Dziś jest Sobota, 20 stycznia 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

Usługi, cennik

Usługi świadczone przez  Zakład Usług Pogrzebowych Spółkę z o.o.


1.  Załatwianie wszelkich formalności związanych z pochówkiem , w tym:
- trumny i urny, 
- tabliczki, nekrologi, 
- wieńce , wiązanki,
- karawany, 
- autobusy, 
- żałobnicy ,
- odzież żałobna,
- przewóz i przechowywanie zwłok,
- kremacja zwłok,
-  udostępnianie kaplicy przystosowanej do uroczystości zarówno świeckich jak i wyznaniowych,
- przygotowanie zwłok do pochówku,
- usługi grabarskie: ekshumacja zwłok, pochówek i inne, 
- katakumby, pomniki, wylewki, remonty, układanie kostki brukowej.

2. Sprzedaż miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym.

  .......................................................................................................................................................................

  OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW 
  I URZĄDZEŃ CMENTARZA KOMUNALNEGO W OSTROWCU ŚW.

  Wprowadzone Zarządzeniem Nr IV/264/2015 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 21 maja 2015.

  Obowiązuje od dnia 29  maja 2015.

  I. OPŁATY ZA MIEJSCA GRZEBALNE

  1. Opłata za udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
  1.1. pod grób murowany jednomiejscowy dwuosobowy i więcej                   884,00 zł
  1.2. pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy 
  dwuosobowy i więcej                                                                           884,00 zł
  1.3. plac pod grób murowany wielournowy                                               556,00 zł
  1.4. w kolumbarium na więcej niż 1 urnę                                                 354,00 zł

  uwaga: zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w/w rodzaje grobów nie podlegają ponownej opłacie po upływie 20 lat

  2. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów na okres 20 lat:

  2.1.  pod grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy                       354,00 zł
  2.2.  pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy                       536,00 zł
  2.3.  pod grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy                              1.072,00 zł
  2.4.  pod każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy
          z prawem zabudowy                                                                    536,00 zł
  2.5.  pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy                           592,00 zł
  2.6.  pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy
          jednoosobowy                                                                            592,00 zł
  2.7.  pod grób dziecięcy ziemny lub murowany                                         127,00 zł
  2.8.  plac pod grób urnowy ziemny pojedynczy                                         101,00 zł
  2.9.  plac pod grób urnowy murowany pojedynczy                                      162,00 zł 
  2.10. w kolumbarium na 1 urnę                                                                71,00 zł

  3. Opłata za zachowanie grobu istniejącego (placu) na dalsze 20 lat za:

  3.1.  grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy                                    354,00 zł
  3.2.  grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy                                     536,00 zł
  3.3.  grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy                                    1.072,00 zł
  3.4.  każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy 
          z prawem zabudowy                                                                             536,00 zł
  3.5.  grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy                                 592,00 zł
  3.6.  każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy
          jednoosobowy                                                                            592,00 zł
  3.7.  grób dziecięcy ziemny lub murowany                                               127,00 zł
  3.8.  plac pod grób urnowy ziemny pojedynczy                                         101,00 zł
  3.9.  plac pod grób urnowy murowany pojedynczy                                    162,00 zł 
  3.10. w kolumbarium na 1 urnę                                                               71,00 zł

  uwaga: opłaty za zachowanie istniejącego grobu wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od: utworzenia grobu, dochowania w tym grobie lub upływu kolejnego okresu 20-letniego.

   
  4. Opłata za przedłużenie praw w związku z dochowaniem do istniejącego grobu

  Opłatę ustala się w wysokości stanowiącej iloczyn różnicy lat pomiędzy rokiem, w którym minie 20 lat od dochowania, a rokiem, do którego opłacone było miejsce pod ten grób i stawką opłaty za każdy rok.

  Stawka opłaty za każdy rok różnicy lat wynosi:

  4.1.  ziemnego jednomiejscowego bez prawa zabudowy                             17,70 zł
  4.2.  ziemnego jednomiejscowego z prawem zabudowy                              26,80 zł
  4.3.  każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy
          z prawem zabudowy                                                                    26,80 zł
  4.4.  grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy                                 29,60 zł
  4.5.  każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy 
          jednoosobowy                                                                            29,60 zł
  4.6.  pojedynczego grobu urnowego ziemnego                                                  5,00 zł
  4.7.  pojedynczego grobu urnowego murowanego                                     8,00 zł 
  4.8.  w kolumbarium na 1 urnę                                                              3,50 zł

  5. Opłata za zmianę istniejącego grobu:
  5.1.  ziemnego jednomiejscowego bez prawa zabudowy na grób ziemny 
          jednomiejscowy z prawem zabudowy                                              182,00 zł
  5.2.  murowanego jednomiejscowego jednoosobowego na grób murowany 
          jednomiejscowy dwuosobowy i więcej                                             294,00 zł
  5.3.  ziemnego jednomiejscowego na grób murowany 
          jednomiejscowy jednoosobowy                                                        56,00 zł
  5.4.  ziemnego jednomiejscowego na grób murowany jednomiejscowy 
          dwuosobowy i więcej                                                                   348,00 zł
  5.5.  w kolumbarium z miejsca na 1 urnę na miejsce na więcej niż 1 urnę       283,00 zł

  6. Opłata za:
  6.1.wykup wcześniejszy miejsca (placu)pod grób murowany jednomiejscowy      2.230,00 zł
  6.2. wykup wcześniejszy każdego następnego miejsca (placu) pod grób 
          murowany jednomiejscowy                                                                2.230,00 zł
  6.3.  wykup 1 m2 dodatkowego placu                                                          1.800,00 zł
  6.4.  wcześniejszy wykup placu pod grób urnowy murowany pojedynczy               425,00 zł
  6.5.  wcześniejszy wykup placu pod grób murowany wielournowy                     1.380,00 zł
  6.6.  wykup wcześniejszy miejsca w kolumbarium na 20 lat – na 1 urnę               185,00 zł
  6.7. wykup wcześniejszy stałego miejsca w kolumbarium–na więcej niż 1 urnę      928,00 zł
  6.8.  udostępnienie miejsca na dochowanie urny do istniejącego grobu
          ziemnego lub murowanego                                                                    160,00 zł
  6.9.  za każde odzyskane miejsce w grobie murowanym
          po pogłębieniu szczątków                                                                      292,50 zł
  6.10.dopłata za plac pod grób murowany usytuowany przy alejce                         500,00 zł

   
  II. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY I CHŁODNI

  1. Opłata za przechowanie w chłodni:
  1.1. zwłok osób zmarłych – za każdą rozpoczętą dobę *                             56,00 zł
  1.2.  urny z prochami – za każdą rozpoczęta dobę                                        13,00 zł
  uwaga * czas liczony od godziny przyjęcia zwłok/urny do chłodni

  2. Korzystanie z urządzeń w chłodni podczas ubierania zwłok                         66,00 zł

  3. Korzystanie z kaplicy podczas uroczystości pogrzebowych  – za każde rozpoczęte pół godziny  78,00 zł.                   

  III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z MIENIA I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO

  1. Opłata za wjazd na teren cmentarza:
  1.1.  jednorazowy do budowy grobu murowanego, nagrobka lub prac remontowych
   przy grobie - samochody osobowe z przyczepą i dostawcze do 3,5 tony          65,00 zł
  1.2.  jednorazowy do prac remontowych przy grobie – samochody osobowe*   33,00 zł 
  uwaga* nie dotyczy przedsiębiorców

  2. Opłata za uzyskanie zezwolenia na*:
  2.1. budowę, remont lub wymianę nagrobka wraz z zagospodarowaniem  otoczenia grobu( w tym wielournowego)                          200,00 zł
  2.2. budowę, remont lub wymianę nagrobka na grobie dziecięcym
   lub urnowym pojedynczym wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu           80,00 zł
  2.3. budowę grobu murowanego urnowego pojedynczego
   wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu                                              75,00 zł
  2.4. budowę grobu murowanego wielournowego 
   wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu                                            150,00 zł
  2.5. budowę grobu murowanego na jednym miejscu (placu) grzebalnym
   a) za pierwsze miejsce w grobie                                                           150,00 zł
   b) za każde kolejne miejsce w grobie                                                       75,00 zł
  2.6. zagospodarowanie otoczenia grobu                                                     40,00 zł
  2.7. wykonanie grobu ziemnego                                                             100,00 zł
  2.8. wykonanie ekshumacji                                                                   100,00 zł
  2.9. przekazanie prawa do grobu (cesja)                                                           50,00 zł

  uwaga* opłata za korzystanie z urządzeń cmentarza, zawierająca czynności kancelaryjne i terenowe związane z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez wykonawcę określonych w zezwoleniu czynności tj. wskazanie miejsca, wytyczenie grobu, dopilnowanie zgodności prac ze wskazaną lokalizacją, ochrona grobów istniejących, odbiór robót pod względem warunków technicznych i przepisów sanitarnych, akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury i zgodności z ogólną koncepcją urządzenia cmentarza, odbiór końcowy wykonanych robót na cmentarzu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48, poz. 284).


  3. Opłata za czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu:     

a) do istniejącego grobu murowanego 100,00 zł
b) do pozostałych grobów   58,00 zł.

  4. Kaucja – zwracana po wykonaniu budowy i uporządkowaniu terenu             600,00 zł

  Do stawek opłat określonych w niniejszym cenniku dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.

Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:04:44

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2015-05-28 09:38:46

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 5529

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:10:54
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:13:00
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:14:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:33:06
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:33:32
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:43:09
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 07:56:21
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:03:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:06:34
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:08:24
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:10:02
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:10:27
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 09:38:46

Strona została odwiedzona 128709 razy
Administracja serwera : Anna Dymanowska, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies