 z dnia 05.06.2019 r. z nowym zakresem akredytacji – wyd. 11 z 24.05.2019 r.. Raport z kontroli A-359-2019 nie wykazał niezgodności, akredytacja nr AB 1190 zostaje utrzymana w dotychczasowym zakresie, z uwzględnieniem rozszerzenia akredytacji. Laboratorium spełnia wymagania akredytacyjne.

Ad.3
Kontrola z dnia 30.05.2019 r. dotyczyła oceny stanu sanitarno-technicznego urządzenia wodociągowego: wodociąg Ostrowiec Świętokrzyski, ujęć wodnych Kąty Denkowskie, zbiornik wody czystej Szewna oraz oceny realizacji wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
Natomiast zakresem kontroli przeprowadzonej w dniach 30-31.10.2019 r. była ocena stanu sanitarno-technicznego obiektów, ogólnych wymogów bhp, warunków środowiska pracy oraz zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. Dodatkowo dotyczyła przestrzegania przepisów o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.
Protokoły z przeprowadzonych kontroli nie wykazały żadnych uchybień w kontrolowanych obszarach Spółki.

Ad.4
Kontrola przeprowadzona w dniu 20.11.2019 r. na wniosek MWiK Sp z o.o. związana była z zatwierdzeniem systemu jakości prowadzonych badań wody w laboratorium Spółki –jakości wody przeznaczonej do spożycia.
W protokole z kontroli Nr SE Ib-0932/426/2019 z dnia 20.11.2019 r. uwag i zastrzeżeń nie wniesiono. Ponad to potwierdzono fakt, iż badania wody w Laboratorium Spółki prowadzone są na wysokim poziomie , czego dowodem jest uzyskanie Certyfikatu Akredytacji. Kontrola zatwierdziła  system jakości prowadzonych badań wody w Laboratorium MWiK Sp z o.o.

Ad. 5
Obie kontrole przeprowadzone w 2019 r. dotyczyły pobrania prób wody
z Oczyszczalni Ścieków do badania na obecność bakterii Ralstonia solanacearum. Nieprawidłowości nie stwierdzono.

Ad. 6
Przeprowadzona kontrola dotyczyła okresowej kontroli przewodów kominowych, przeglądu technicznego instalacji gazowej, przeglądu i pomiarów skuteczności działania wentylacji wyciągowej mechanicznej w obiektach MWiK Sp z o.o..
Protokoły z kontroli wykazały, iż urządzenia w pomieszczeniach i obiekty  Spółki zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji w sezonie 2019/2020.

Ad. 7
Kontrola miała na celu przegląd serwisowy, konserwacyjny urządzeń klimatyzacyjnych oraz szczelność w obiektach Spółki. Protokoły z kontroli określają stan urządzeń jako dobry.

Kontrole lat ubiegłych

Osoba, która opublikowała informację: Mariusz Osuch
Data opublikowania w BIP: 2013-11-28 10:14:21

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2020-09-23 10:39:04

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Prezes Zarządu
Data wytworzenia informacji: 2015-10-05

Liczba wyświetleń: 2216

Rozwiń rejestr zmian strony

  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2013-11-28 19:36:29
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2014-03-17 13:22:13
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2015-10-05 11:18:30
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2018-04-20 07:45:34
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2018-04-20 09:21:24
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2019-03-21 09:58:53
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2019-03-21 10:05:36
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2019-03-21 10:06:44
  • Strona została zaktualizowana przez Mariusz Osuch o 2020-09-23 10:11:45
  • Strona została zaktualizowana przez Marcin Sztaba o 2020-09-23 10:39:04

Strona została odwiedzona 94014 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies