Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Organy i osoby sprawujące funkcje


Organami Spółki są:

- Zgromadzenie Wspólników,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd Spółki.


Zgromadzenie Wspólników - Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników  należy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
2. powzięcie uchwały o podziale zysku lub o sposobie pokrycia strat,
3. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
4. udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
5. zmiana wielkości kapitału zakładowego Spółki,
6. zmiana umowy Spółki,
7. ustalanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki,
8. ustalanie wynagrodzenia stałego i zmiennego członków Zarządu,
9. przystąpienie do innej Spółki oraz stowarzyszeń branżowych, 
10. tworzenie przez Spółkę nowych Spółek,
11. podział i przekształcenie Spółki,
12. rozwiązanie i likwidacja Spółki ,
13. zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części  oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
14. nabycie i  zbycie  nieruchomości, użytkowania  wieczystego  lub udziału  w nieruchomości oraz ustanowienie  na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
15. umorzenie udziałów i określenie warunków umorzenia,
16. rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,
17. określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka Zarządu
18. rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.


Rada Nadzorcza:

Przewodnicząca Rady: Grażyna Słowik

Członkowie : Justyna Miernowska-Kandyba , Zbigniew Żak


Do   uprawnień   Rady   Nadzorczej   należy   stały  nadzór  i  kontrola nad działalnością Spółki oraz rozstrzyganie we wszystkich sprawach,  które są dla niej zastrzeżone na mocy Kodeksu spółek handlowych oraz umowy Spółki, a w szczególności:

1. ocena sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
2. ocena wniosków Zarządu Spółki dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
3. składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny Rady Nadzorczej i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium dla Zarządu Spółki,
4. kształtowanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki zgodnie z zasadami określonymi przez Zgromadzenie Wspólników,
5. reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki oraz w sporach między nimi,
6. zawieszanie w czynnościach, z ważnych powodów, członków Zarządu Spółki,
7. zatwierdzanie Regulaminu Zarządu Spółki,
8. wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki,
9. zatwierdzanie wprowadzanych w Spółce zasad wynagradzania pracowników Spółki,
10. rozpatrywanie innych spraw przedstawionych przez Zarząd Spółki,
11. powoływanie i odwoływanie  członków Zarządu Spółki.


Zarząd Spółki

Prezes Zarządu : Zbigniew Bień


1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy – składa się z Prezesa Zarządu powoływanego przez Radę Nadzorczą.
2. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki ustala Prezydent Miasta  Ostrowca Świętokrzyskiego.
3. Zarząd Spółki zarządza majątkiem Spółki i sprawami Spółki ze starannością  wymaganą  w obrocie  gospodarczym,  przy  ścisłym  przestrzeganiu  prawa, postanowień   umowy   Spółki,  a  także  regulaminów  i  uchwał powziętych   przez  Zgromadzenie   Wspólników  i   Radę   Nadzorczą  oraz   reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sadem.
4. Do  zakresu   działania  Zarządu  Spółki  należą  wszystkie  sprawy,  których  Kodeks spółek  handlowych  lub  umowa Spółki nie zastrzega dla innych organów.
5. Do składania  oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych  Spółki  oraz  do  podpisywania  dokumentów  w  imieniu  Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu.

Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:04:44

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-05-07 15:42:16

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2015-09-11

Liczba wyświetleń: 4034

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-01-23 12:34:22
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-01-23 12:34:50
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-01-23 12:35:47
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-01-23 12:38:22
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-01-23 12:39:30
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-01-23 12:41:19
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-12-15 13:46:53
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-01-28 12:58:50
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-02-24 10:25:58
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2015-03-26 14:10:58
 • Strona została zaktualizowana przez Anna Dymanowska o 2015-03-26 14:11:36
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-09-11 14:50:04
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-09-11 14:50:47
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-09-11 14:50:55
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-09-14 11:16:27
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2017-07-07 09:10:48
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2017-10-03 14:23:27
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-07 15:42:16

Strona została odwiedzona 433964 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies