Dziś jest Poniedziałek, 15 sierpnia 2022 r.
rozmiar tekstu: A A A

Zasady funkcjonowania, regulamin

Zakład Usług Pogrzebowych działa według Kodeksu Spółek Handlowych w oparciu o zatwierdzone przez Zarząd Miasta Ostrowca Św. następujące regulaminy:


1. Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ostrowcu Św.

2. Regulamin Zasad Korzystania z Usług Publicznych Świadczonych przez Zakład Usług Pogrzebowych Sp. z o.o. w Ostrowcu Św., oraz obowiązków Spółki wobec odbiorcówREGULAMIN
Cmentarza Komunalnego 
W Ostrowcu Świętokrzyskim 
Przy ul. Długiej nr 8

Celem umożliwienia oddania należnej czci zmarłym oraz dla zapewnienia porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego powierza się Cmentarz Komunalny wraz z jego urządzeniami szczególnej trosce osób przebywających na jego terenie oraz zaleca się stosowanie poniższego regulaminu.

1. Cmentarzem Komunalnym w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Długiej 8, zwanym dalej „Cmentarzem”, zarządza (administruje) na podstawie umowy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Długa 8, zwana dalej „ZUP”
2. Cmentarz jest otwarty codziennie, w okresie:
1) od 1 kwietnia do 30 września od godziny 700 do zmroku,
2) w pozostałych miesiącach od godziny 700 do 1700.
3. Osoby przebywające na terenie Cmentarza obowiązane są do:
1) zachowania ciszy, powagi i szacunku należnym zmarłym,
2) dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i w ich otoczeniu.
4. Przebywanie na terenie Cmentarza dzieci w wieku przedszkolnym dozwolone jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za zorganizowane grupy odwiedzające Cmentarz odpowiadają kierownicy tych grup.
5. Zabronione jest przebywanie na terenie Cmentarza osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,   wprowadzanie zwierząt i poruszanie się pojazdami samochodami, motocyklami i rowerami z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.
6. Sposób zagospodarowania Cmentarza regulują odrębne przepisy, zgodnie z nimi:
1) ukształtowanie grobów indywidualnych, kwater zbiorowych,
2) ustawienia nagrobków, pomników, tablic, ławek i innych znaków uczczenia zmarłych wymaga uzyskania zgody kierownika Cmentarza.
7. Dysponent grobu ( miejsca grzebalnego) zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tego miejsca oraz terenu przyległego.
8. Zabronione jest samowolne:
1) przestawianie lub wynoszenie z Cmentarza jego urządzeń i elementów wystroju,
2) sadzenie i usuwanie drzew i krzewów.
9. Śmieci, przekwitłe rośliny itp. należy wrzucać do pojemników lub odnieść w miejsce na ten cel przeznaczone.
10. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wjazd na teren Cmentarza pojazdami mechanicznymi (inwalidzi, osoby starsze), po uzyskaniu każdorazowo zgody kierownika Cmentarza.
11. Wykonawcy robót remontowo-budowlanych mogą wykonywać powierzone im prace na terenie Cmentarza tylko w dni robocze w godzinach od 700 do 1600, po uzyskaniu zezwolenia kierownika Cmentarza i dokonaniu stosownej opłaty.
12. Wykonywanie prac remontowo-budowlanych jest zabronione w okresach świąt: Wielkanocnych, Wszystkich Świętych i Bożego Narodzenia - tydzień przed i tydzień po tych świętach.
13. Organizacja ceremonii pogrzebowych na terenie Cmentarza wymaga wcześniejszego uzgodnienia z Biurem Obsługi Klienta ZUP.
14. Pogrzeby na terenie Cmentarza odbywają się, z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych, w godzinach:
1) od 700 do 1600 od poniedziałku do piątku,
2) od 700 do 1500 w soboty.
15. Wszelkie opłaty za usługi pogrzebowe przyjmuje tylko Biuro Obsługi Klienta ZUP.
16. Wykonanie usług pogrzebowych na terenie Cmentarza przez podmioty nieposiadające stosownych uprawnień jest zabronione.
17. Biuro Obsługi Klienta ZUP jest czynne w godzinach:
1) od 700 do 1600 od poniedziałku do piątku,
2) od 700 do 1500 w soboty.
18. Kierownik Cmentarza przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach 700 do 1500
19. Po godzinach pracy Biura Obsługi Klienta ZUP informacji zainteresowanym udziela pracownik pełniący dozór w ZUP.
20. W Biurze Obsługi Klienta znajduje się „Książka Skarg i Wniosków”, do której można wpisać swoje skargi i wnioski.
21. Pracownicy Biura Obsługi Klienta ZUP oraz pracownicy pełniący dozór w ZUP mają prawo kontroli wjazdów na teren Cmentarza.
22. Nadzór nad zarządzaniem ( administrowaniem) Cmentarzem przez ZUP z ramienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyski sprawuje Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim.
23. Regulamin został zatwierdzony przez Radę Nadzorczą ZUP uchwałą nr 15/2008 z dnia 26 sierpnia 2008 roku i od tego dnia obowiązuje.


................................................................................................................................................................................................
 Tekst jednolity opracowany na podstawie Zarządzenia nr IV/113/2016 Prezydenta 
Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2016 roku.

REGULAMIN

określający zasady korzystania z usług publicznych świadczonych przez Zakład Usług Pogrzebowych Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz obowiązki Spółki wobec odbiorców usług

Rozdział l
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ l

1. Zakład Usług Pogrzebowych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim, zwana dalej ZUP, jest spółką Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powstałą w 1993 roku na mocy Aktu założycielskiego z dnia 28 czerwca 1993 roku Repertorium „A” Nr 1682/93.
2. W zakresie uregulowań zawartych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych [j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2126];
2) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej [j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.];
3) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków [Dz. U. Nr 48 poz. 284];
4) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi [Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.];
5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie wzoru karty zgonu [Dz. U. poz. 231];
6) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku, których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby [Dz. U. Nr 152, poz. 1742];
7) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów [Dz. U. Nr 90, poz. 1013 z późn. zm.];
8) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok       i szczątków ludzkich [Dz. U. Nr 249, poz. 1866].
3. ZUP zarządza [administruje], zgodnie z umową zawartą w dniu 18 października 1999 roku z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski wraz    z późniejszymi zmianami, n/w mieniem:
1) Cmentarzem Komunalnym wraz z terenami przyległymi;
2) urządzeniami, obiektami i budowlami na terenie cmentarza, w tym: budynkiem kotłowni z garażem, pawilonem Biura Obsługi Klienta, budynkiem socjalno – administracyjnym z kaplicą oraz nadstawą uniwersalną w budynku kaplicy, zewnętrzną siecią c.o., oświetleniem zewnętrznym terenu, przyłączami wodociągowymi z hydrantem zb., parkingiem dla samochodów osobowych, drogami i placami, ogrodzeniem .

Rozdział 2
USŁUGI PUBLICZNE ŚWIADCZONE PRZEZ ZUP

§ 2

Usługami publicznymi świadczonymi przez ZUP są następujące usługi:

1) sprzedaż miejsc grzebalnych;
2) przechowywanie ciał osób zmarłych w chłodni;
3) udostępnianie do korzystania urządzeń w chłodni w celu ubierania ciała osoby zmarłej;
4) udostępnianie do korzystania kaplicy cmentarnej;
5) umożliwianie wjazdu na teren cmentarza,
6) umożliwianie wykonania grobu ziemnego lub murowanego oraz przeprowadzenia prac remontowych lub budowlanych przy grobie.

Rozdział 3

ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG PUBLICZNYCH 
ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZUP

§ 3

Zasady ogólne

1. Cmentarz komunalny otwarty jest codziennie w okresie od l kwietnia do 30 września w godzinach od 7°°do zmroku, w pozostałych miesiącach od godziny 700 do 1700.
2. Biuro Obsługi Klienta jest czynne oraz pochówki na terenie cmentarza komunalnego odbywają się (z wyłączeniem niedziel i dni świątecznych):
1) od poniedziałku do piątku w godz. od 700 do 1600,
2) w soboty w godz. od 700 do 1500.
3. Bezpośredni nadzór nad cmentarzem komunalnym sprawuje kierownik cmentarza, który przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w budynku Biura Obsługi Klienta.
4. ZUP nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.
5. Ubezpieczenie grobów i ich elementów architektonicznych od kradzieży, dewastacji, uszkodzeń spowodowanych przez osoby trzecie oraz czynniki atmosferyczne, w tym za zniszczenia powstałe na skutek złamania gałęzi drzew lub powalenia drzewa na miejsce pochówku, należy do dysponenta grobu.
6. Osoby dotknięte na Cmentarzu Komunalnym czynami przestępczymi zobowiązane są do zgłaszania tych zdarzeń do administracji cmentarza i Komendy Powiatowej Policji w Ostrowcu Świętokrzyskim.
7. W celu wykupienia miejsca grzebalnego do pochówku osoba, która organizuje pogrzeb, musi przedstawić kartę zgonu osoby zmarłej.
8. Kierownik cmentarza wyznacza miejsce pochówku na terenie cmentarza i prowadzi rejestry miejsc grzebalnych oraz grobów.
9. Wymiary miejsc grzebalnych podane w § 4 muszą być zachowane, a odstępy pomiędzy grobami powinny wynosić po 0,5 m od każdego boku.
10. Do prowadzenia prac budowlanych przy grobie, niezbędne jest posiadanie miejsca grzebalnego z prawem zabudowy.
11. W przypadku występowania wolnego terenu przy grobie, istnieje możliwość zakupu dodatkowego placu.
12. Miejsca grzebalne pod grób ziemny i grób murowany jednoosobowy sprzedawane są na 20 lat, w związku z tym po 20 latach należy uiścić opłatę za zachowanie istniejącego grobu na następne 20 lat.
13. Opłaty za przedłużenie prawa do grobu na kolejny okres należy bez wezwania uiścić do końca ostatniego roku obowiązywania opłaty. Zaległe opłaty naliczane są wg stawek obowiązujących w dniu wnoszenia zaległej opłaty i pobierane są na okres 20 lat, licząc od pierwszego nieopłaconego roku, tak, aby była zachowana ciągłość w opłatach.
14. Wcześniejszy wykup miejsca grzebalnego pod grób jest uwarunkowany głównie wolnym terenem na cmentarzu komunalnym.
15. Osoby zainteresowane wcześniejszym wykupem miejsca grzebalnego muszą zwrócić się na piśmie do Zarządu ZUP z podaniem przyczyny wykupu, np. zły stan zdrowia, przewlekła choroba itp. Podania realizowane są po zatwierdzeniu przez Prezesa Zarządu ZUP. O kolejności realizacji podań decyduje data wpływu wniosku oraz możliwość realizacji we wskazanej przez zainteresowanego lokalizacji.
16. Wszelkie opłaty związane z zakupem usług świadczonych przez ZUP dokonuje się wg obowiązującego cennika w Biurze Obsługi Klienta:
1) w dni robocze w godzinach od 700 do 1600,
2) w soboty w godzinach od 700 do 1500.

§ 4

Sprzedaż miejsc grzebalnych 

1. Sprzedaży podlegają miejsca grzebalne o następujących wymiarach:
1) pod grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy - plac o wym. 1,0 m x 2,0 m;
2) pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy - plac o wym. 1,3 m x 2,3 m;
3) pod grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy- plac o wym. 2,6 m x 2,3 m;
4) pod każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy – plac o wym. 1,3 m x 2,3 m;
5) pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy - plac o wym. l, 3 m x 2,5 m;
6) pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy - plac o wym. 1,3 m x 2,5 m;
7) pod grób dziecięcy ziemny lub murowany do pochowania dzieci do 6 lat - plac o wymiarach 0,6 m x 1,2 m;
8) pod grób urnowy ziemny pojedynczy - plac o wym. 0,6 m x 0,6 m;
9) pod grób urnowy murowany pojedynczy – plac o wym. 0,8 m x 0,8 m;
10) pod grób murowany wielournowy – plac o wym. 1 m x 2 m.
2. Ponadto umożliwia się:
1) nabycie dodatkowego placu przy grobie;
2) nabycie miejsca w kolumbarium;
3) wcześniejszy wykup miejsca pod grób murowany jednomiejscowy - plac o wym. 1,3 m x 2,5 m;
4) wcześniejszy wykup każdego następnego miejsca pod grób murowany jednomiejscowy - plac o wym. 1,3 m x 2,5 m;
5) wcześniejszy wykup placu pod grób urnowy murowany pojedynczy – plac o wym. 0,8 m x 0,8 m;
6) wcześniejszy wykup placu pod grób murowany wielournowy – plac o wym. 1 m x 2 m;
7) wcześniejszy zakup miejsc w kolumbarium;
8) nabycie miejsca na dochowanie urny do istniejącego grobu ziemnego lub murowanego;
9) przedłużenie prawa do grobu na następne 20 lat;
10) zmianę formy istniejącego grobu;
11) odzyskanie miejsca w grobie murowanym po pogłębieniu szczątków,
12) nabycie za dodatkową opłatą placu pod grób murowany, usytuowanego przy alejce.

§ 5 

Zasady dysponowania prawem do miejsca grzebalnego lub grobu 

1. Dysponentem prawa do miejsca grzebalnego lub grobu jest osoba, która to prawo wykupiła na terenie cmentarza komunalnego.
2. W przypadku śmierci dysponenta, gdy nie został on pochowany w wykupionym miejscu grzebalnym lub grobie, prawo do jego dysponowania przechodzi zgodnie ze wskazaną kolejnością na:
1) pozostałego małżonka;
2) krewnych zstępnych (dzieci, wnuki itd.);
3) krewnych wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.);
4) krewnych bocznych do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie);
5) powinowatych w linii prostej do 1 stopnia (teść, teściowa);
chyba że osoba, której pierwszeństwo w tym zakresie jest dalsze, przedstawi prawomocne orzeczenie sądu, wskazujące ją jako osobę uprawnioną do dysponowania miejscem grzebalnym lub grobem
3. Dysponent miejsca grzebalnego lub grobu nie jest uprawniony do dokonania cesji prawa do miejsca grzebalnego lub grobu na rzecz przedsiębiorców, dla których nabycie tego prawa stanowi przedmiot obrotu gospodarczego.
4. Strony zawierające umowę cesji (przekazania) prawa do miejsca grzebalnego lub grobu są zobowiązane, w terminie 7 dni od zawarcia umowy cesji, zawiadomić o tym kierownika cmentarza, przedstawiając oryginał umowy cesji oraz składając pisemne oświadczenie, że nabyte prawo do miejsca grzebalnego lub grobu nie będzie stanowić przedmiotu obrotu gospodarczego.
5. Nabywca uzyskuje prawo do miejsca grzebalnego lub grobu na okres, jaki pozostał do upływu terminu jego wykupu.
6. Dotychczasowemu dysponentowi nie przysługują w związku ze zbyciem prawa do miejsca grzebalnego lub grobu żadne roszczenia względem ZUP.
7. Na powyższych zasadach dopuszczalna jest zamiana miejsc grzebalnych lub grobów pomiędzy dysponentami, pod warunkiem, iż oba miejsca grzebalne lub groby wykupione są na terenie cmentarza komunalnego.
8. Prawo do pochowania zwłok ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, tj.:
1) pozostały małżonek;
2) krewni zstępni (dzieci, wnuki itd.);
3) krewni wstępni (rodzice, dziadkowie itd.);
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa (rodzeństwo, ciotki, stryjowie, kuzynowie);
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia. (teść, teściowa).
9. Osoby te mogą wykonywać swoje uprawnienia we wskazanej wyżej kolejności, chyba że osoba, której pierwszeństwo w tym zakresie jest dalsze, przedstawi prawomocne orzeczenie sądu wskazujące ją jako osobę uprawnioną.
10. Prawo pochowania zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
11. Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
1) na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok – za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2) na zarządzenie prokuratora lub sądu;
3) na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
12. Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne (wg wykazu ustalonego przez Ministra Zdrowia) nie mogą być ekshumowane przed upływem 2 lat od dnia zgonu (nie dotyczy to zarządzenia prokuratora lub sądu oraz decyzji właściwego inspektora sanitarnego).
13. Koszty ekshumacji ponosi osoba uprawniona lub podmiot wymieniony w § 5 ust. 11 pkt 2, na wniosek których dokonano ekshumacji.
14. Uprawniony, na wniosek którego dokonano ekshumacji zwłok, a który nie wnosi zastrzeżenia na kolejne 20 lat (nie przedłuża prawa do grobu), jest zobowiązany doprowadzić miejsce grzebalne do stanu pierwotnego, tj. usunąć trwałą zabudowę w postaci nagrobka we własnym zakresie lub pokryć wszelkie koszty związane z tymi pracami.
15. W przypadku nie uiszczenia opłaty za zachowanie istniejącego grobu, miejsce to kwalifikuje się do likwidacji.
16. Likwidacja miejsca pochówku jest poprzedzona informacją umieszczoną na miejscu pochówku i tablicy informacyjnej na cmentarzu na co najmniej 3 miesiące przed terminem likwidacji.
17. Z czynności związanych z likwidacją miejsca pochówku ZUP sporządza protokół.
18. Pozostawione nagrobki z likwidowanych grobów ZUP usuwa z terenu cmentarza.

§ 6

Korzystanie z chłodni [przechowalni]

1. Chłodnia przyjmuje ciała osób zmarłych do przechowania przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, w tym także w niedzielę i święta.
2. Ciała do chłodni przyjmowane są w dni robocze w godzinach od 700 do 1500 przez pracownika chłodni, w pozostałych dniach i godzinach przez osoby uprawnione przez Zarząd ZUP.
3. Dokumentem uprawniającym do przyjęcia ciała osoby zmarłej do chłodni jest zaświadczenie o zgonie wydane przez lekarza, karta zgonu lub akt zgonu.
4. Opłatę za przechowanie w chłodni ciała osoby zmarłej osoba uprawniona do jego pochowania dokonuje w Biurze Obsługi Klienta zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.
5. Wydawanie ciała osoby zmarłej osobom uprawnionym do jego pochowania odbywa się wyłącznie w godzinach pracy ZUP, tj. w dni robocze w godzinach od 700 do 1600 oraz w soboty w godzinach od 700 do 1500.

§ 7

Korzystanie z urządzeń w przechowalni

1. Osoba zainteresowana może korzystać z urządzeń w przechowalni w celu ubierania zwłok, po uprzednim dokonaniu opłaty i uzgodnieniu terminu w Biurze Obsługi Klienta.
2. Osoba ubierająca zwłoki może korzystać z materiałów opatrunkowych, kosza na odpady i brudną odzież, stołu do ubierania, energii elektrycznej, wody, prześcieradeł i ręczników jednorazowego użytku.

§ 8

Korzystanie z kaplicy cmentarnej

1. Kaplica cmentarna czynna jest w dni robocze w godzinach od 700 do 1600, a w soboty w godzinach od 700 do 1500.
2. Kaplica jest przystosowana do przeprowadzania uroczystości pogrzebowych różnych wyznań.
3. Na 30 minut przed planowaną uroczystością pracownicy ZUP wystawiają trumnę z ciałem w kaplicy.
4. W kaplicy cmentarnej możliwe jest otwarcie trumny w celu pożegnania osoby zmarłej przez rodzinę i osoby bliskie oraz położenie przy trumnie wieńców i kwiatów.
5. Po uroczystości w kaplicy trumna z ciałem jest wyprowadzana do kościoła lub na cmentarz.

§ 9

Korzystanie z Cmentarza Komunalnego

1. Przepisy porządkowe obowiązujące na terenie cmentarza określa Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Długiej 8.
2. W celu wykonania prac remontowo-budowlanych na terenie cmentarza należy:
1) uzyskać zgodę od ZUP na prowadzenie prac z określeniem ich charakteru. Zezwolenie na wykonanie prac remontowo-budowlanych wydaje się tylko osobom mającym prawo do grobu. Zezwolenie ważne jest przez okres 1 roku od daty wydania. W przypadku upływu terminu ważności należy ponownie uzyskać zezwolenie;
2) uzyskać zezwolenie na wjazd dokonując opłaty za wjazd na teren cmentarza. Zezwolenie na wjazd na teren cmentarza wydaje się do konkretnego zezwolenia na wykonanie prac remontowo-budowlanych. Opłatę za wjazd uiszcza Wykonawca, wskazany w zezwoleniu na wykonanie prac remontowo-budowlanych w dniu rozpoczęcia prac i jest ona ważna w dniu wystawienia;
3) dokonać wpłaty kaucji w przypadku budowy, remontu nagrobka lub budowy grobu murowanego lub grobu urnowego murowanego. Kaucję wnosi Wykonawca. Kaucja stanowi zabezpieczenie na pokrycie ewentualnych kosztów wykonania zastępczego, wynikającego z konieczności naprawienia powstałych szkód lub kosztów uporządkowania terenu po robotach wykonywanych przez Wykonawcę. Kaucja zwracana jest po zakończeniu budowy, uporządkowaniu terenu oraz po sprawdzeniu prawidłowości wykonania tych prac przez uprawnionego pracownika ZUP. Kaucja jest rozliczana na podstawie „Protokołów przekazania i odbioru robót”. Kaucję należy rozliczyć do końca każdego roku kalendarzowego. W przypadku nie rozliczenia kaucji za dany rok kalendarzowy, Wykonawca nie otrzyma zezwolenia na wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz zezwolenia na wjazd na teren cmentarza w roku następnym.
3. Za uzyskanie zgody na prowadzenie prac remontowo – budowlanych oraz za wjazdy na teren cmentarza ZUP pobiera stosowne opłaty wg obowiązującego cennika.
4. Wykonawcy prac remontowo-budowlanych mogą wykonywać powierzone im prace na terenie cmentarza w dni robocze w godzinach od 700 do 1600, a w soboty w godzinach od 700do 1500.
5. Wykonawcom wszelkich robót zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowywanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach. Ponadto zabrania się wnoszenia i wynoszenia elementów konstrukcyjnych nagrobków lub grobów przez ogrodzenie cmentarza.
6. Budowa grobów murowanych musi być realizowana zgodnie z zasadami konstrukcji określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków [Dz. U. Nr 48, poz. 284].
7. Ze względów technologicznych do budowy n/w grobów murowanych w celu wywozu ziemi, należy wykupić minimum:
1) 2 wjazdy na teren cmentarza do budowy grobu murowanego jednoosobowego lub grobu murowanego wielournowego;
2) 3 wjazdy na teren cmentarza do budowy grobu murowanego dwuosobowego;
3) 5 wjazdów na teren cmentarza do budowy grobu murowanego trzyosobowego;
4) 6 wjazdów na teren cmentarza do budowy grobu murowanego czteroosobowego.
W przypadku, gdy wykupiona ilość wjazdów będzie niewystarczająca, Wykonawca może wykupić następne pojedyncze wjazdy.
8. Roboty budowlane na cmentarzu, w szczególności budowa grobu murowanego i grobu murowanego urnowego, ustawienie nagrobka, remont nagrobka, wykonanie wylewki wokół grobu, montaż ławek oraz galanterii żałobnej wokół grobu (gazony, lampiony), mogą być prowadzone wyłącznie po uprzednim przekazaniu Wykonawcy terenu budowy przez pracownika administracji cmentarza oraz wniesieniu należnych opłat, wynikających z obowiązującego cennika.
9. Przekazanie terenu budowy Wykonawcy następuje w formie „Protokołu przekazania i odbioru robót”, który zawiera:
1) imię i nazwisko Wykonawcy lub nazwę firmy;
2) adres Wykonawcy;
3) lokalizację miejsca robót: kwatera, rząd, grób oraz nazwisko osoby zmarłej;
4) wymiary wytyczonego miejsca;
5) numer zezwolenia na prowadzenie danych prac remontowo-budowlanych;
6) rodzaj planowanych robót;
7) ilość wjazdów na teren cmentarza;
8) klauzulę, w której Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących na cmentarzu: zasad zabudowy – przestrzegania określonych w zezwoleniu wymiarów grobów oraz zakresu robót, zasad prowadzenia robót, w szczególności dotyczących wywozu gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach budowlanych, a także naprawienia wszelkich powstałych w wyniku prac szkód oraz przywrócenia otoczenia do stanu poprzedniego.
10. Prace określone w zezwoleniu Wykonawca powinien zrealizować w okresie 2 miesięcy od daty przekazania terenu budowy, zawartej w „Protokole przekazania i odbioru robót”.
11. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uprzątnięcia terenu, wywozu wszystkich materiałów i gruzu pozostałych po robotach, aby na terenie robót i w jego otoczeniu nie pozostały zabrudzenia ani uszkodzenia, a także do naprawienia wszelkich powstałych w wyniku robót szkód.
12. Zakończenie robót wymaga zgłoszenia do administracji cmentarza celem dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od zakończenia robót.
13. Odbioru dokonuje się w obecności Wykonawcy najpóźniej w terminie 1 dnia roboczego od dnia zgłoszenia. Odbiór robót potwierdza się na „Protokole przekazania i odbioru robót” określonym w § 9 ust. 9, który podpisują obie strony.
14. W przypadku niewykonania obowiązków określonych w § 9 ust. 11, ZUP uprawniony będzie do powierzenia ich zastępczego wykonania osobie trzeciej, a kosztami wykonania zastępczego obciąży Wykonawcę.
15. ZUP może odmówić wydania zezwolenia na wykonanie prac remontowo-budowlanych oraz zezwolenia na wjazd na teren cmentarza dla Wykonawcy, który uprzednio wykonał roboty niezgodnie z warunkami zezwolenia lub bez uzyskania zezwolenia, do czasu usunięcia nieprawidłowości lub zapłaty kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez ZUP lub wniesienia nieuiszczonych wcześniej opłat.
16. ZUP może wstrzymać zezwolenia na wjazd na teren cmentarza do kolejnych robót Wykonawcy, który nie wywiązał się z obowiązku zgłoszenia odbioru wcześniejszych robót w terminie określonym w § 9 ust. 10, do momentu odbioru wcześniejszych robót.

Rozdział 4

OBOWIĄZKI ZUP WOBEC ODBIORCÓW USŁUG

§ 10

ZUP zobowiązuje się wobec odbiorców usług do:
1) wykonania usługi i dokumentowania jej zgodnie z przepisami prawa;
2) prowadzenia ewidencji grobów i uprawnień osób do grobów;
3) nadzoru nad godnym i spokojnym przebiegiem uroczystości pogrzebowych.

Rozdział 5

SKARGI, WNIOSKI I REKLAMACJE 

§ 11

1. Wnioski i skargi należy kierować do kierownika cmentarza lub jego zastępcy w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 700 do 1500 w budynku Biura Obsługi Klienta.
2. W Biurze Obsługi Klienta znajduje się „Książka Skarg i Wniosków”, do której również można wpisać skargi i wnioski.
3. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez ZUP należy składać do kierownika cmentarza lub jego zastępcy. Reklamacje może składać wyłącznie osoba zamawiająca usługi.
4. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, telefonicznie (tel. 41 247 84 84) lub mailem (zupostrowiecbok@wp.pl).
5. Maksymalny czas rozpatrywania reklamacji może trwać 14 dni.
6. W przypadku uzasadnionej reklamacji usługi, ZUP jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez klienta kosztów usługi lub ich części w zależności od zakresu reklamacji.
7. Od decyzji kierownika cmentarza w zakresie skarg i reklamacji przysługuje odwołanie do Zarządu ZUP.

Rozdział 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

1. ZUP ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszego Regulaminu w zakresie obowiązków na nim spoczywających.
2. Opłaty za usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, określane są zarządzeniami Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
3. W zakresie spraw porządkowych ma zastosowanie Regulamin Cmentarza Komunalnego w Ostrowcu Św. ul. Długa 8, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą ZUP.
4. Organem właściwym do zatwierdzania niniejszego Regulaminu, jak i też do jego zmiany, jest Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:04:44

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2016-05-17 14:15:24

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 7654

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2013-11-22 13:31:56
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2013-11-22 13:52:14
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2013-11-22 14:00:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2013-11-22 14:06:34
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2013-11-22 14:09:37
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 11:50:27
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:25:33
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:32:36
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:32:43
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:41:23
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:42:54
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:43:01
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:43:07
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:49:37
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 13:49:42
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 14:03:32
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 14:10:32
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 14:10:37
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 14:13:51
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2016-05-17 14:15:24

Strona została odwiedzona 433978 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies