Dziś jest Wtorek, 11 grudnia 2018 r.
rozmiar tekstu: A A A

Usługi, cennik

Usługi świadczone przez  Zakład Usług Pogrzebowych Spółkę z o.o.

1. Załatwianie wszelkich formalności związanych z pochówkiem , w tym:
- trumny i urny,
- tabliczki, nekrologi,
- wieńce , wiązanki,
- karawany,
- autobusy,
- żałobnicy ,
- odzież żałobna,
- przewóz i przechowywanie zwłok,
- kremacja zwłok,
- udostępnianie kaplicy przystosowanej do uroczystości zarówno świeckich jak i wyznaniowych,
- przygotowanie zwłok do pochówku,
- usługi grabarskie: ekshumacja zwłok, pochówek i inne,
- katakumby, pomniki, wylewki, remonty, układanie kostki brukowej.

2. Sprzedaż miejsc grzebalnych na Cmentarzu Komunalnym.

..................................................................................................................................................................

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z GMINNYCH OBIEKTÓW
I URZĄDZEŃ CMENTARZA KOMUNALNEGO W OSTROWCU ŚW.


Wprowadzone Zarządzeniem Nr IV/109/2018 Prezydenta Miasta Ostrowca Św. z dnia 21 lutego 2018 r. oraz Zarządzeniem                  Nr IV/433/2018 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 13 września 2018 r.

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 marca 2018 r.
Do stawek opłat określonych w niniejszym cenniku dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.
 Obowiązująca stawka Vat na dzień 01.03.2018 r. wynosi 8% 

I. OPŁATY ZA MIEJSCA GRZEBALNE

1. Opłata za udostępnienie miejsca stałego grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów:
1.1. pod grób murowany jednomiejscowy dwuosobowy i więcej 928,20 zł
1.2. pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy dwuosobowy i więcej 928,20 zł
1.3. plac pod grób murowany wielournowy 583,80 zł
1.4. w kolumbarium
371,70 zł
1.5. plac pod grób urnowy murowany pojedynczy
255,15 zł
Uwaga: zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych w/w rodzaje grobów nie podlegają ponownej opłacie po upływie 20 lat

2. Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów na okres 20 lat:
2.1. pod grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy    
371,70 zł
2.2. pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy
562,80 zł
2.3. pod grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy
1.125,60 zł
2.4. pod każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy
562,80 zł
2.5. pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy
621,60 zł
2.6. pod każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy  
621,60 zł
2.7. pod grób dziecięcy ziemny lub murowany
133,35 zł
2.8. plac pod grób urnowy ziemny pojedynczy
106,05 zł


3. Opłata za zachowanie grobu istniejącego (placu) na dalsze 20 lat za:
3.1. grób ziemny jednomiejscowy bez prawa zabudowy 371,70 zł
3.2. grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy
562,80 zł
3.3. grób ziemny dwumiejscowy z prawem zabudowy
1.125,60 zł
3.4. każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy
562,80 zł
3.5. grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy 621,60 zł
3.6. każde następne miejsce (plac) pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy
621,60 zł
3.7. grób dziecięcy ziemny lub murowany 133,35 zł
3.8. plac pod grób urnowy ziemny pojedynczy  106,50 zł
Uwaga: Opłaty za zachowanie istniejącego grobu wnosi się w roku, w którym upływa 20 lat od: utworzenia grobu; dochowania w tym grobie; upływu kolejnego okresu 20-letniego. W przypadku wniesienia opłaty w latach późniejszych niż w roku, w którym upływa 20 lat, opłata ulega zwiększeniu o okres od dnia wygaśnięcia prawa do grobu do dnia wniesienia opłaty - wg stawek naliczonych za każdy rok różnicy, określonych w pkt I.4. Cennika.

4. Opłata za przedłużenie praw w związku z dochowaniem do istniejącego grobu
   
Prawo do grobu przedłuża się na okres 20 lat od dochowania. Opłatę koryguje się o różnicę lat z dotychczas wniesionej opłaty.

Stawka opłaty za każdy rok różnicy lat wynosi:
   
4.1. ziemnego jednomiejscowego bez prawa zabudowy
18,59 zł
4.2. ziemnego jednomiejscowego z prawem zabudowy 
28,14 zł
4.3. każde następne miejsce (plac) pod grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy 28,14 zł
4.4. grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy 
31,08 zł
4.5. każde następne miejsce(plac)pod grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy 
31,08zł
4.6. pojedynczego grobu urnowego ziemnego
5,30 zł


5. Opłata za zmianę istniejącego grobu:

5.1. ziemnego jednomiejscowego bez prawa zabudowy na grób ziemny jednomiejscowy z prawem zabudowy
191,10zł

5.2. murowanego jednomiejscowego jednoosobowego na grób murowany jednomiejscowy dwuosobowy i więcej
308,70zł

5.3. ziemnego jednomiejscowego na grób murowany jednomiejscowy jednoosobowy
58,80zł

5.4. ziemnego jednomiejscowego na grób murowany jednomiejscowy dwuosobowy i więcej
365,40zł

5.5. ziemnego urnowego pojedynczego na grób urnowy murowany pojedynczy
149,10zł


6. Opłata za:

6.1. wykup wcześniejszy placu pod grób murowany jednomiejscowy
2.341,00zł
6.2. wykup wcześniejszy każdego następnego miejsca (placu)pod grób murowany jednomiejscowy
2.341,00zł
6.3. wykup 1 m2 dodatkowego placu
1.890,00zł
6.4. wcześniejszy wykup placu pod grób urnowy murowany pojedynczy
446,25zł
6.5. wcześniejszy wykup placu pod grób murowany wielournowy
1.449,00zł
6.6. wykup wcześniejszy stałego miejsca w kolumbarium
974,40zł
6.7. udostępnienie miejsca na dochowanie urny do grobu o tradycyjnego (ziemnego lub murowanego) oraz kolumbarium 
168,00zł
6.8. za każde odzyskane miejsce w grobie murowanym po pogłębieniu szczątków 
307,13zł
6.9. dopłata za plac pod grób murowany usytuowany przy alejce dot. grobów tradycyjnych i wielournowych
500,00zł
6.10. dopłata za plac pod grób murowany jedno lub dwuurnowy usytuowany przy alejce 135,00zł

II. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z KAPLICY I CHŁODNI

1. Opłata za przechowanie w chłodni:

1.1. zwłok osób zmarłych – za każdą rozpoczętą dobę*
56,00zł
1.2. urny z prochami w chłodni – za każdą rozpoczętą dobę*
* czas liczony od godziny przyjęcia zwłok/urny do chłodni
13,00zł
2. Korzystanie z urządzeń w chłodni podczas ubierania zwłok
66,00zł
3. Korzystanie z kaplicy podczas uroczystości pogrzebowych
– za każde rozpoczęte pół godziny
78,00zł


III. OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z MIENIA I UTRZYMANIE PORZĄDKU NA TERENIE CMENTARZA KOMUNALNEGO


1. Opłata za wjazd na teren cmentarza:
1.1. jednorazowy do budowy grobu murowanego, nagrobka lub prac remontowych przy grobie - samochody osobowe z przyczepą i dostawcze do 3,5 t   oraz inne pojazdy (w tym z napędem elektrycznym) przeznaczone do transportu materiałów
100,00zł
1.2. jednorazowy do prac remontowych przy grobie – samochody osobowe*
* nie dotyczy przedsiębiorców
50,00 zł


2. Opłata za uzyskanie zezwolenia na*:

2.1. budowę, remont lub wymianę nagrobka wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu (w tym wielournowego) 220,00zł
2.2. budowę, remont lub wymianę nagrobka na grobie dziecięcym lub urnowym pojedynczym wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu
88,00 zł
2.3. budowę grobu murowanego urnowego pojedynczego wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu 
82,50 zł
2.4. budowę grobu murowanego wielournowego wraz z zagospodarowaniem otoczenia grobu
165,00zł
2.5. budowę grobu murowanego na jednym miejscu (placu) grzebalnym
a) za pierwsze miejsce w grobie
165,00zł
b) za każde kolejne miejsce w grobie 
82,50 zł
2.6. zagospodarowanie otoczenia grobu
44,00 zł
2.7. wykonanie grobu ziemnego 
110,00zł
2.8. wykonanie ekshumacji 
110,00zł
2.9. przekazanie prawa do grobu (cesja)
55,00 zł
*opłata za korzystanie z urządzeń cmentarza, zawierająca czynności kancelaryjne i terenowe związane z przygotowaniem i sprawdzeniem prawidłowości wykonania przez wykonawcę określonych w zezwoleniu czynności, tj. wskazanie miejsca, wytyczenie grobu, dopilnowanie zgodności prac ze wskazaną lokalizacją, ochrona grobów istniejących, odbiór robót pod względem warunków technicznych i przepisów sanitarnych, akceptacja projektu nagrobka pod względem architektury i zgodności z ogólną koncepcją urządzenia cmentarza, odbiór końcowy wykonanych robót na cmentarzu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz.U. Nr 48, poz. 284).

3. Opłata za czynności kancelaryjne i terenowe związane z wykonaniem pogrzebu:

3.1 do istniejącego grobu murowanego 100,00 zł
3.2 do pozostałych grobów  58,00 zł
4. Kaucja – zwracana po wykonaniu budowy i uporządkowaniu terenu 600,00 zł

Do stawek opłat określonych w niniejszym załączniku dolicza się obowiązującą stawkę podatku VAT.
Osoba, która opublikowała informację: Justyna Wójcik
Data opublikowania w BIP: 2013-10-25 13:04:44

Data ostatniej zmiany treści informacji: 2018-09-21 13:36:22

Osoba, która wytworzyła lub odpowiada za treść: Justyna Wójcik
Data wytworzenia informacji: 2013-10-25

Liczba wyświetleń: 7446

Rozwiń rejestr zmian strony

 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:10:54
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:13:00
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:14:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:33:06
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-02-07 12:33:32
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2014-04-23 08:43:09
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 07:56:21
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:03:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:06:34
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:08:24
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:10:02
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 08:10:27
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2015-05-28 09:38:46
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 15:37:22
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 15:52:08
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 15:57:04
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 15:59:38
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 17:40:43
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 17:46:51
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 17:50:55
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 17:54:06
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 18:37:14
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 18:57:10
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 18:59:06
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:01:35
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:07:40
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:09:05
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:10:41
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:15:13
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:16:50
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:25:50
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-02-28 19:38:57
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-03-01 08:04:59
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-03-01 08:13:02
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-03-01 08:15:34
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-03-02 09:57:47
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-05-15 12:26:21
 • Strona została zaktualizowana przez Justyna Wójcik o 2018-09-21 13:36:22

Strona została odwiedzona 176648 razy
Administracja serwera: Marcin Sztaba, ARL Sp. z o.o. w Ostrowcu Św.
Polityka cookies